43

Vládne nariadenie

z 2. augusta 1957

o vynálezoch

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 12 ods. 7 a § 47 ods. 4 zákona č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch (ďalej len „zákon“):


ČASŤ I

Prihláška vynálezu a udelenie patentu

Oddiel 1

Prihláška vynálezu

§ 1

(1) Prihláška vynálezu (ďalej len „prihláška“) sa podáva na Štátnom úrade pre vynálezy a normalizáciu (ďalej len „Úrad“) písomne vo dvoch vyhotoveniach. V prihláške sa uvedie meno a priezvisko prihlasovateľa a názov predmetu prihlášky. Z prihlášky musí byť zjavné, že prihlasovateľ žiada o udelenie patentu. Ak je prihlasovateľov niekoľko a ak nemajú spoločného splnomocnenca, uvedú, ktorému z nich majú sa správy a rozhodnutia Úradu zasielať; ak tak neurobia, zasielajú sa správy a rozhodnutia tomu spoluprihlasovateľovi, ktorý je uvedený na prvom mieste. Prihlasovateľ je povinný oznámiť Úradu bydlisko, štátnu príslušnosť, zamestnanie a údaj, kde je zamestnaný, a ak býva v Československej republike, tiež orgán nadriadený zamestnávateľovi. Ak je prihlasovateľ zastúpený, uvedie sa tiež meno, priezvisko a bydlisko splnomocnenca.

(2) Ak vynález urobil pôvodca alebo niektorý zo spolupôvodcov v súvislosti s jeho prácou v podniku alebo ak dostal naň pôvodca (spolupôvodca) hmotnú podporu od podniku, je pôvodca (spolupôvodca) povinný, ak podá prihlášku vynálezu, uviesť v nej tieto okolnosti a tiež oznámiť, či urobil súčasne o tom oznámenie podniku. Ak vynález urobil pôvodca nezávisle od práce v podniku alebo ak nedostal naň pôvodca od podniku hmotnú podporu, môže ho pôvodca (dedič) odovzdať štátu už súčasne s prihláškou.

(3) Prihláška smie obsahovať len jediný predmet.

(4) Pred podaním prihlášky je prihlasovateľ povinný preskúmať jemu dostupný dokumentačný materiál a uviesť stručne výsledok tohto prieskumu pri rozbore známeho stavu techniky v opise predmetu prihlášky.

(5) V prihláške vynálezu prihlasovateľ uvedie, ktorých technických noriem sa podľa jeho vedomia predmet prihlášky dotýka.

(6) Prihlasovateľ je povinný na vyzvanie Úradu oznámiť, v ktorých krajinách prihlásil rovnaký predmet a aké námietky boli v týchto krajinách vznesené, ako i k akému výsledku prihláška viedla.

(7) Kde sa v tomto nariadení uvádza podnik, rozumejú sa tým, pokiaľ z povahy veci neplynie niečo iné, tiež ostatné hospodárske organizácie, ako i organizácie rozpočtové.

§ 2

(1) K prihláške pripojí prihlasovateľ opis predmetu prihlášky v štyroch vyhotoveniach a podľa potreby tiež výkresy, modely alebo vzory zhotovenia. Každé vyhotovenie opisu a výkresov musí podpísať prihlasovateľ (všetci spoluprihlasovatelia) alebo splnomocnenec.

(2) V opise, prípadne v spojení s potrebnými výkresmi, modelmi alebo vzormi zhotovenia, musí byť predmet prihlášky opísaný stručne, avšak jasne a presne tak, aby podľa neho bolo odborníkom možno oboznámiť sa s podstatou predmetu prihlášky. Na konci opisu musí prihlasovateľ vyznačiť, čo má byť predmetom patentu (definícia predmetu patentu).

(3) Výkresy sa musia zhotoviť na papieri formátu A4, a to v jednom hlavnom a v troch vedľajších vyhotoveniach. Hlavné vyhotovenie musí byť na bielom, hrubom a hladkom kresliacom papieri alebo na priesvitnom papieri, plátne a pod., tak, aby bolo spôsobilé pre tlač; výkres sa zhotoví čiernym tušom. Jedno vyhotovenie vedľajšie musí byť spôsobilé pre obvyklú reprodukciu. Vzťahové značky v opise a na výkresoch musia si navzájom zodpovedať.

(4) K prihláške pripojí prihlasovateľ ním vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že je pôvodcom predmetu prihlášky, alebo jeho dedičom. Ak podáva prihlášku podnik podľa § 2 ods. 3 zákona, uvedie v prihláške meno a priezvisko pôvodcu, ako i číslo a dátum zvolenia Úradu na podanie prihlášky.

(5) Ak podáva prihlášku dedič, pripojí doklad o nadobudnutí dedičstva.

§ 3

(1) Ak má prihlasovateľ právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru a ak ho uplatňuje, musí sa ho domáhať už v prihláške a udať presne čas prvej prihlášky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a krajinu, v ktorej bola táto prihláška podaná.

(2) Do 3 mesiacov odo dňa podania prihlášky vynálezu musí prihlasovateľ bez vyzvania Úradu preukázať svoje právo prednosti z prvej prihlášky predložením odpisu prihlášky skôr podanej (opis, výkresy atď.), na ktorom je potvrdenie kompetentného úradu, na ktorom bola prvá prihláška podaná, o dátume podania prihlášky. Ak sa v prihláške domáha práva prednosti niekto iný než pôvodný prihlasovateľ, pripojí v tej istej lehote tiež doklad o postúpení prioritného práva (postupné vyhlásenie).

(3) Úrad môže uložiť prihlasovateľovi, aby v určenej lehote predložil overený preklad uvedených dokladov.

(4) Okrem toho musí prihlasovateľ preukázať v určenej lehote i ostatné okolnosti rozhodné pre priznanie práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru.

Oddiel 2

Prieskum prihlášky vynálezu

§ 4

(1) Na prihláške vyznačí Úrad čas podania (dátum, hodinu a minútu), na čo zašle prihlasovateľovi najneskoršie do 10 dní potvrdenie o podaní prihlášky, v ktorom uvedie meno a priezvisko pôvodcu (všetkých spolupôvodcov), názov prihlášky, čas jej podania a spisovú značku.

(2) Úrad došlé prihlášky preskúma, aby zistil možnosť udelenia patentu.

§ 5

(1) Ak dospeje Úrad k záveru, že udelenie patentu na predmet prihlášky je možné, vyloží prihlášku s prílohami na verejné nazretie v Úrade po čas dvoch mesiacov odo dňa, keď Úrad oznámil vyloženie prihlášky.

(2) Vyloženie prihlášky sa oznámi vo vestníku vydávanom Úradom (ďalej len „vestník“). V tomto oznámení sa uvedie meno a priezvisko pôvodcu (spolupôvodcu), patentová trieda, definícia predmetu prihlášky, spisová značka prihlášky a čas jej podania alebo i deň, od ktorého sa požaduje právo prednosti.

(3) Ak dôjde po vyložení k úplnému alebo čiastočnému zamietnutiu prihlášky alebo odvolaniu prihlášky, oznámi sa to taktiež vo vestníku.

§ 6

(1) Námietky proti udeleniu patentu sa podávajú na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach v lehote 3 mesiacov od začiatku vyloženia prihlášky. Námietky možno podať z týchto dôvodov:

a) že predmet prihlášky nie je celkom alebo sčasti spôsobilý na udelenie patentu;

b) že možno udeliť iba patent závislý;

c) že osoba uvedená v prihláške ako pôvodca predmetu prihlášky nie je pôvodcom, alebo že je len spolupôvodcom (§ 8);

d) že pôvodca (spolupôvodca) neuviedol v prihláške vynálezu, že vynález urobil v súvislosti so svojou prácou v podniku, alebo že dostal naň hmotnú podporu od podniku, alebo že neurobil o podaní prihlášky oznámenie podniku (§ 2 ods. 3 prvá veta zákona);

e) že podnik podal prihlášku v mene pôvodcu (spolupôvodcu), bez toho, že by sa zdráhal pôvodca (alebo všetci spolupôvodcovia) podať prihlášku, alebo bez toho, že by boli ohrozené štátne záujmy, alebo bez toho, že by mal podnik zvolenie Úradu podať prihlášku v mene pôvodcu (spolupôvodcu) (§ 2 ods. 3 druhá veta zákona).

(2) Námietky sa musia vecne odôvodniť a k nim treba pripojiť alebo aspoň navrhnúť potrebné dôkazy.

(3) Obsah námietok oznámi Úrad prihlasovateľovi s výzvou, aby sa k dôvodom námietok vyjadril v určenej lehote. Vyjadrenie treba podať vo dvoch vyhotoveniach.

§ 7

(1) Ak je zistené, že predmet prihlášky zodpovedá podmienkam určeným pre udelenie patentu, rozhodne Úrad o udelení patentu, zapíše ho do patentového registra, vydá prihlasovateľovi patentovú listinu a uverejní udelenie patentu. Ak prihláška bola podaná niekoľkými spolupôvodcami, vydá sa patentová listina každému zo spolupôvodcov, pričom sa v nej uvedú všetci spolupôvodcovia.

(2) Udelenie patentu sa uverejní vo vestníku, kde sa uvedie meno a priezvisko pôvodcu vynálezu a majiteľa patentu, spisová značka prihlášky, patentová trieda, číslo patentu, názov predmetu patentu a začiatok platnosti patentu.

(3) Ak boli podané námietky, zašle Úrad rozhodnutie o prihláške tiež osobe, ktorá námietky podala.

Oddiel 3

Konanie o prihláške pri spore o pôvodcovstvo

§ 8

(1) Ak podal prihlášku niekto iný než pôvodca (dedič), môže pôvodca (dedič) vstúpiť do konania o prihláške, ak preukáže právoplatným rozhodnutím súdu, že je pôvodcom (dedičom); Úrad pokračuje v konaní, ako by prihláška od začiatku bola podaná pôvodcom.

(2) Ak bol predložený len preukaz, že bol začatý spor o pôvodcovstvo, pokračuje Úrad v konaní o prihláške, avšak rozhodnutie vydá až po právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

(3) O vstupe pôvodcu do konania o prihláške upovedomí Úrad podnik, ktorý mu oznámil uzavretie zmluvy o využití predmetu prihlášky.

(4) Ak sa uzavrela zmluva o využití predmetu prihlášky, o pôvodcovstvo ktorého vznikol spor, prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy plynúce na osobu, na ktorú bola prihláška prepísaná, ak nepožiada táto osoba najneskoršie do troch mesiacov od prepísania o uzavretie novej zmluvy; ak sa na základe zmluvy vyplatila odmena, je ten, kto ju dostal, povinný vyplatiť ju uvedenej osobe.

(5) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane pre prípad, že prihlášku podal len niektorý zo spolupôvodcov a že vznikne spor o spolupôvodcovstvo.

Oddiel 4

Patentový register

§ 9

Úrad vedie patentový register, ku ktorému patrí zbierka listín, obsahujúca opisy a výkresy predmetov patentov a ostatné listiny, na základe ktorých sa stal zápis; tieto listiny sú nedielnou súčasťou registra.

§ 10

(1) Do patentového registra sa zapisujú udelené patenty uvedením ich poradového čísla, názvu, patentovej triedy a doby platnosti, spisová značka prihlášky, meno a priezvisko pôvodcu vynálezu, jeho splnomocnenca, majiteľa patentu, začiatok platnosti patentu, jeho zánik, prepis, úplné alebo čiastočné zrušenie patentu, závislosť patentu, určenie podľa § 5 zákona, navrátenie lehoty, zmluva o využití vynálezu, prevod práva udeliť súhlas na využitie vynálezu, právo štátu na využitie vynálezu podľa § 3 ods. 6 zákona, právo predchádzajúceho užívateľa a začatie sporu o to, kto je pôvodcom vynálezu.

(2) Do registra môže každý nazrieť. Na žiadosť vydá Úrad overené výpisy zo zápisu do registra.

Oddiel 5

Patentová listina

§ 11

Patentová listina musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko pôvodcu vynálezu, prípadne jeho dediča a číslo patentu. Súčasťou patentovej listiny je opis vynálezu, ktorý sa vydá tlačou (patentový spis), ak nejde o tajný vynález.

Oddiel 6

Žiadosť o určenie a návrh na zrušenie patentu

§ 12

(1) Žiadosť o určenie podľa § 5 zákona a návrh na zrušenie patentu podľa § 6 zákona a návrh podľa § 9 zákona sa podávajú písomne vo dvoch vyhotoveniach; priložia sa k nim doklady nevyhnutné na vydanie rozhodnutia. Ak ide o určenie podľa § 5 zákona, priloží sa opis a výkresy predmetu, o ktorom sa má zistiť, či spadá alebo nespadá do rozsahu ochrany.

(2) Úrad doručí odporcovi rovnopis žiadosti alebo návrhu s prílohami a vyzve ho, aby sa v danej lehote vyjadril; ak sa nevyjadrí, neprekáža to rozhodnutiu o žiadosti alebo návrhu.

Oddiel 7

Nazretie do spisov

§ 13

(1) Pred vyložením prihlášky je dovolené oznámiť tretím osobám len to, kto je prihlasovateľom a kto je jeho splnomocnencom, čas podania, názov prihlášky a spisovú značku. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na prípady, keď ide o zistenie možnosti a spôsobu využitia predmetu prihlášky v národnom hospodárstve podľa § 19.

(2) Po vyložení, pokiaľ nejde o tajné prihlášky, môže Úrad povoliť nazrieť do spisov alebo ich časti tretím osobám.

(3) Pri povoľovaní nazretia do spisov treba dbať, aby nazretím do spisu nebolo porušené štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo.

Oddiel 8

Výstavná priorita

§ 14

(1) Predseda Úradu môže priznať jednotlivým výstavám usporadúvaným na území Československej republiky právo, aby pôvodcovia vynálezov sa mohli domáhať pre výrobky vystavené na týchto výstavách práva prednosti podľa ďalších ustanovení (výstavná priorita).

(2) Za priznanie tohto práva pre výstavu musí požiadať orgán alebo organizácia usporadúvajúca výstavu predsedu Úradu a súčasne oznámiť výstavný program a čas trvania výstavy.

(3) Priznanie tohto práva pre výstavu sa uverejní vo vestníku a v Úradnom liste. Až po jeho uverejnení vo vestníku sa môžu pôvodcovia vynálezu domáhať výstavnej priority.

§ 15

Pôvodcom vynálezov prislúcha právo prednosti podľa § 12 ods. 5 zákona už od času, keď boli vystavované výrobky na výstavu vnesené, pod podmienkou, že pôvodca podá dotyčnú prihlášku vynálezu na Úrade najneskoršie do 3 mesiacov po ukončení výstavy. Z niekoľkých zhodných výrobkov vnesených na výstavu súčasne prislúcha prednosť tomu, ktorý bol prihlásený na patentovanie skôr.

§ 16

(1) K prihláške, v ktorej sa uplatňuje výstavná priorita, musí sa priložiť potvrdenie orgánu alebo organizácie, ktorá usporadúva výstavu, o tom, že sa výrobok opísaný v prihláške zhoduje s výrobkom vystaveným, ako i o čase (dátum, hodina a minúta), keď bol výrobok na výstavu vnesený. Ďalej sa musí v potvrdení uviesť, či výstava ešte trvá, alebo či a kedy sa skončila.

(2) Úrad je oprávnený preskúmať na mieste samom zhodnosť výrobku prihláseného s výrobkom vystaveným.

Oddiel 9

Konanie o rozklade

§ 17

(1) Rozklad sa podáva písomne vo dvoch vyhotoveniach na Úrade v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

(2) Rozklad môže podať účastník konania. Ak sa týka rozhodnutie viac účastníkov, vzťahujú sa účinky rozkladu na všetkých účastníkov, ak z povahy veci neplynie niečo iné.

(3) Z rozkladu musí byť zjavné, proti ktorému rozhodnutiu je podaný a čo sa navrhuje vo veci samej. Námietky proti rozhodnutiu musia sa vecne odôvodniť a treba k nim pripojiť alebo aspoň navrhnúť potrebné dôkazy.

(4) Rozklad podaný včas účastníkom má odkladný účinok.

(5) Ak je v konaní účastníkom tiež odporca, doručí mu Úrad jedno vyhotovenie rozkladu s tým, aby sa o ňom v určenej lehote vyjadril. Ak sa nevyjadrí, nie je to na prekážku rozhodnutia o rozklade.

(6) Pri prejednávaní rozkladu prihliada Úrad i k vadám konania, ktoré v rozklade neboli uplatnené, pokiaľ mali vplyv na správnosť rozhodnutia.

(7) Pred rozhodnutím o rozklade môže si vyžiadať predseda Úradu podľa potreby posudok komisie expertov.

(8) Proti rozhodnutiu o rozklade nie je ďalší rozklad prípustný.

ČASŤ II

Využitie vynálezov

§ 18

(1) Ústredné úrady a im podriadené podniky sú povinné zisťovať možnosť a spôsob využitia v národnom hospodárstve tých vynálezov, pri ktorých právo na využitie prislúcha štátu alebo vynálezov, ktoré boli odovzdané štátu, alebo vzhľadom ktorých žiada prihlasovateľ alebo majiteľ patentu o uzavretie zmluvy o využití vynálezu. Za tým účelom zašle Úrad kompetentnému ústrednému úradu opis s výkresmi týchto vynálezov a ak ide o vynález, ktorý sa týka pôsobnosti niekoľkých ústredných úradov, organizuje a kontroluje vykonávanie tohto prieskumu. Ústredný úrad potom zabezpečí, aby jemu podriadené podniky boli s týmito vynálezmi oboznámené. Ak ide o vynález obzvlášť dôležitý, dohodne Úrad s kompetentným ústredným úradom spôsob a čas vykonania prieskumu.

(2) Zmluvu podľa § 3 zákona môže uzavrieť podnik buď na rozkaz nadriadeného ústredného úradu alebo zo svojho podnetu alebo ju môže uzavrieť ústredný úrad.

(3) Zmluvou sa určuje najmä rozsah práv k vynálezu, začiatok a doba využitia, podmienky účasti pôvodcu (majiteľa patentu) na rozpracovaní a zavedení vynálezu, výška odmeny a spôsob jej výplaty a i. Ak prislúcha právo na využitie vynálezu štátu alebo ak bol vynález štátu odovzdaný, uvedú sa v zmluve len podmienky týkajúce sa účasti pôvodcu (majiteľa patentu) na rozpracovaní a zavedení jeho vynálezu, ako i týkajúce sa výšky odmeny a spôsobu jej výplaty.

(4) Zmluvu možno uzavrieť i vtedy, ak možno využiť predmet prihlášky alebo patentu len v budúcnosti alebo v cudzine.

(5) Uzavretie zmluvy musí byť aspoň jedným z účastníkov zmluvy oznámené Úradu, ktorý ju zapíše do patentového registra, a ak je účastníkom zmluvy podriadený podnik, oznámi jej uzavretie aj nadriadenému ústrednému úradu alebo orgánu ním poverenému.

§ 19

Rozpracovanie, vyskúšanie a zavádzanie ekonomicky účinných vynálezov, o ktorých sa uzavrela zmluva podľa § 3 zákona, musí sa vykonať bez meškania; v prípadoch, v ktorých zavedenie vynálezu vyžaduje mimoriadne prostriedky alebo mimoriadne opatrenia, ktoré nemožno obstarať alebo vykonať v súčasnom plánovacom období, musí sa vynález zaviesť v nasledujúcom plánovacom období. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zvlášť odôvodnené prípady, napr. na vynálezy, ktoré sa majú využiť v budúcnosti alebo v cudzine.

§ 20

(1) Súčasne so zavedením vynálezu alebo v lehote určenej smernicami ústredného úradu vykoná podnik zmeny v technicko-hospodárskych normách, technickej dokumentácii (technologické postupy, výkresy a pod.) a kalkulácii alebo dá podnet na takéto zmeny.

(2) Ak nie je zavedenie vynálezu v súlade s technickou normou alebo s iným právnym predpisom, možno vynález zaviesť až vtedy, ak dôjde k zmene týchto predpisov, ktoré zavedenie vynálezu pripúšťajú.

§ 21

Podniky, ktoré určia v smerniciach vedúci ústredných úradov a orgánov, sú povinné zriadiť útvary pre vynálezectvo a zlepšovateľstvo.

§ 22

Národné podniky alebo iné hospodárske organizácie určia alebo zriadia podľa smerníc vedúcich kompetentných ústredných úradov, strediská alebo iné útvary, ktorých úlohou bude najmä zhotovovať skúšobné vzory, zoznamovať podniky s vyskúšanými vynálezmi a predvádzať im ich použitie.

§ 23

(1) Podniky sú povinné zabezpečiť v pláne finančné a iné prostriedky (výrobnú kapacitu, odborníkov a pod.) na rozpracovanie, skúšanie a zavádzanie vynálezov.

(2) Podniky sú povinné zhromažďovať technickú dokumentáciu a informáciu týkajúce sa odboru ich práce, najmä tak, aby sa vynálezcom a zlepšovateľom čo najviac umožnil prehľad o stave techniky.

§ 24

(1) Ak má vynález za následok zmenu platnej výkonovej normy, má jeho pôvodca, pokiaľ pracuje na úlohách dotknutých vynálezom, nárok na doplatok, ktorý sa rovná rozdielu sadzieb medzi novou a starou výkonovou normou, a to po čas 6 mesiacov po sebe idúcich odo dňa zavedenia novej výkonovej normy. Ak je vynález dielom niekoľkých spolupôvodcov, má každý z nich nárok na doplatok len v tom pomere, v akom sa podieľal na vypracovaní vynálezu, pokiaľ ďalej pracuje na úlohách dotknutých vynálezom.

(2) Pracovníka, ktorému prislúcha nárok na doplatok podľa odseku 1, možno preložiť na inú prácu len z osobitných dôvodov a za súhlasu príslušného odborového orgánu. V prípade preloženia prislúcha mu primeraná náhrada.

(3) Pracovník, ktorý na svojom pracovisku z vlastného podnetu zaviedol cudzí vynález, má nárok na doplatok, ktorý sa rovná rozdielu sadzieb medzi novou a starou výkonovou normou, po čas o jeden mesiac dlhší, než je čas nutný na zapracovanie.

(4) Doplatok podľa odsekov 1 a 3 nesmie byť vyšší, než bola mzda pôvodcu vynálezu alebo toho, kto zaviedol vynález na svojom pracovisku, za čas, za ktorý je doplatok vyplácaný.

§ 25

Predseda Úradu sa splnomocňuje, aby určil a vyplatil odmeny za využitie vynálezov mimo územia Československej republiky, ktoré boli prijaté na využitie do dňa účinnosti tohto nariadenia.

§ 26

(1) Vedúci ústredných úradov po dohode s ministrom financií a s predsedom Úradu upravia v svojom odbore príslušnými smernicami podrobnosti o vykonávaní prieskumu za účelom zistenia možnosti a spôsobu využitia vynálezu, o uzavieraní zmlúv o využití vynálezu s československými občanmi, o zaraďovaní rozpracovania, vyskúšaní a zavádzaní vynálezov do výrobného plánu alebo plánu technického rozvoja a do plánov výskumných ústavov a pod.; o spôsobe uzavierania zmlúv v ďalších podnikoch v prípade, že zmluva bola už v niektorom z podnikov uzavretá; o uzavieraní zmlúv podľa § 18 ods. 4; o možnosti prevodu zmlúv pri odovzdávaní výrobného programu, pri výrobe v kooperácii a pod.; o uzavieraní zmlúv s vedúcimi podnikov; o zriadení skúšobných stredísk a iných útvarov; o odmeňovaní pracovníkov za účasť na zabezpečení prípravných prác týkajúcich sa zavedenia vynálezov; o poskytovaní pomoci vynálezcom; o vyhlasovaní tematických úloh. V smerniciach budú určené podrobnosti a lehoty pre zmenu technicko-hospodárskych noriem, technickej dokumentácie a kalkulácie.

(2) Minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva upraví vo svojej pôsobnosti vyhláškou v Úradnom liste po dohode s ministrom financií a s predsedom Úradu odchýlky z ustanovení tohto nariadenia o využití vynálezov a odmenách za ne.

ČASŤ III

Orgány v odbore vynálezov

§ 27

(1) Štátny úrad pre vynálezy a normalizáciu plní v odbore vynálezov okrem pôsobnosti vytknutej v zákone a v ustanoveniach tohto nariadenia najmä tieto úlohy:

riadi rozvoj vynálezectva;

sleduje činnosť ústredných úradov a poskytuje im pomoc v oblasti zavádzania vynálezov do národného hospodárstva a plnenia zákona, vládnych nariadení a smerníc Úradu o vynálezectve;

stará sa o poskytovanie pomoci vynálezcom;

zostavuje a vyhlasuje celoštátny plán tematických úloh v spolupráci s ústrednými úradmi a orgánmi.

(2) Pre splnenie úloh podľa odseku 1 Úrad: vypracúva a predkladá vláde návrhy na zlepšenie vynálezeckej činnosti vo všetkých odboroch národného hospodárstva a činnosti ústredných úradov, ako i návrhy na nutné zmeny a doplnky predpisov o vynálezoch, a zúčastní sa na vydávaní predpisov ústredných úradov v odbore vynálezov;

predkladá v odôvodnených prípadoch vláde návrhy na zavedenie do národného hospodárstva najdôležitejších vynálezov;

sleduje plnenie úloh predpísaných v plánoch týkajúcich sa zavádzania vynálezov ústrednými úradmi;

podáva vláde správy o stave vynálezectva v Československu a o technicko-hospodárskych výsledkoch, ktoré sa dosiahli zavedením najdôležitejších vynálezov do národného hospodárstva a využitím vynálezov v cudzine;

organizuje sústavné informovanie ústredných úradov o nových vynálezoch, ako domácich, tak i cudzozemských, a zabezpečuje výmenu technických skúseností medzi jednotlivými odvetviami priemyslu;

zabezpečuje všetky opatrenia týkajúce sa rozvoja vynálezeckého hnutia po dohode s Ústrednou radou odborov;

odporúča ústredným úradom významné vynálezy na zavedenie do výroby a na patentovanie do cudziny;

ustanovuje expertov z vedúcich odborníkov, ktorí by vykonávali prieskum novosti vynálezov alebo podávali posudky o rozkladoch proti rozhodnutiu Úradu;

zúčastňuje sa konferencií, kongresov a porád medzinárodných organizácií o vynálezectve.

§ 28

Ústredné úrady a orgány plnia v odbore vynálezov okrem pôsobnosti zvlášť vytknutej v zákone a v ustanoveniach tohto nariadenia najmä tieto úlohy:

vydávajú po dohode s Ministerstvom financií a s Úradom podrobné pokyny pre organizáciu vynálezeckého hnutia, pre skúšanie a zavádzanie vynálezov, pre uzavieranie zmlúv o využití vynálezov a zmlúv o účasti pôvodcov na rozpracovaní a zavedení vynálezu, ako i o odmene a spôsobe jej výplaty;

organizujú zisťovanie možností využitia vynálezov v národnom hospodárstve a starajú sa o to, aby sa vynálezy uplatnili v technických normách;

vymieňajú s inými ústrednými úradmi skúsenosti o organizácii práce s vynálezcami a o zavádzaní vynálezov;

organizujú poskytovanie porád a pomoci vynálezcom v svojej pôsobnosti;

starajú sa o vybudovanie a udržiavanie účelnej dokumentácie o vynálezoch vo svojej pôsobnosti a dbajú, aby obdobná dokumentácia bola vybudovaná v podriadených podnikoch;

zostavujú a vyhlasujú sektorové tematické úlohy a vypisujú súťaže na ich riešenie; vydávajú publikácie, letáky, plagáty a pod. v odbore vynálezov;

kontrolujú činnosť a plnenie úloh podriadených podnikov a informujú Úrad o stave vynálezeckého hnutia s uvedením rozborov jeho nedostatkov a kladov;

rozvíjajú vynálezecké hnutie po dohode s ústrednými výbormi odborových sväzov;

dodávajú Úradu:

odpisy schválených ročných plánov technického rozvoja, pokiaľ obsahujú zavádzanie najdôležitejších vynálezov;

návrhy na zaradenie úloh do celoštátneho plánu tematických úloh;

výkazy o stave vynálezectva, o zavedení vynálezov do výroby, ako i o využití vynálezov v cudzine.

§ 29

Do pôsobnosti podnikov v odbore vynálezov patrí najmä:

a) vykonávať vyšetrenia o možnosti využitia vynálezov, rozpracovať a vyskúšať prospešné vynálezy, zabezpečovať ich urýchlené zavádzanie, uzavierať zmluvy o využití vynálezu a zmluvy o účasti pôvodcov na rozpracovaní a zavedení vynálezu, ako i o odmene a spôsobe jej výplaty, vyplácať odmeny pôvodcom vynálezov a osobám zúčastneným pri rozpracovaní, vyskúšaní, zavádzaní alebo rozšírení vynálezov;

b) venovať riadnu starostlivosť a podporu rozvoju a využitiu tvorivých schopností vynálezcov, ktoré sú zamerané na riešenie otázok prospešných pre národné hospodárstvo;

c) poskytovať vynálezcom bezodplatné porady a pomoc, ako i umožniť im, aby mohli používať zariadenia, nástroje a materiály podniku nutné pre vyrobenie a preverenie skúšobných vzoriek, pokiaľ tým neutrpí výroba, prevádzka alebo bezpečnosť práce;

d) odovzdávať podklady nadriadeným orgánom a ostatným podnikom pre najrýchlejšie a najširšie využitie vynálezov;

e) zabezpečovať v rámci dotyčných plánov výrobnú kapacitu, finančné a iné prostriedky a odborníkov pre rozpracovanie, skúšanie a zavádzanie vynálezov;

f) organizovať rozvoj vynálezeckého hnutia za spolupráce so základnými organizáciami odborových sväzov.


ČASŤ IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 30

(1) Vynálezy ponúknuté štátu a štátom prijaté sa odmeňujú podľa doterajších predpisov, ak boli zavedené už pred účinnosťou zákona.

(2) Vynálezy ponúknuté štátu a štátom prijaté, ktoré však neboli zavedené do dňa účinnosti zákona, sa odmenia na podklade zmluvy, ktorá sa uzavrie podľa § 3 ods. 6 zákona. Splátky na odmenu dosiaľ vyplatené sa započítajú do dojednanej odmeny.

§ 31

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. augustom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.