Zákon č. 14/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb.

Čiastka 9/1957
Platnosť od 16.03.1957 do30.06.1961
Účinnosť od 01.04.1957 do30.06.1961
Zrušený 60/1961 Zb.

14

Zákon

zo 6. marca 1957,

ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb.

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

(1) Trest verejného pokarhania možno uložiť za ktorýkoľvek priestupok, i keď tento trest nie je v osobitnej časti trestného zákona správneho výslovne stanovený.

(2) Za priestupok možno uložiť len jeden z hlavných trestov.

Čl. II

Horná hranica pokút uvedených v osobitnej časti trestného zákona správneho sa ustanovuje sumou 20 000 Kčs, ak bola dosiaľ ustanovená sumou 100 000 Kčs, a 15 000 Kčs, ak bola dosiaľ ustanovená sumou 50 000 Kčs; ostatné horné hranice pokút sa znižujú na polovicu.

Čl. III

Všeobecná časť trestného zákona správneho sa mení a doplňuje ďalej takto:

1. § 12 znie:

„Pri výmere trestu sa prihliadne na stupeň nebezpečnosti priestupku pre spoločnosť, najmä z hľadiska spôsobu vykonania priestupku, jeho následkov, miery zavinenia, osoby páchateľa, možnosti jeho nápravy a okolností priťažujúcich i poľahčujúcich.“

2. § 14 písm. a) znie:

a) spáchal priestupok v stave zmenšenej príčetnosti, pokiaľ si ho neprivodil sám, najmä požitím alkoholického nápoja,“.

3. § 15 znie:

„Ak má byť niekto potrestaný súčasne pre niekoľko priestupkov, uloží sa jediný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na čin z nich najprísnejšie trestný; na ostatné priestupky sa prihliadne ako na priťažujúce okolnosti. Ustanovenie o vedľajších trestoch sa použije aj vtedy, ak platí len o niektorom z priestupkov.“

4. § 22 znie:

(1) Ak spáchal páchateľ priestupok zneužívajúc výkon činnosti alebo povolania, možno vysloviť zákaz takej činnosti alebo takého povolania.

(2) Zákaz uvedený v odseku 1 sa určí až na tri roky; doba výkonu trestu odňatia slobody sa do tejto doby nezapočítava.“

5. § 25 ods. 1 znie:

(1) Za prepadnutú možno vyhlásiť vec,

a) ktorá bola použitá na spáchanie priestupku,

b) ktorá bola na spáchanie priestupku určená,

c) ktorú páchateľ získal priestupkom alebo ako odmenu zaň,

d) ktorú páchateľ nadobudol za vec získanú priestupkom, alebo

e) ktorú páchateľ nadobudol za vec získanú ako odmenu za spáchanie priestupku.“

Čl. IV

Osobitná časť trestného zákona správneho sa mení a doplňuje ďalej takto:

1. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠35a

Rozkrádanie a poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve

Kto rozkráda alebo úmyselne poškodzuje majetok, ktorý je v socialistickom vlastníctve, a ide o čin malého významu, potresce sa pokutou do 5000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.“

2. § 64 znie:

(1) Kto koná proti predpisom o devízovom hospodárstve, potresce sa pokutou do 5000 Kčs alebo verejným pokarhaním.

(2) Kto spôsobí devízovému hospodárstvu škodu tým, že koná proti predpisom o devízovom hospodárstve, potresce sa pokutou do 15 000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.

(3) Kto spácha priestupok uvedený v odseku 2 úmyselne, potresce sa pokutou do 20 000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.“

3. § 87 písm. d) znie:

d) kto z nekalých dôvodov tovar hromadí alebo ho iným nedovoleným spôsobom odníma výrobe, obehu alebo spotrebe, alebo“.

4. § 98 písm. b) znie:

b) kto neoprávnene vstúpi na územie alebo miesta, na ktorých mu bol pobyt zakázaný alebo na ktoré je vstup úradne zakázaný.“

5. V § 134 sa horná hranica pokuty ustanovuje sumou 5000 Kčs a horná hranica trestu odňatia slobody na jeden mesiac.

6. Za § 137 sa vkladá § 137a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠137a

Poškodzovanie osobného a súkromného majetku

Kto na majetku osobnom alebo súkromnom spôsobí škodu tým, že

a) sa zmocní veci z takého majetku v úmysle nakladať s ňou ako s vlastnou,

b) úmyselne nakladá s vecou z takého majetku, ktorá mu bola zverená, ako s vlastnou,

c) úmyselne uvedie niekoho do omylu alebo využije omyl niekoho iného, alebo

d) úmyselne vec z takého majetku zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou,

a ide o čin malého významu, potresce sa pokutou do 3000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na jeden mesiac.“

7. K § 144 sa pripojuje odsek 4, ktorý znie:

(4) Kto v stave podnapilom alebo opilom vedie vozidlo, potresce sa pokutou do 10 000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.“


Čl. V

Trest zákazu činnosti navždy alebo na dobu prevyšujúcu tri roky, uložený za priestupok pred začiatkom účinnosti tohto zákona, sa mení s účinnosťou od právoplatnosti rozsudku alebo trestného výmeru na trest zákazu činnosti na tri roky.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.