Opatrenie č. 20/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách

Čiastka 13/1956
Platnosť od 19.06.1956 do30.06.1964
Účinnosť od 01.06.1956 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

OBSAH

20

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 1. júna 1956,

ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách, sa mení a doplňuje takto:

1. § 46 ods. 4 znie:

(4) Členov výboru a revíznej komisie a ich náhradníkov volí a odvoláva zjazd. Členov predstavenstva zo seba volí a odvoláva výbor. Ináč zloženie a spôsob voľby orgánov a ich členov upravujú stanovy.“

2. K § 51 ods. 2 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:

„O zlúčení podnikov platia primerane ustanovenia o zlučovaní družstiev.“

3. Do § 54 sa ako odsek 3 vkladá ustanovenie tohto znenia:

(3) Ústredná rada družstiev môže pre plnenie svojich hospodárskych úloh zriaďovať podniky; pre ne platia ustanovenia § 51 obdobne.“

4. § 57 ods. 1 a 2 znie:

(1) Majetok družstevných zväzov a Ústrednej rady družstiev, ako aj majetok ich podnikov požíva rovnakú ochranu a výhody ako majetok ľudových družstiev.

(2) Exekúciu proti družstvám, družstevným zväzom, Ústrednej rade družstiev, ako i proti ich podnikom možno viesť len spôsobom a v rozsahu uvedenom v § 437 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku. Dozornými orgánmi sú ústredné zväzy družstiev a Ústredná rada družstiev.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Hodinová-Spurná v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.