Zákon č. 56/1957 Zb.Zákon o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe

Čiastka 29/1957
Platnosť od 16.11.1957 do14.04.1992
Účinnosť od 16.11.1957 do14.04.1992
Zrušený 165/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Tento zákon platí len v českých krajoch.

56

ZÁKON

z 31. októbra 1957

o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Umelecká remeselná práca a ľudová umelecká výroba tvoria dôležitú súčasť našej socialistickej kultúry a prispievajú k zvyšovaniu hmotnej a kultúrnej úrovne nášho pracujúceho ľudu. Preto treba vytvoriť predpoklady pre ich zachovanie a ďalší rozvoj a zabezpečiť ich ideové a odborné riadenie v duchu tých istých socialistických zásad, ktorými je určovaná činnosť v ostatných odboroch tvorivej práce, zvlášť tiež v odbore výtvarných umení.

(2) Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je predovšetkým výber pracovníkov, ktorí majú zvláštne vlohy a spôsobilosť na prácu v týchto odvetviach, odborné a ideové vedenie týchto pracovníkov a ich hospodárske zabezpečenie, aby sa mohli úplne venovať tejto činnosti. Splnenie tejto úlohy sa zabezpečuje jednotným ideovým riadením a vybudovaním zvláštnych odborných organizácií pre tieto odvetvia.

DRUHÁ ČASŤ

§ 2

Ideový dozor

(1) Ideový dozor v odvetví umeleckej remeselnej práce a ľudovej umeleckej výroby vykonáva Ministerstvo školstva a kultúry.

(2) Pre riešenie zásadných otázok ideových zriaďuje sa pri Ministerstve školstva a kultúry poradný sbor, ktorého členov vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry. Členstvo v poradnom sbore je čestnou funkciou. Organizačný a rokovací poriadok poradného sboru vydá Ministerstvo školstva a kultúry.

Odborné organizácie

§ 3

(1) Ako odborná organizácia umeleckej remeselnej práce sa zriaďuje Ústredie umeleckých remesiel so sídlom v Prahe, ako odborná organizácia ľudovej remeselnej výroby, Ústredie ľudovej umeleckej výroby so sídlom v Prahe.

(2) Ústredie umeleckých remesiel a Ústredie umeleckej výroby sú právnické osoby priamo podriadené Ministerstvu školstva a kultúry; zapisujú sa do podnikového registra.

§ 4

(1) Ústredie umeleckých remesiel a Ústredie ľudovej umeleckej výroby používajú odborne spôsobilých pracovníkov umeleckej remeselnej práce a odborne spôsobilých pracovníkov ľudovej umeleckej činnosti.

(2) Ministerstvo školstva a kultúry určí po dohode s ústredným výborom odoborového sväzu podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov umeleckej remeselnej práce a ľudovej umeleckej výroby, ako i spôsob jej osvedčenia.

TRETIA ČASŤ

Umelecká remeselná práca

§ 5

Umelecká remeselná práca je rukodielne zhotovovanie umeleckých diel výtvarného, dekoratívneho a stavebného umenia pracovníkmi z povolania, ktorí tieto diela vytvárajú na základe klasických metód majstrovskými technikmi priamo alebo podľa návrhov.

§ 6

Ústredie umeleckých remesiel vytvára podmienky pre zachovanie a ďalší rozvoj umeleckej remeslnej práce, a to najmä tým, že

a) stará sa o správne ideové zameranie a vysokú úroveň umeleckej remeselnej práce,

b) vykonáva výskum a dokumentáciu v odvetví umeleckej remeselnej práce, výsledky tejto činnosti odborne spracúva a vykonáva pokusníctvo potrebné na ďalší rozvoj umeleckej remeselnej práce,

c) vyhľadáva spôsobilý dorast a vytvára podmienky pre zvyšovanie jeho praktických schopností,

d) zhotovuje diela umeleckej remeselnej práce a zebezpečuje ich odbyt,

e) propaguje umeleckú remeselnú prácu výstavami, zriaďovaním propagačných, výstavných a zákazkových stredísk a publikačnou činnosťou.

Ľudová umelecká výroba

§ 7

Ľudová umelecká výroba je zhotovovanie užitkových umelecky stvárnených predmetov, prevažne z prírodného materiálu, pracovníkmi, ktorí pri svojej tvorivej práci pokračujú v ľudovej umelckej tradícii a uplatňujú pri nej skúsenosti rukodielnej výroby minulosti.

§ 8

Ústredie ľudovej umelckej výroby sa stará o ľudovú umeleckú výrobu tak, aby toto odvetvie plnilo svoju kultúrnu a spoločenskú funkciu, a to najmä tým, že

a) stará sa o správne ideové zameranie a vysokú úroveň ľudovej umeleckej výroby,

b) vykonáva výskum a dokumentáciu v odbore ľudovej umeleckej výroby a výsledky tejto činnosti odborne spracúva,

c) vyhľadáva ľudových umeleckých pracovníkov, sústavne sleduje úroveň ich práce, pomáha im k zvyšovaniu úrovne práce a sa stará o výchovu dorastu,

d) hmotne zabezpečuje ľudových umeleckých pracovníkov, a to predovšetkým ich zamestnávaním vo vlastných dielňach alebo ako domácich robotníkov, prípadne výkupom ich výrobkov,

e) zabezpečuje odbyt výrobkov ľudovej umelckej výroby a výroby doplnkovej,

f) propaguje ľudovú umeleckú výrobu, zvášť výstavami a odbornou publikačnou činnosťou.

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Na čele Ústredia umeleckých remesiel a na čele Ústredia umeleckej ľudovej výroby je riaditeľ vymenúvaný ministrom školstva a kultúry. Riaditeľ zodpovedá za prevádzku organizácie po stránke umeleckej i hospodárskej.

(2) Pre otázky odborné a umelecké sa zriaďuje pri Ústredí umeleckých remesiel a pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby pre každé z obidvoch týchto odvetví poradný sbor. Členstvo v poradnom sbore je čestnou funkciou. Podrobnosti určia organizačné a rokovacie poriadky, ktoré vydajú tieto organizácie so súhlasom Ministerstva školstva a kultúry.

§ 10

(1) Organizáciu, prevádzku a zásady hospodárenia Ústredia umeleckých remesiel a Ústredia ľudovej umeleckej výroby upravia štatúty, ktoré vydá Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Štátnym úradom plánovacím, Ministerstvom financií a ústredným výborom odborového sväzu.

(2) Pokiaľ tento zákon alebo štatúty týchto organizácií neustanovia inak, platia pre Ústredie umeleckých remesiel a pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby obdobne predpisy o národných podnikoch.

§ 11

(1) Ústredie umeleckých remesiel a Ústredie ľudovej umeleckej výroby spolupracujú s organizáciami výtvarných umelcov, s inými kultúrnymi organizáciami, s ľudovými družstvami a inými výrobnými organizáciami, činnými v odbore umeleckej remeselnej práce a v odbore ľudovej umelckej výroby, a s vynikajúcimi odborníkmi.

(2) Vzájomné vzťahy Ústredia umeleckých remesiel a Ústredia ľudovej umeleckej výroby k podnikom štátneho socialistického sektora, ktoré sa zaoberajú s výrobou majúcou charakter umeleckej remeselnej práce, upraví minister školstva a kultúry po dohode s kompetentnými ministrami pre tieto podniky.

§ 12

Zabezpečovanie odbytu diel umeleckej remeselnej práce a výrobkov ľudovej umeleckej výroby upraví Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 13

Opatrenia urobené v zhode s týmto zákonom pred začiatkom jeho účinnosti sa považujú za vykonané podľa neho.

§ 14

Predpisy tohto zákona - s výnimkou ustanovení o ideovom dozore - sa nevzťahujú na ľudové družstvá v odbore umeleckej remeselnej práce a v odbore ľudovej umeleckej výroby.

§ 15

(1) Zrušujú sa všetky ustanovenia o veciach týmto zákonom upravených, najmä dekrét č. 110/1945 Zb. o organizácii ľudovej a umeleckej výroby.

(2) Nedotknuté zostávajú predpisy zákona č. 53/1954 Zb. o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách.

§ 16

Ústredie ľudovej a umeleckej výroby zriadené dekrétom č. 110/1945 Zb. sa zrušuje. Jeho majetok prechádza na štát. Záväzky zrušenej organizácie budú urovnané do výšky hodnoty prevzatých aktív podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom financií.

§ 17

Tento zákon platí len v českých krajoch a nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

aj namiesto prezidenta republiky podľa § 72 ods. 2 ústavy

Fierlinger v. r.

Dr. Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.