Vyhláška č. 50/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore nahradzujúcom Dohovor o Medzinárodnom chladiarenskom ústave, dojednaný 21. júna 1920 a pozmenený 31. mája 1937, dojednanom 1. decembra 1954 v Paríži

Čiastka 26/1956
Platnosť od 24.10.1956
Účinnosť od 08.11.1956
Uzavretie zmluvy 01.12.1954
Ratifikácia zmluvy 31.01.1956
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XXXIV nadobudol teda účinnosť pre Československú republiku 27. marca 1956.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené