44

Vládne nariadenie

z 2. augusta 1957

o objavoch

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 28 zákona č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch (ďalej len „zákon"):


Oddiel 1

Prihláška objavu

§ 1

(1) Prihláška objavu (ďalej len „prihláška") sa podáva na Štátnom úrade pre vynálezy a normalizáciu (ďalej len „Úrad").

(2) Prihláška sa podáva písomne vo dvoch vyhotoveniach; uvedie sa v nej meno a priezvisko prihlasovateľa, jeho bydlisko, štátna príslušnosť, zamestnanie a pracovisko, ako i názov prihláseného objavu.

(3) Z prihlášky musí byť zjavné, že prihlasovateľ žiada o vydanie diplomu na objav.

(4) Ak podáva prihlášku niekoľko prihlasovateľov a ak nemajú spoločného splnomocnenca, uvedú, ktorému z nich sa majú správy a rozhodnutia Úradu zasielať; ak tak neurobia, zasielajú sa zprávy a rozhodnutia tomu spoluprihlasovateľovi, ktorý je uvedený na prvom mieste. Ak je prihlasovateľ zastúpený, uvedie sa aj meno, priezvisko a bydlisko splnomocnenca.

(5) Prihláška smie obsahovať len jediný objav.

(6) Pred podaním prihlášky je prihlasovateľ povinný preskúmať jemu dostupný dokumentačný materiál týkajúci sa predmetu prihlášky a uviesť stručne výsledok tohto prieskumu v opise.

§ 2

(1) K prihláške pripojí prihlasovateľ opis so zdôvodnením a rozborom významu predpokladaného objavu a potrebnými výkresmi, prípadne inými prílohami vo 3 vyhotoveniach. Každé vyhotovenie opisu a výkresu a prípadných príloh musí podpísať prihlasovateľ (všetci spoluprihlasovatelia) alebo splnomocnenec.

(2) V opise, prípadne v spojení s potrebnými výkresmi alebo inými prílohami, musí sa predmet prihlášky opísať stručne, avšak jasne a presne tak, aby podľa neho odborníkom bolo možné oboznámiť sa s podstatou predmetu prihlášky. Na konci opisu musí prihlasovateľ vyznačiť, čo má byť predmetom objavu (definícia predmetu objavu).

(3) K prihláške pripojí prihlasovateľ ním vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že je pôvodcom predmetu prihlášky.

§ 3

(1) Podanú prihlášku objavu vyznačí Úrad presným časovým údajom podania a zapíše ju do osobitného zoznamu.

(2) Do 10 dní od podania prihlášky zašle Úrad prihlasovateľovi potvrdenie o podaní prihlášky; v potvrdení uvedie meno a priezvisko pôvodcu (všetkých spolupôvodcov), názov prihlášky, čas podania a spisovú značku.

(3) Prihlasovateľ objavu má právo prednosti pred každým neskorším prihlasovateľom rovnakého objavu od času prihlásenia objavu.

Oddiel 2

Prieskum prihlášky objavu

§ 4

(1) Došlú prihlášku Úrad preskúma, či jej predmet možno považovať za objav (§ 26 zákona).

(2) Ak zistí Úrad, že v opise sú vyložené teoreticky alebo experimentálne zdôvodnené zásady, ktorými sa určujú prv neznáme, objektívne jestvujúce javy, vlastnosti alebo zákonné vzťahy materiálneho sveta a ak dôjde Úrad k záveru, že by predmet prihlášky mohol byť objavom, zašle jedno vyhotovenie prihlášky Československej akadémii vied, prípadne Československej akadémii pôdohospodárskych vied (ďalej len „Akadémia").

(3) Prihlášky, ktoré nevyhovujú predpísaným požiadavkám, alebo v ktorých sú obsiahnuté len zásady, ktoré nie sú ani teoreticky, ani experimentálne zdôvodnené, vráti Úrad prihlasovateľovi s uvedením dôvodov alebo vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote prihlášku doplnil.

§ 5

Predmet prihlášky objavu sa nepovažuje za nový, ak sa zistí, že bol známy v Československu alebo v cudzine pred podaním prihlášky, najmä ak bol opísaný alebo zobrazený v uverejnených tlačivách, alebo ak je obsahovo zhodný s predmetom niektorej prv podanej prihlášky objavu.

§ 6

(1) Ak nepovažuje Akadémia predmet prihlášky za nový objav, podá Úradu zamietavý posudok.

(2) Ak je Akadémia toho názoru, že ide o skutočný a nový objav podľa ustanovenia § 26 zákona, zabezpečí spolu s pôvodcom a Úradom uverejnenie objavu.

Oddiel 3

Rozhodnutie o prihláške objavu

§ 7

(1) Ak sa do jedného roku od uverejnenia objavu nepreukáže, že objav nie je nový, podá Akadémia návrh Úradu na zápis objavu do registra objavov a na vydanie diplomu pôvodcovi objavu. Úrad upraví v súhlase s prihlasovateľom definíciu prihláseného objavu predloženú pôvodcom, zapíše objav do registra a vydá pôvodcovi diplom.

(2) Ak podá Akadémia Úradu zamietavý posudok (§ 6 ods. 1), odoprie Úrad zapísať predmet prihlášky do registra a vydať diplom, o čom upovedomí prihlasovateľa.

§ 8

(1) Register objavov vedie Úrad.

(2) Do registra objavov sa zapíše meno, priezvisko a štátna príslušnosť pôvodcu objavu; ďalej sa zapíše názov a priorita objavu, značka spisu, číslo a dátum vydania diplomu.

(3) Do registra objavov môže každý nazrieť.

§ 9

(1) Diplom vydá Úrad.

(2) V diplome sa uvedie jeho číslo, ďalej meno, priezvisko, zamestnanie, bydlisko a štátna príslušnosť pôvodcu, názov a priorita objavu a dátum vydania.

§ 10

(1) Ak nemožno prihlásený objav dostatočne preveriť, avšak ak možno zásady uvedené a odôvodnené prihlasovateľom objavu považovať za správne a dôveryhodné, zapíše sa do registra objavov na návrh Akadémie prihlásený objav ako hypotéza a pôvodcovi sa o tom vydá osvedčenie.

(2) O zápise hypotézy upovedomí Úrad prihlasovateľa s tým, že ak sa preukáže dôveryhodnosť objavu, vydá sa prihlasovateľovi diplom.

(3) Pre zápisy hypotézy a vydanie osvedčenia platia primerane ustanovenia §§ 8 a 9.

§ 11

Ak sa zistí, že diplom bol neprávom udelený, vykoná sa v registri objavov jeho výmaz.

Oddiel 4

Určenie výšky odmeny za objav a jej výplata

§ 12

(1) Odmenu za objav, na ktorý bol vydaný diplom, určuje predseda Úradu po dohode s ministrom financií a prezidentom (predsedom) Akadémie.

(2) Odmenu vypláca Úrad.

Oddiel 5

Všeobecné ustanovenia

§ 13

Ústredné úrady a orgány, podniky a ostatné organizácie sú povinné dbať, aby pri zostavovaní plánu technického rozvoja sa využili objavy zapísané v registri na vykonanie opatrení pre zdokonalenie výroby.


Oddiel 6

Účinnosť

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. augustom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.