Zákon č. 53/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o Československej akadémii vied

Čiastka 28/1957
Platnosť od 12.11.1957 do17.07.1963
Účinnosť od 12.11.1957 do17.07.1963
Zrušený 54/1963 Zb. (nepriamo)

53

Zákon

z 31. októbra 1957,

ktorým sa mení zákon o Československej akadémii vied

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 52/1952 Zb. o Československej akadémii vied sa mení a doplňuje takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Akadémia slúži celou svojou činnosťou rozvoju vedy a techniky a tým budovaniu socializmu v našej vlasti a blahu jej ľudu.

(2) Hlavné úlohy Akadémie sú:

a) bádateľská práca vo všetkých odboroch, sústredená na hlavné otázky;

b) riadiaca a vrcholná koordinačná činnosť v oblasti základného výskumu a vo vedeckých úlohách základného hospodárskeho významu;

c) súčinnosť pri prevádzaní výsledkov vedeckého bádania do praxe.

(3) Akadémia je poradcom vlády vo všetkých zásadných vedeckých otázkach.“

2. § 3 znie:

㤠3

(1) Svoje bádanie zameriava Akadémia tak, aby jeho výsledky mali najvyššiu vedeckú úroveň a tvorili základ pre ďalší rozvoj vedy a techniky i pre vedeckú výchovu a popularizáciu a prispievali tak podstatne k plneniu praktických úloh spojených s budovaním socializmu.

(2) Pre toto bádanie Akadémia zriaďuje a riadi vlastné vedecké pracoviská a vypracúva krátkodobé i dlhodobé (perspektívne) plány svojej bádateľskej činnosti.“

3. § 4 znie:

㤠4

(1) Akadémia má právo udeľovať vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied a čestnú vedeckú hodnosť doktora vied; udeľovanie sa spravuje osobitnými predpismi.

(2) Akadémia sa stará o sústavnú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov; ako jeden z prostriedkov tejto výchovy je v Akadémii zriadená vedecká ašpirantúra.“

4. § 5 znie:

㤠5

(1) Na vykonávanie svojej riadiacej a vrcholnej koordinačnej činnosti [§ 2 ods. 2 písm. b)] Akadémia v spolupráci s ostatnými akadémiami vied a kompetentnými ústrednými úradmi najmä:

a) vypracúva návrhy dlhodobého programu rozvoja československej vedy a predkladá ich vláde;

b) zostavuje návrhy celoštátnych plánov základných vedeckovýskumných prác a predkladá ich vláde na schválenie; kontroluje plnenie týchto plánov;

c) sa stará o vysokú teoretickú úroveň všetkých vedných odborov;

d) prispieva k zabezpečeniu vysokej úrovne celej vedeckej výchovy a k jej koordinácii.

(2) Akadémia je pri uskutočňovaní svojej riadiacej a vrcholnej koordinačnej činnosti oprávnená najmä:

a) požadovať od štátnych a iných orgánov potrebné informácie, upozorňovať na nedostatky a dávať podnety k náprave, ako i sledovať a podľa potreby preverovať činnosť vedeckých pracovísk, ktoré nie sú začlenené do Akadémie;

b) zriaďovať pre jednotlivé vedné odbory, ako poradné orgány Akadémie, komisie zložené zo zástupcov akadémií vied, vysokých škôl, ústredných úradov, výroby, prípadne i spoločenských organizácií;

c) po dohode s ministrom školstva a kultúry vydávať pokyny pre vykonávanie sústavnej výchovy a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov vo vedeckých pracoviskách.“

5. § 6 znie:

㤠6

(1) Akadémia je vrcholným predstaviteľom československej vedy v medzinárodných vedeckých stykoch.

(2) Akadémia udržuje vedecké styky s akadémiami vied a vedeckými inštitúciami v zahraničí, predovšetkým s akadémiami a inštitúciami Zväzu sovietskych socialistických republík a krajín ľudovej demokracie, sleduje vývoj všetkej zahraničnej vedy a sa stará o využitie jej úspešných výsledkov.“

6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

Na posúdenie a riešenie závažných otázok zvoláva Akadémia zasadania, usporadúva konferencie, vedecké zájazdy a porady.“

7. § 14 znie:

㤠14

Akademici a členovia korešpondenti sú povinní zúčastniť sa vo svojich vedných odboroch tvorivým spôsobom činnosti Akadémie, plniť úlohy im uložené a svedomite vykonávať funkcie, ku ktorým boli povolaní. Vo svojej vedeckej práci prihliadajú k plánom Akadémie a prispievajú k ich plneniu.“

8. § 18 ods. 2 a 3 znie:

(2) Valné zhromaždenie volí na návrh prezídia členov a čestných členov Akadémie, volí a odvoláva jednotlivých členov prezídia Akadémie. Voľby členov, čestných členov ako i členov prezídia schvaľuje vláda.

(3) Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa úloh Akadémie a o základných otázkach organizačných, najmä:

a) prejednáva návrh dlhodobého programu rozvoja československej vedy, ktorý Akadémia predkladá vláde;

b) určuje hlavné smernice činnosti Akadémie;

c) zriaďuje podľa skupín vedných odborov sekcie Akadémie;

d) prejednáva a schvaľuje zprávu prezídia o činnosti Akadémie.“

9. § 20 znie:

㤠20

(1) Najvyšším vedúcim orgánom Akadémie v čase medzi zasadaniami valného zhromaždenia je prezídium Akadémie.

(2) Prezídium tvoria prezident Akadémie, námestníci prezidenta, hlavný vedecký sekretár, predsedovia sekcií, prípadne i zástupcovia hlavného vedeckého sekretára a ďalší členovia prezídia.

(3) Užším zborom v rámci prezídia je výbor prezídia, ktorý tvoria prezident Akadémie, jeho námestníci, hlavný vedecký sekretár, prípadne i zástupcovia hlavného vedeckého sekretára a ďalší členovia určení prezídiom z neho.“

10. § 21 znie:

㤠21

(1) Členovia prezídia Akadémie sú volení valným zhromaždením na 4 roky, a to tak, že voľba prezidenta Akadémie, jeho námestníkov, hlavného vedeckého sekretára a jeho zástupcov sa koná časove oddelene od voľby predsedov sekcií; doba medzi obidvoma voľbami je 2 roky. Valné zhromaždenie pritom podľa potreby určuje, aký počet námestníkov prezidenta, prípadne zástupcov hlavného vedeckého sekretára a ďalších členov prezídia sa má voliť.

(2) Za prezidenta Akadémie a za námestníkov prezidenta možno zvoliť len akademikov.

(3) Ak treba vykonať voľbu člena prezídia pred uplynutím funkčného obdobia, volí valné zhromaždenie nového člena len na zvyšok funkčného obdobia.“

11. § 22 znie:

㤠22

(1) Prezídium prejednáva najmä návrhy celoštátnych plánov základných vedeckovýskumných prác, prejednáva a schvaľuje návrhy plánov bádateľskej činnosti Akadémie, po príslušnom prejednaní zriaďuje a zrušuje vedecké pracoviská Akadémie, ako i pričleňuje vedecké spoločnosti; vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia, zvoláva jeho zasadania a pripravuje pre ne návrhy na voľbu členov Akadémie, ako i ostatné podklady. Prezídium je zodpovedné valnému zhromaždeniu, ktorému podáva o svojej činnosti správu na najbližšom jeho zasadaní.

(2) Prezídium môže v naliehavých prípadoch urobiť opatrenie v otázkach týkajúcich sa plnenia úloh Akadémie alebo v otázkach organizačných, o ktorých inak prislúcha rozhodovať valnému zhromaždeniu. Takéto opatrenie sa musí predložiť na schválenie na najbližšom zasadaní valného zhromaždenia.

(3) Pri zostavovaní rozpočtu a pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami má prezídium Akadémie pôsobnosť, ktorá v štátnej správe prislúcha vedúcemu ústredného úradu.

(4) Výbor prezídia zabezpečuje najmä prípravu rokovania prezídia a vykonávanie jeho uznesenia. Prezídium môže poveriť výbor prezídia vybavovaním určitých otázok alebo súboru otázok. Výbor prezídia je zodpovedný prezídiu, ktorému podáva pravidelné správy o svojej činnosti.

(5) Výkonným orgánom prezídia je Úrad prezídia Československej akadémie vied, ktorý podľa pokynov hlavného vedeckého sekretára obstaráva hospodárske a administratívne veci Akadémie. Na čele úradu prezídia je riaditeľ vymenúvaný prezídiom Akadémie, ktorý sa zúčastňuje s poradným hlasom schôdzok prezídia a výboru prezídia.“

12. § 23 znie:

㤠23

(1) Podrobnejšie predpisy o organizácii a o vnútorných pomeroch Akadémie, jej sekcií, pracovísk a ostatných organizačných útvarov, ako i o postavení jej pracovníkov obsahujú stanovy, na ktorých sa uznáša valné zhromaždenie a ktoré schvaľuje vláda.

(2) Pre správu národného majetku zvereného Akadémii platia predpisy o správe národného majetku rozpočtovými organizáciami.“


Čl. II

Ustanovenie § 21 ods. 1 o dĺžke funkčného obdobia členov prezídia sa vzťahuje i na terajších členov prezídia.

Čl. III

Ustanovenia zákona č. 14/1955 Zb. o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk zostávajú nedotknuté.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

aj namiesto prezidenta republiky podľa § 72 ods. 2 ústavy

Fierlinger v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.