Zákon č. 24/1957 Zb.Zákon o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve

(v znení č. 38/1961 Zb.)

Čiastka 12/1957
Platnosť od 10.05.1957 do31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1961 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

24

Zákon

z 18. apríla 1957

o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Kárne (disciplinárne) previnenie

(1) Drobné rozkrádanie a iné úmyselné poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve, pokiaľ sa ho dopustil na majetku, ktorý spravuje podnik, úrad, ústav alebo iná organizácia socialistického sektora, ich zamestnanec, sa stíha ako kárne (disciplinárne) previnenie (ďalej len „kárne previnenie“), najmä ak sa týka takýto čin vecí, ku ktorým má zamestnanec pri výkone svojej práce prístup.

(2) Ako kárne previnenie nemožno stíhať čin uvedený v odseku 1, ak použitie kárnych (disciplinárnych) opatrení (§ 5 ods. 1) by zrejme nepostačilo na výchovu zamestnanca, najmä so zreteľom na spôsob vykonania činu alebo na okolnosť, že rozkrádanie a poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve už niekoľkokrát spáchal. Ako kárne previnenie nemožno stíhať čin, ak prevyšuje škoda 500 Kčs.

§ 2

Právomoc kárnych orgánov

(1) O kárnom previnení rozhoduje vedúci podniku alebo inej organizácie socialistického sektora, prípadne zamestnanec ním splnomocnený alebo kárny (disciplinárny) orgán, ak je podľa platných predpisov zriadený (ďalej len „kárny orgán“).

(2) Kompetentný minister (vedúci ústredného orgánu), prípadne kompetentná rada krajského národného výboru môžu určiť, v ktorých podnikoch alebo iných organizáciách socialistického sektora sa kárne previnenia nebudú stíhať podľa tohto zákona. Čin uvedený v § 1 ods. 1 sa v týchto prípadoch stíha ako priestupok.

Postúpenie veci

§ 3

(1) Ak nemožno čin uvedený v § 1 ods. 1 stíhať ako kárne previnenie, postúpi kárny orgán vec kompetentnému výkonnému orgánu národného výboru na stíhanie pre priestupok.

(2) Výkonnému orgánu národného výboru postúpi vec kárny orgán tiež vtedy,

a) ak so zamestnancom bol pracovný pomer rozviazaný skôr, než o veci kárny orgán rozhodol, alebo

b) ak kárny orgán nemôže prostriedkami, ktoré má poruke, vec náležite objasniť, najmä z hľadiska viny zamestnanca.

(3) Ak vráti výkonný orgán národného výboru vec postúpenú podľa odseku 1, kárny orgán je povinný v konaní pokračovať.

§ 4

(1) Ak je kárny orgán toho názoru, že ide o trestný čin, postúpi vec prokurátorovi. To urobí tiež vtedy, ak to nariadi prokurátor.

(2) Ak vráti prokurátor vec postúpenú podľa odseku 1, kárny orgán je povinný v konaní pokračovať.

§ 5

Kárne (disciplinárne) opatrenia

(1) - Zrušený od 1. 7. 1961.

(2) Pri výmere kárneho (disciplinárneho) opatrenia sa prihliadne najmä na spôsob vykonania a následky činu, ako aj na pomery a osobu zamestnanca a na to, či a do akej miery nahradil spôsobenú škodu.

Konanie pred kárnym orgánom

§ 6

Pred rozhodnutím o uložení kárneho (disciplinárneho) opatrenia musí sa vyslúchnuť zamestnanec a vec prejednať so závodným výborom odborovej organizácie. Ak je to potrebné, vykoná kárny orgán aj iné vyšetrenia potrebné na objasnenie veci, najmä prešetrí obhajobu zamestnanca.

§ 7

(1) V neprítomnosti zamestnanca možno konať pojednávanie pred kárnym orgánom, len ak zamestnanec bezdôvodne odoprie sa ho zúčastniť.

(2) Po skončení pojednávania kárny orgán spravidla ihneď vyhlási prítomnému zamestnancovi svoje rozhodnutie; len ak žiada o to zamestnanec, doručí sa mu odpis rozhodnutia. Odpis rozhodnutia sa doručí zamestnancovi tiež vtedy, ak sa konalo pojednávanie v jeho neprítomnosti.

(3) Kárny orgán je povinný pri vyhlásení rozhodnutia a v jeho odpise poučiť zamestnanca o jeho práve uvedenom v § 8.

(4) O pojednávaní pred kárnym orgánom sa spíše stručná zápisnica, v ktorej sa uvedie tiež rozhodnutie kárneho orgánu; odpis zápisnice sa zašle závodnému výboru odborovej organizácie.

§ 8

(1) Zamestnanec má právo písomne vyhlásiť, že s rozhodnutím kárneho orgánu, ktorým mu bolo uložené kárne (disciplinárne) opatrenie, nesúhlasí. Takéto vyhlásenie treba urobiť do 3 dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia, a ak nebol zamestnanec pri vyhlásení rozhodnutia prítomný, do 3 dní odo dňa doručenia odpisu rozhodnutia, a to u kárneho orgánu.

(2) Včas podaným vyhlásením stráca rozhodnutie kárneho orgánu účinnosť. Kárny orgán postúpi vec výkonnému orgánu národného výboru, ktorý potom o čine rozhodne podľa všeobecných predpisov o priestupkoch.

§ 9

Premlčanie kárneho stíhania

Kárne previnenie možno kárne stíhať do 1 roku od jeho spáchania.

§ 10

Zamedzenie dvojitého potrestania

(1) Konanie o kárnom previnení kárny orgán nevykonáva, ak o skutku už rozhodol súd alebo iný štátny orgán.

(2) Ak kárny orgán rozhodol, nemôže pre ten istý skutok konať súd alebo iný štátny orgán, okrem prípadu, ak by išlo o skutok, o ktorom kárny orgán nie je kompetentný rozhodovať.

§ 11

Výkon verejného napomenutia

Verejné napomenutie [§ 5 ods. 1 písm. b) a c)] sa vykoná tak, že sa rozhodnutie, ktorým bolo uložené, vyvesí alebo inak vyhlási na pracovisku.

§ 12

Vymáhanie pokuty

(1) Pokutu uloženú podľa § 5 ods. 1 písm. c) vymáha učtáreň zamestnávateľa na podklade právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, a to zrážkou z platu až do 25 % jeho výšky. Zrážky, včítane zrážok s predchádzajúcim poradím, nesmú však byť vyššie, než koľko dovoľujú všeobecné predpisy o exekúcii na plat. Pokutu možno vymáhať tiež súdnou exekúciou.

(2) Vymožená pokuta pripadá štátu.

§ 13

Stíhanie kárneho previnenia členov družstiev

Ak sa uznesie na tom družstvo spôsobom predpísaným na prijatie stanov, sú družstevné orgány oprávnené stíhať kárne previnenia (§ 1 ods. 1), ktoré spáchali na majetku družstva jeho členovia. Pritom sa postupuje primerane podľa ustanovení tohto zákona.


Záverečné ustanovenia

§ 14

Minister spravodlivosti môže po dohode s ministrom vnútra určiť podrobnosti na vykonanie tohto zákona.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.