Nariadenie vlády č. 32/1954 Zb.Nariadenie o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

(v znení č. 39/1958 Zb.)

Čiastka 20/1954
Platnosť od 31.07.1954 do11.06.1960
Účinnosť od 01.07.1958 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené