Zákon č. 17/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Čiastka 10/1957
Platnosť od 23.03.1957 do30.06.1966
Účinnosť od 01.01.1957 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb. (nepriamo)

17

Zákon

zo 6. marca 1957,

ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1955 Zb. sa mení a doplňuje takto:

1. § 2 znie:

„Jednotnú preventívnu a liečebnú starostlivosť plánujú, organizujú, riadia a kontrolujú Ministerstvo zdravotníctva a výkonné orgány národných výborov (ďalej len „orgány štátnej zdravotníckej správy”). Pri plnení svojich úloh sa tieto orgány v súčinnosti s dobrovoľnými organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím, opierajú o najširšiu účasť pracujúcich, ktorým náleží aj priama kontrola nad vykonávaním preventívnej a liečebnej starostlivosti.“

2. § 5 znie:

(1) Jednotná preventívna a liečebná starostlivosť zahrnuje najmä preventívnu starostlivosť, ošetrovanie v nemoci a pri úraze, pomoc v materstve, starostlivosť o chrup, pomoc pri zmrzačení, zohyzdení a telesných chybách, pomoc pri neplodnosti a rehabilitácii. Súčasťou preventívnej a liečebnej starostlivosti je i poskytovanie liekov a liečebných a ortopedických pomôcok. V rámci preventívnej a liečebnej starostlivosti sa tiež rozhoduje o pracovnej schopnosti, pokiaľ toto rozhodovanie neprislúcha iným orgánom.

(2) Štát poskytuje preventívnu a liečebnú starostlivosť

a) bezodplatne

1. zamestnancom, osobám im naroveň postaveným a ich rodinným príslušníkom,

2. členom výrobných družstiev a ich rodinným príslušníkom,

3. dôchodcom a ich rodinným príslušníkom,

4. všetkým deťom do 1 roku v plnom rozsahu a ostatným deťom do 15. roku v rozsahu určenom osobitnými predpismi,

5. všetkým ženám, pokiaľ ide o starostlivosť poskytovanú v súvislosti s pôrodom,

6. členom jednotných roľníckych družstiev a ich rodinným príslušníkom, pokiaľ tieto družstvá uzavreli zmluvu o nemocenskom poistení, v rozsahu a za podmienok určených touto zmluvou,

7. členom jednotných roľníckych družstiev a ich rodinným príslušníkom, pokiaľ tieto družstvá neuzavreli zmluvu o nemocenskom poistení, a jednotlivo hospodáriacim roľníkom, spolupracujúcim členom ich rodín a rodinným príslušníkom, ako i pracovníkom, ktorí vykonávajú len príležitostné zamestnanie, pri pracovnom úraze (nemoci z povolania),

8. všetkým občanom, pokiaľ ide o preventívnu starostlivosť, o liečenie aktívnej tuberkulózy a pohlavných nemocí a o určité služby pri ostatných prenosných nemociach;

b) za úhradu v ostatných prípadoch; ak osoby povinné na úhradu nemôžu ju znášať bez ohrozenia vlastnej výživy alebo výživy osôb, voči ktorým majú vyživovaciu povinnosť, poskytne sa preventívna a liečebná starostlivosť na účet štátnej zdravotníckej správy.

(3) Ministerstvo zdravotníctva môže po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi rozšíriť rozsah preventívnej a liečebnej starostlivosti a okruh osôb, ktorým sa táto starostlivosť poskytuje bezodplatne, ako i upraviť spôsob konania vo veciach preventívnej a liečebnej starostlivosti a určiť, kedy sa poskytuje náhrada cestovných a iných výdavkov vzniknutých pri poskytovaní tejto starostlivosti a kedy a v akej výške sa na určité služby pripláca.”

3. § 7 znie:

„Štát poskytuje preventívnu a liečebnú starostlivosť v územných a závodných zdravotníckych zariadeniach. Ak slúžia zdravotnícke zariadenia trvale zároveň účelom vysokoškolskej lekárskej výuky, označujú sa ako fakultné.”

4. § 11 ods. 1 znie:

(1) Zariadenia preventívnej a liečebnej starostlivosti môžu sa v záujme prehĺbenia tejto starostlivosti alebo v záujme hospodárnejšieho zvládnutia ich úloh účelne združovať navzájom medzi sebou alebo i s inými zdravotníckymi zariadeniami.”

5. Časť II včítane nadpisu znie:

„Kúpeľná starostlivosť

§ 13

Osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môže sa poskytnúť preventívna a liečebná starostlivosť, pri ktorej sa využívajú predovšetkým miestne prírodné liečivé zdroje alebo priaznivé klimatické podmienky (kúpeľná starostlivosť).

§ 14

(1) Náklady kúpeľnej starostlivosti za osoby, ktorým sa poskytne táto starostlivosť bezodplatne, uhradzujú kúpeľným zariadeniam orgány, na účet ktorých sa má kúpeľná starostlivosť poskytovať, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. Ostatným osobám sa poskytuje kúpeľná starostlivosť za úhradu na ich vlastný účet; ak osoby povinné na úhradu nemôžu ju znášať bez ohrozenia vlastnej výživy alebo výživy osôb, voči ktorým majú vyživovaciu povinnosť, uhradí náklady kúpeľnej starostlivosti štátna zdravotnícka správa.

(2) Kúpeľná starostlivosť sa vykonáva výhradne v kúpeľných zariadeniach štátnej zdravotníckej správy, ktoré určí a ktorých správu a prevádzku upraví minister zdravotníctva.

§ 15

Ministerstvo zdravotníctva určí po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podmienky a spôsob poskytovania kúpeľnej starostlivosti; môže tiež určiť, kedy sa aj mimo prípadov uvedených v § 14 poskytuje kúpeľná starostlivosť bezodplatne a na čí účet.“

6. V § 16 ods. 1 č. 2 sa citácia § 5 písm. c) nahradzuje citáciou § 5 ods. 2.


Čl. II

Minister zdravotníctva sa splnomocňuje, aby v zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykoná ho minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.