Zákon č. 18/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti

Čiastka 10/1957
Platnosť od 23.03.1957 do30.06.1966
Účinnosť od 23.03.1957 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb. (nepriamo)

18

Zákon

zo 6. marca 1957,

ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti sa mení a doplňuje takto:

1. § 4 ods. 2 znie:

(2) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby sú

a) hlavný hygienik Československej republiky, ktorý je na čele hygienickej a protiepidemickej zložky Ministerstva zdravotníctva;

b) hlavný hygienik Slovenska, ktorý je na čele hygienickej a protiepidemickej zložky Povereníctva zdravotníctva;

c) krajský hygienik;

d) okresný hygienik.“

2. K § 6 sa pripojuje odsek 2, ktorý znie:

(2) Pokiaľ orgány veterinárnej zdravotníckej služby Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vykonávajú bežný a prevádzkový hygienický dozor na spracovanie, skladovanie, uchovávanie a prepravu požívatín živočíšneho pôvodu, majú povinnosti a práva orgánov hygienickej a protiepidemickej služby.“

3. § 7 ods. 1 znie:

(1) Posudky o normách a štandardoch podľa § 5 ods. 1 č. 2 písm. d) a ods. 2 podáva a účinnosť a nezávadnosť sér, vakcín a bakteriálnych prípravkov pred ich uvedením do obehu kontroluje výhradne hlavný hygienik Československej republiky. Smernice podľa § 5 ods. 1 č. 1 a záväzné posudky podľa § 5 ods. 1 č. 2 písm. b) a ods. 2 vo veciach, ktoré majú širší než krajský význam, vydáva hlavný hygienik Československej republiky a pre Slovensko hlavný hygienik Slovenska. Záväzné posudky podľa § 5 ods. 1 č. 2 písm. b) a ods. 2 vo veciach krajského významu vydáva krajský hygienik a vo veciach okresného a miestneho významu okresný hygienik.“

4. § 9 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Hlavného hygienika Československej republiky ustanovuje a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva, hlavného hygienika Slovenska Zbor povereníkov na návrh povereníka zdravotníctva. Ustanovovanie a odvolávanie krajských a okresných hygienikov sa spravuje predpismi o ustanovovaní a zbavovaní zamestnancov výkonných orgánov rád národných výborov.

(2) Hlavnému hygienikovi pomáha v plnení jeho úloh poradný zbor, ktorý zriadi a ktorého členov vymenúva na návrh hlavného hygienika minister (povereník) zdravotníctva.“

5. § 16 ods. 4 znie:

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne tiež pre vykonávanie hygienickej a protiepidemickej starostlivosti v odbore Ministerstva vnútra, pokiaľ ide o ozbrojené zložky, a v odbore Ministerstva dopravy, pokiaľ ide o železnice; súčinnosť ich orgánov s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby pri vykonávaní tohto zákona upravia ministerstvá zdravotníctva, vnútra a dopravy.“


Čl. II

Minister zdravotníctva sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zdravotníctva, vnútra, dopravy a poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.

Barák v. r.

Pospíšil v. r.

Bakuľa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.