Zákon č. 11/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov

Čiastka 8/1957
Platnosť od 16.03.1957 do10.04.1960
Účinnosť od 16.03.1957 do10.04.1960
Zrušený 39/1960 Zb. (nepriamo)

11

Zákon

zo 6. marca 1957,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 14/1954 Zb. o voľbách do národných výborov sa mení a doplňuje takto:

1. § 7 ods. 2 znie:

(2) V obciach, v ktorých je viac než 5000 osôb zapísaných do zoznamu voličov, zariadi rada miestneho národného výboru, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Vo väčších obciach, ktoré nedosahujú 5000 zapísaných osôb a ktoré určí rada okresného národného výboru, zariadi rada miestneho národného výboru, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú.”

2. § 9 včítane nadpisu znie:

„Voličský preukaz

Voličom, ktorí v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby sa presťahujú, ako i voličom, ktorí z vážnych dôvodov nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v zozname voličov ktorého sú zapísaní, vydá rada miestneho národného výboru na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku. Zápis vykonáva rada miestneho národného výboru nového bydliska (miesta pobytu), v deň volieb okrsková volebná komisia. Pri zápise sa voličský preukaz odoberie a pripojí k zoznamu voličov.”

3. § 12 ods. 2 znie:

(2) Pre voľby do ústredného národného výboru sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 4000 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod.“

4. § 22 ods. 2 znie:

(2) Pre voľby do ústredného národného výboru sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 1500 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod.“

5. § 27 ods. 2 znie:

(2) Pre voľby do jednotlivých obvodných národných výborov sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 500 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod; vytvorí sa však najmenej 50 volebných obvodov.“

6. § 32 ods. 2 znie:

(2) Pre voľby do krajských národných výborov sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 7000 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najmenej však 75 volebných obvodov.”

7. § 47 včítane nadpisu znie:

„Volebné obvody

(1) Volebné obvody pre voľby do miestnych národných výborov určuje rada miestneho národného výboru a volebné obvody pre voľby do obvodných národných výborov určuje rada obvodného národného výboru.

(2) Pre voľby do miestnych národných výborov sa vytvorí v obciach

a) do 400 obyvateľov jeden volebný obvod, v ktorom sa volí podľa určenia okresného národného výboru 9 alebo 11 členov miestneho národného výboru;

b) od 400 do 600 obyvateľov 12 volebných obvodov;

c) od 600 do 900 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 50 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviacej však 15 volebných obvodov;

d) od 900 do 1 500 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 60 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviacej však 18 volebných obvodov;

e) od 1 500 do 2 500 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 80 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviacej však 25 volebných obvodov;

f) od 2 500 do 6 000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 100 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviacej však 40 volebných obvodov;

g) od 6 000 do 20 000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 150 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviacej však 100 volebných obvodov;

h) nad 20 000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 200 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviacej však 200 volebných obvodov.

(3) Pre voľby do obvodných národných výborov sa vytvorí toľko volebných obvodov, ako pre voľby do miestnych národných výborov.

(4) Zoznamy volebných obvodov pre voľby do miestnych národných výborov uverejní rada miestneho národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby. Zoznamy volebných obvodov pre voľby do obvodných národných výborov uverejní rada obvodného národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.”

8. § 55 ods. 3 veta tretia znie:

„Pre voľby do miestneho národného výboru v obci, ktorá tvorí jeden volebný obvod, možno navrhnúť 9 (11) alebo viac kandidátov.”

9. § 66 ods. 3 veta prvá znie:

„Voliča, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov.”

10. § 73 ods. 2 písm. c) sa prečiarkuje.

11. § 76 ods. 2 písm. b) sa prečiarkuje.

12. § 78 ods. 2 veta prvá znie:

„V obciach s počtom obyvateľov do 400 je z kandidátov, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, zvolených 9 (11) kandidátov s najväčším počtom hlasov.”

13. § 82 ods. 2 časť vety pred bodkočiarkou znie:

„Nové voľby určí obvodná volebná komisia tiež, ak nebolo v obci s počtom obyvateľov do 400 zvolených 9 (11) členov miestneho národného výboru.”


Čl. II

Minister spravodlivosti sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona o voľbách do národných výborov, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.