28

Nariadenie

ministra školstva a kultúry

zo 4. mája 1957

o organizácii a pôsobnosti vysokých škôl a ich zložiek

Minister školstva a kultúry nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 17 ods. 1 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Vysoké školy sú rozpočtové organizácie. Pri vysokých školách, ktoré majú väčší počet fakúlt alebo majú fakulty so zložitou prevádzkou, môže rektor so súhlasom ministra školstva a kultúry preniesť vybavovanie niektorých hospodárskych vecí z vysokej školy na jednotlivé fakulty alebo na zariadenia vysokej školy (napr. kolégiá). Správa a kontrola školského účelového zariadenia (§ 13), ktoré slúži potrebám fakulty, môže sa takto preniesť na fakulty.

(2) Z dôvodov pružnosti a hospodárnosti správy môže minister školstva a kultúry po dohode s ministrom financií určiť, že jednotlivé organizačné zložky a iné zariadenia vysokej školy sú samostatnými rozpočtovými organizáciami.

§ 2

Rektor

(1) Rektor vedie a spravuje vysokú školu, zodpovedá za jej pedagogickú, politicko-výchovnú, vedeckú (umeleckú), kádrovú, správnu a hospodársku činnosť, ako aj za správu a prevádzku školských účelových zariadení, pričlenených k vysokej škole. Rektor zastupuje vysokú školu navonok.

(2) Návrh, aby prezident republiky vymenoval alebo odvolal rektora, podáva vláde minister školstva a kultúry po prejednaní vo vedeckej (umeleckej) rade vysokej školy a po vyjadrení Štátneho výboru pre vysoké školy, na Slovensku Zbor povereníkov na návrh povereníka školstva a kultúry vypracovaný po prejednaní vo vedeckej (umeleckej) rade vysokej školy a po vyjadrení Slovenského výboru pre vysoké školy. Za rektora sa navrhuje spravidla profesor vysokej školy.

§ 3

Prorektori

(1) Prorektor zastupuje rektora jednak v určitom odbore činnosti, jednak za jeho neprítomnosti (po čas dovolenky, nemoci a pod.).

(2) Počet prorektorov a ich pôsobnosť na vysokej škole určuje a prorektorov spravidla z profesorov vysokej školy vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry po prejednaní vo vedeckej (umeleckej) rade vysokej školy a po vyjadrení Štátneho výboru pre vysoké školy. Rektor určuje, ktorý z prorektorov ho zastupuje za jeho neprítomnosti.

§ 4

Vedecká (umelecká) rada vysokej školy

(1) Schôdzky vedeckej (umeleckej) rady vysokej školy (ďalej len „rada vysokej školy“) zvoláva a vedie rektor, ktorý vykonáva tiež jej uznesenia.

(2) Ak rektor nesúhlasí s uznesením rady vysokej školy, nevykoná ho, oznámi svoj nesúhlas rade vysokej školy a predloží spornú vec bezodkladne so svojím návrhom na rozhodnutie ministrovi školstva a kultúry. Toto ustanovenie neplatí pre rozhodnutie rady vysokej školy vo veci udelenia vedeckej hodnosti; pre konanie o udeľovaní vedeckých hodností platia osobitné predpisy.

(3) Schôdzok rady vysokej školy sa zúčastňuje s hlasom poradným aj kvestor vysokej školy.

(4) Rada vysokej školy s väčším počtom fakúlt rôzneho zamerania rokuje buď v pléne, ak ide o veci týkajúce sa celej vysokej školy, alebo v sekciách zodpovedajúcich skupinám fakúlt združených podľa príbuznosti odborov. V sporných prípadoch rozhoduje o tom, kde vec bude prerokovaná, rektor. Počet sekcií a podrobnosti o nich určí organizačný štatút vysokej školy.

§ 5

Rektorát

(1) Rektorát vykonáva správu vysokej školy včítane správybudov, kolégií alebo iných zariadení vysokej školy.

(2) Rektorát je osobným úradom zamestnancov vysokej školy včítane zamestnancov kolégií a iných zariadení vysokej školy. Rektor môže poveriť vedúceho kolégia alebo iného zariadenia vybavovaním niektorých služobných vecí zamestnancov kolégií alebo iného zariadenia.

§ 6

Dekan

(1) Dekan vedie a spravuje fakultu, zodpovedá za jej pedagogickú, politicko-výchovnú, vedeckú (umeleckú), kádrovú a správnu činnosť a zastupuje fakultu navonok. Pri prenesení agendy podľa § 1 ods. 2 zodpovedá dekan v rozsahu agendy takto prenesenej i za činnosť hospodársku.

(2) Dekana vymenúva spravidla z profesorov vysokej školy, ktorí pôsobia na fakulte, a odvoláva minister školstva a kultúry po prejednaní vo vedeckej (umeleckej) rade fakulty a v rade vysokej školy a po vyjadrení Štátneho výboru pre vysoké školy.

§ 7

Prodekani

(1) Prodekan zastupuje dekana jednak v určitom odbore činnosti, jednak za jeho neprítomnosti.

(2) Počet prodekanov a ich pôsobnosť na fakulte určí a prodekanov spravidla z profesorov alebo docentov, ktorí pôsobia na fakulte, vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry po prerokovaní vo vedeckej (umeleckej) rade fakulty a v rade vysokej školy. Dekan určuje, ktorý z prodekanov ho zastupuje za jeho neprítomnosti.

(3) Minister školstva a kultúry môže splnomocniť rektora, aby robil opatrenia, na ktoré je podľa odseku 2 kompetentný minister školstva a kultúry.

§ 8

Vedecká (umelecká) rada fakulty

(1) Schôdzky vedeckej (umeleckej) rady fakulty (ďalej len „rada fakulty“) zvoláva a vedie dekan fakulty. Tajomník fakulty sa zúčastňuje schôdzok rady fakulty s hlasom poradným.

(2) Uznesenia rady fakulty vykonáva dekan. Ak dekan nesúhlasí s uznesením rady fakulty, nevykoná ho, oznámi svoj nesúhlas rade fakulty a predloží spornú vec bezodkladne so svojím návrhom na rozhodnutie rektorovi; rektor rozhodne po vypočutí rady vysokej školy. Toto ustanovenie neplatí pre rozhodnutie rady fakulty vo veci udelenia vedeckej hodnosti; pre konanie o udeľovaní vedeckých hodností platia osobitné predpisy.

(3) Ak sú na fakulte skupiny značne odlišných vedných odborov, môže rada fakulty rokovať buď v pléne, ak ide o veci týkajúce sa celej fakulty, alebo v sekciách zodpovedajúcich skupinám vedných odborov. V sporných prípadoch rozhoduje o tom, kde sa vec prerokuje, dekan. Počet sekcií a podrobnosti o nich určí organizačný štatút vysokej školy.

§ 9

Dekanát

Dekanát vykonáva správu fakulty a je služobným úradom zamestnancov fakulty.

§ 10

Katedry

(1) Katedra je základnou organizačnou jednotkou pre pedagogickú a vedeckú (umeleckú) prácu a pre výchovu vedeckého (umeleckého) dorastu na vysokej škole. Podľa potreby môže mať katedra oddelenia. Katedry a ich oddelenia zriaďuje rektor. Ak doposiaľ bolo oddelenie katedry označované ako ústav, môže byť tento názov ponechaný.

(2) Na katedrách pôsobia profesori, docenti, odborní asistenti, lektori, asistenti a odborní inštruktori toho istého alebo príbuzného odboru zastúpeného na fakulte. Na katedrách môžu tiež pôsobiť externí učitelia, vedeckovýskumní (umeleckí) pracovníci, ktorí nie sú učiteľmi, poprípade tiež knihovníci, správni a pomocní pracovníci a technickí a iní odborní pracovníci. Práce katedry sa zúčastňujú tiež vedeckí (umeleckí) ašpiranti.

(3) Činnosť katedry vedie vedúci katedry, ktorého vymenúva rektor.

(4) Ak sú na katedre oddelenia, je na ich čele vedúci oddelenia katedry, ktorý zodpovedá vedúcemu katedry za prácu oddelenia. Vedením oddelenia katedry poverí niektorého z učiteľov katedry na návrh vedúceho katedry dekan.

(5) Činnosť a organizáciu katedier upraví podrobnejšie organizačný štatút vysokej školy.

§ 11

Kabinety

(1) Na čele kabinetu je vedúci kabinetu, ktorého poveruje na návrh vedúceho katedry spravidla z odborných asistentov dekan. Podľa rozsahu úloh kabinetu poverí vedúci katedry prácami v kabinete niektorých pracovníkov katedry, a to spravidla z odborných asistentov alebo asistentov.

(2) Úlohy kabinetov a podrobnosti o zabezpečení práce kabinetov určia smernice pre činnosť kabinetov, ktoré vydá minister školstva a kultúry.

§ 12

Knižnice

(1) Knižnice na vysokých školách zriaďuje minister školstva a kultúry spravidla pre jednotlivé fakulty ako ústredné knižnice fakulty alebo pre celú vysokú školu ako ústredné knižnice vysokej školy; výnimočne zriadi knižnicu pre katedru alebo skupinu katedier, ak je to odôvodnené povahou odboru a rozsahom úloh.

(2) Na prechodný čas, kým sa bude môcť zriadiť ústredná knižnica fakulty alebo vysokej školy, môže minister školstva a kultúry zriadiť knižničné stredisko, ktoré organizuje a vykonáva knihovnícke a bibliograficko-zpravodajské práce pre všetky knižnice fakulty alebo vysoké školy.

§ 13

Školské účelové zariadenia

(1) Školské účelové zariadenia slúžia predovšetkým výuke, praktickému výcviku študentov a vedeckovýskumnej činnosti vysokej školy. Plnia tiež výrobné a dodávkové úlohy, ktoré im pripadajú podľa príslušných predpisov alebo ktoré pre ne vyplývajú zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

(2) Školské účelové zariadenia zriaďuje minister školstva a kultúry po dohode s ministrom financií a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.

(3) Pomer vysokej školy k školskému účelovému zariadeniu, úprava jeho hospodárskej činnosti, správa, vedenie a ostatné podrobnosti budú určené organizačným štatútom vysokej školy a organizačným poriadkom školského účelového zariadenia; organizačný poriadok je súčasťou organizačného štatútu vysokej školy.

§ 14

Osobitná úprava

(1) Organizácia vyšších pedagogických škôl sa upraví osobitnými predpismi.

(2) Taktiež osobitnými predpismi sa upraví organizácia výchovy vojenských odborníkov na civilných vysokých školách.


§ 15

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dolanský v. r.

Dr. Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.