4

Vládne nariadenie

zo 16. januára 1957

o organizácii filmového podnikania

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 3 dekrétu č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Z doterajšej organizácie Československý štátny film, pokiaľ vykonáva činnosť v českých krajoch a obstaráva veci celoštátnej povahy (dovoz a vývoz filmov a styk so zahraničím), zriaďujú sa k 1. januáru 1957 Hlavná správa československého filmu v rámci Ministerstva školstva a kultúry a krajské filmové podniky a k tomu istému dňu sa zriadia hospodárske organizácie podriadené tejto hlavnej správe.

§ 2

Hlavná správa

(1) Hlavná správa československého filmu (ďalej len „hlavná správa“) je právnickou osobou hospodáriacou podľa zásad chozraščotu. Do podnikového registra sa nezapisuje.

(2) Základnou úlohou hlavnej správy je organizovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať po stránke ideovej, technickej a hospodárskej tvorbu filmov, ich dovoz a vývoz, distribúciu, premietanie v kinách, výrobu kinematografických zariadení, nákup a predaj potrieb v oblasti kinematografie, pokiaľ je prevádzaná v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry, a obstarávať spoločné veci podriadených hospodárskych organizácií.

§ 3

Hospodárske organizácie podriadené hlavnej správe

Minister školstva a kultúry zriaďuje po dohode s ministrom financií pre jednotlivé odbory filmovej činnosti hospodárske organizácie, ktoré sú právnickými osobami. Tieto hospodárske organizácie hospodária podľa zásad chozraščotu a sú podriadené hlavnej správe. Zapisujú sa do podnikového registra.

§ 4

Vedúce orgány

Riaditeľa hlavnej správy vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry. Námestníkov riaditeľa hlavnej správy a riaditeľov podriadených hospodárskych organizácií vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry na návrh riaditeľa hlavnej správy.

§ 5

Krajské filmové podniky

(1) O vypožičiavanie filmov sa stará a prípadne technické zabezpečenie ich verejného premietania obstaráva v každom z českých krajov krajský filmový podnik. Krajský filmový podnik je právnickou osobou hospodáriacou podľa zásad chozraščotu. Zapisuje sa do podnikového registra. Vedú ho výkonné orgány krajského národného výboru.

(2) Na čele krajského filmového podniku je riaditeľ. Vymenúva ho a odvoláva rada krajského národného výboru. Riaditeľ zodpovedá za činnosť podniku a za splnenie jeho úloh.

(3) Podmienky vypožičiavania filmov pre krajské filmové podniky určuje vypožičiavací poriadok, ktorý vydá Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom financií.

§ 6

Správa kín a verejné premietanie filmov

Správu kín a verejné premietanie filmov obstarávajú od 1. apríla 1957 v českých krajoch mestské a miestne národné výbory. Ministerstvo školstva a kultúry môže po dohode s Ministerstvom financií a so Štátnym úradom plánovacím výnimočne zveriť správu kín a verejné premietanie filmov iným organizáciám.

§ 7

Štatút a organizačné poriadky

Právne pomery, činnosť a hospodárenie hlavnej správy, podriadených hospodárskych organizácií a krajských filmových podnikov a právomoc a zodpovednosť riaditeľa hlavnej správy a riaditeľov spomenutých organizácií upravujú štatút, ktorý vydá minister školstva a kultúry so súhlasom vlády, a organizačné poriadky, ktoré vydajú v rámci štatútu príslušní riaditelia.

§ 8

Platnosť predpisov o národných podnikoch a iných hospodárskych organizáciách

Pokiaľ toto nariadenie, štatút alebo organizačné poriadky neustanovujú inak, platia pre hlavnú správu, podriadené hospodárske organizácie a krajské filmové podniky primerane predpisy o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9

Vládne nariadenie č. 72/1948 Zb. o zriadení a organizácii štátneho podniku „Československý štátny film“, sa zrušuje. Majetok i záväzky Československého štátneho filmu prevedie Ministerstvo školstva a kultúry na organizácie, ktoré budú obstarávať úlohy v oblasti filmu podľa tohto nariadenia. Majetok (včítane príslušných záväzkov) Československého štátneho filmu na Slovensku, pokiaľ nie je určený na plnenie úloh celoštátnej povahy, použije sa pri organizácii filmového podnikania na Slovensku.

§ 10

Do 31. marca 1957 obstarávajú správu kín a verejné premietanie filmov v českých krajoch krajské filmové podniky.

§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode s ministrom financií a s ministrom predsedom Štátneho úradu plánovacieho.


Dolanský v. r.

Dr. Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.