53

Vládne nariadenie

zo 16. októbra 1956

o zvýšení niektorých dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Zb. o prebudovaní národného poistenia:


§ 1

Účel nariadenia

Priaznivé výsledky budovateľského úsilia pracujúcich umožňujú, aby v súlade so socialistickou zásadou neustáleho zvyšovania životnej úrovne ľudu boli zvýšené niektoré dôchodky z dôchodkového zabezpečenia.

Prvý oddiel

Zvýšenie dôchodkov z národného poistenia od 1. decembra 1956

§ 2

Zvýšenie starobných a invalidných dôchodkov zo zamestnaneckého poistenia

(1) Starobné a invalidné dôchodky zo zamestnaneckého poistenia, ktoré nedosahujú sumu 350 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najmenej však na sumu 350 Kčs mesačne. Ak však vznikol nárok na starobný dôchodok po 31. decembri 1951 zo zamestnaneckého poistenia, ktoré netrvalo dlhšie než 10 rokov, zvyšuje sa dôchodok na 300 Kčs mesačne, ak nedosahuje túto sumu; to platí tiež o invalidnom dôchodku, pokiaľ nárok na tento dôchodok nevznikol pracovným úrazom (nemocou z povolania) alebo pred dovŕšením 30. roku zamestnanca.

(2) Starobné a invalidné dôchodky, ktoré sa priznali baníkom a nedosahujú sumu 600 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najmenej však na sumu 600 Kčs mesačne.

(3) Za baníkov sa pre účely tohto nariadenia považujú osoby, ktorým vznikol nárok na dôchodok

a) po 31. decembri 1946 podľa predpisov o baníckom penzijnom poistení alebo o dôchodkovom poistení baníkov;

b) pred 1. januárom 1947, ak boli zamestnané v baníctve aspoň 15 rokov alebo aspoň polovicu poistenej doby alebo bezprostredne pred vznikom nároku na dôchodok aspoň 5 rokov; podmienka doby zamestnania sa považuje za splnenú, ak vznikla invalidita baníka pracovným úrazom (nemocou z povolania) alebo pred dovŕšením 30. roku.

§ 3

Zvýšenie vdovských dôchodkov

(1) Dôchodky vdov (družiek) po zamestnancoch alebo po požívateľoch starobných alebo invalidných dôchodkov zo zamestnaneckého poistenia, ktoré nedosahujú sumu 280 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najmenej však na sumu 280 Kčs mesačne.

(2) Dôchodky vdov (družiek) po baníkoch (§ 2 ods. 3), ktoré nedosahujú sumu 350 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najmenej však na sumu 350 Kčs mesačne.

(3) Zvýšenie dôchodku podľa odsekov 1 a 2 náleží len vdove (družke), ktorá je invalidná alebo sa stará aspoň o 1 dieťa, na ktoré sa poskytuje výchovné, alebo dovŕšila 50 rokov alebo dovŕšila 45 rokov a vychovala aspoň 2 deti.

§ 4

Zvýšenie starobných a invalidných dôchodkov priznaných z iného než zamestnaneckého poistenia

Starobné a invalidné dôchodky priznané z iného než zo zamestnaneckého poistenia, ktoré nedosahujú sumu 300 Kčs mesačne, a ak ide o vdovské dôchodky (dôchodky družiek), sumu 280 Kčs mesačne, možno zvýšiť v prípadoch hodných zreteľa na návrh odboru sociálneho zabezpečenia rady okresného národného výboru až na uvedené sumy, ak sú príjemci týchto dôchodkov nemajetní a trvale neschopní práce a ak nemajú nikoho, kto by bol povinný im poskytovať výživu, najmä ak bývajú v meste.

Druhý oddiel

Zvýšenie dôchodkov z národného poistenia od 1. januára 1957

§ 5

Zvýšenie starobných a invalidných dôchodkov zo zamestnaneckého poistenia

(1) Starobné a invalidné dôchodky zo zamestnaneckého poistenia, ktoré sú aspoň 350 Kčs mesačne, avšak nedosahujú sumu 600 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najviacej však na sumu 600 Kčs mesačne. Ak však vznikol nárok na starobný dôchodok po 31. decembri 1951 zo zamestnaneckého poistenia, ktoré netrvalo dlhšie než 10 rokov, zvýšenie nenáleží; to platí tiež o invalidnom dôchodku, pokiaľ nárok na tento dôchodok nevznikol pracovným úrazom (nemocou z povolania) alebo pred dovŕšením 30. roku zamestnanca.

(2) Starobné a invalidné dôchodky, ktoré sa priznali baníkom (§ 2 ods. 3) a sú aspoň 600 Kčs mesačne, avšak nedosahujú sumu 800 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najviacej však na sumu 800 Kčs mesačne.

§ 6

Zvýšenie vdovských dôchodkov

(1) Dôchodky vdov (družiek) po zamestnancoch alebo po požívateľoch starobného alebo invalidného dôchodku zo zamestnaneckého poistenia, ktoré sú aspoň 280 Kčs mesačne, avšak nedosahujú sumu 350 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najviacej však na sumu 350 Kčs mesačne. Zvýšenie dôchodku však nenáleží vdove

a) po zamestnancovi, ktorý zomrel po 31. decembri 1951 a ktorého zamestnanecké poistenie netrvalo dlhšie než 10 rokov,

b) po požívateľovi starobného dôchodku, ak vznikol nárok na starobný dôchodok po 31. decembri 1951 zo zamestnaneckého poistenia, ktoré netrvalo dlhšie než 10 rokov; to platí tiež, ak ide o vdovu po požívateľovi invalidného dôchodku, pokiaľ nárok na tento dôchodok nevznikol pracovným úrazom (nemocou z povolania) alebo pred dovŕšením 30. roku zamestnanca.

(2) Dôchodky vdov (družiek) po baníkoch (§ 2 ods. 3), ktoré sú aspoň 350 Kčs mesačne, avšak nedosahujú sumu 420 Kčs mesačne, sa zvyšujú o 10 %, najviacej však na sumu 420 Kčs mesačne.

§ 7

Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na dôchodky, ktoré boli zvýšené podľa ustanovení prvého oddielu tohto nariadenia.

Tretí oddiel

Zvýšenie zaopatrovacích požitkov vojenských a vojnových poškodencov a obetí vojny a fašistickej perzekúcie, vymeraných podľa zákona č. 164/1946 Zb.

§ 8

Zvýšenie zaopatrovacích požitkov invalidov

(1) Zaopatrovacie požitky invalidov [§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 164/1946 Zb.] s príplatkom na rodičov (§ 22 toho istého zákona) a s príplatkom k dôchodku (čl. III zákona č. 242/1949 Zb.), ktoré boli priznané za zníženie zárobkovej schopnosti robiace aspoň 65 % a nedosahujú sumu 350 Kčs mesačne, sa zvyšujú na túto sumu.

(2) Zaopatrovacie požitky invalidov, ktoré boli priznané obetiam boja proti fašizmu (odsek 3) za zníženie zárobkovej schopnosti robiace aspoň 65 %, sa zvyšujú na sumu 600 Kčs mesačne; invalidom so znížením zárobkovej schopnosti aspoň o 95 % sa poskytuje k zvýšenému dôchodku osobný prídavok vo výške 400 Kčs mesačne.

(3) Za obete boja proti fašizmu sa považujú osoby, ktorým boli priznané zaopatrovacie požitky

a) ako bojovníkom za slobodu a obetiam perzekúcie [§ 2 ods. 1 písm. c) až h) a § 2 ods. 1 písm. n) v spojení s ustanoveniami písm. f) až h) zákona č. 164/1946 Zb.],

b) ako príslušníkom medzinárodných brigád (§ 2 ods. 5 zákona č. 164/1946 Zb.) a

c) ako príslušníkom Červenej armády (§ 81 zákona č. 76/1922 Zb., o vojenských zaopatrovacích požitkoch).

(4) Ustanovenie odseku 1 platí tiež pre vojenské zaopatrovacie požitky priznané účastníkom bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky podľa § 81 zákona č. 76/1922 Zb. o vojenských zaopatrovacích požitkoch.

§ 9

Zvýšenie vdovských zaopatrovacích požitkov

(1) Vdovské zaopatrovacie požitky, ktoré nedosahujú sumu 280 Kčs mesačne, sa zvyšujú na túto sumu. Vdovskými zaopatrovacími požitkami sa rozumejú vdovské dôchodky (§§ 34 až 40 zákona č. 164/1946 Zb.) so zvyšovacím príplatkom, osobitným príplatkom a prídavkom k dôchodku (§§ 42, 43 a 57 zákona č. 164/1946 Zb.), ako i s prídavkom k dôchodku podľa čl. III zákona č. 242/1949 Zb.

(2) Zaopatrovacie požitky vdov po obetiach boja proti fašizmu (§ 8 ods. 3), ktoré nedosahujú sumu 420 Kčs mesačne, sa zvyšujú na túto sumu.

(3) Ustanovenie odseku 1 platí tiež pre vojenské zaopatrovacie požitky vdov (družiek) po osobách uvedených v § 8 ods. 4.

(4) Zvýšenie vdovských zaopatrovacích požitkov podľa predchádzajúcich odsekov náleží len vdove (družke), ktorá je invalidná alebo sa stará aspoň o 1 dieťa, na ktoré sa poskytuje sirotský dôchodok (výchovné), alebo dovŕšila 50 rokov alebo dovŕšila 45 rokov a vychovala aspoň 2 deti.

Štvrtý oddiel

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Podľa tohto nariadenia sa zvyšujú dôchodky a zaopatrovacie požitky (ďalej len „dôchodky“), na ktoré nárok vznikol alebo vznikne do 31. decembra 1956.

(2) Za súčasť dôchodku sa nepovažujú na účely zvýšenia dôchodkov podľa tohto nariadenia zvýšenie dôchodku za stratu zárobkovej schopnosti spôsobenú pracovným úrazom (nemocou z povolania), výchovné, zvýšenie pre bezvládnosť a ošetrovací a slepecký príplatok.

(3) Ak tá istá osoba poberá dva alebo viacej dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia alebo jemu obdobného verejného zaopatrenia alebo ak dôjde k súbehu takých dôchodkov až za účinnosti tohto nariadenia, považuje sa na účely tohto nariadenia úhrn vyplácaných dôchodkov za jeden dôchodok. Do úhrnu dôchodkov sa nevčíta úrazový dôchodok a dôchodok z dôchodkového pripoistenia. Ak sa jeden dôchodok pred ich súbehom zvýšil, zaniká nárok na zvýšenie tohto dôchodku dňom súbehu. Ak platia pre zvýšenie jednotlivých dôchodkov tvoriacich úhrn rôzne ustanovenia tohto nariadenia, použijú sa ustanovenia pre dôchodcu priaznivejšie.

(4) Ak má dôchodca zárobok, pre ktorý sa dôchodok kráti, posudzuje sa nárok na zvýšenie dôchodku podľa nekráteného dôchodku; pre sumu, o ktorú sa dôchodok zvyšuje podľa tohto nariadenia, neplatia predpisy o krátení dôchodku pri súbehu so zárobkom.

(5) Zvýšený dôchodok náleží odo dňa zročnosti dôchodkovej splátky.

§ 11

Dôchodky vyplácané do cudziny sa zvyšujú podľa tohto nariadenia, ak je medzištátnymi dohovormi zabezpečená vzájomnosť.

§ 12

Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia môže robiť opatrenia na odstraňovanie tvrdostí, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní tohto nariadenia.


§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1956 s výnimkou ustanovení druhého oddielu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1957; vykoná ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia.


Široký v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.