Zákon č. 23/1957 Zb.Zákon o podnikových fondoch pracujúcich

Čiastka 12/1957
Platnosť od 10.05.1957
Účinnosť od 01.01.1957

OBSAH

23

Zákon

z 18. apríla 1957

o podnikových fondoch pracujúcich

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Účinným prostriedkom na to, aby sa podnietil hmotný záujem pracujúcich na plnení a prekračovaní úloh podniku, rozvíjalo socialistické súťaženie a zvyšovala účasť pracujúcich na vedení podniku v duchu jednoty záujmov pracujúcich, podnikov a celého národného hospodárstva, sú podnikové fondy pracujúcich.

§ 2

(1) Podnikové fondy pracujúcich možno zriaďovať v národných podnikoch a v ostatných hospodárskych organizáciách štátneho socialistického sektora, prípadne i v jednotlivých ich útvaroch (ďalej len „podniky“).

(2) Podnikové fondy pracujúcich, najmä ich zdroje a hospodárenie, upravuje vláda, prihliadajúc na tie výsledky činnosti podnikov, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozvoj národného hospodárstva, a na zvláštnosti jednotlivých hospodárskych odvetví.

(3) Podrobnejšiu úpravu podnikových fondov pracujúcich určia kompetentní ministri po dohode s ústredným výborom príslušného odborového sväzu a s ministrom financií.


§ 3

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, pokiaľ upravujú riaditeľské fondy v hospodárskych organizáciách štátneho socialistického sektora; najmä sa zrušujú:

1. vládne nariadenie č. 27/1953 Zb. o riaditeľských fondoch v národných a komunálnych podnikoch priemyslových;

2. vládne nariadenie č. 28/1953 Zb. o riaditeľských fondoch v národných podnikoch stavebných a montážnych a v komunálnych podnikoch stavebných;

3. vládne nariadenie č. 29/1953 Zb. o riaditeľských fondoch na železniciach;

4. vládne nariadenie č. 113/1953 Zb. o riaditeľských fondoch v hospodárskych organizáciách dopravných;

5. vládne nariadenie č. 34/1955 Zb. o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu.

(2) Nedotknuté ostávajú predpisy o riaditeľských fondoch v rozpočtových organizáciách, najmä zákonné opatrenie č. 25/1956 Zb. o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v.r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.