79

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o živnostenskej dani.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Daňová povinnosť.

§ 1.

Kto a ako platí daň.

(1) Daň platia fyzické osoby, ktoré prevádzajú akúkoľvek živnosť (remeslo, obchod, hostinstvo, povozníctvo a i.).

(2) Daň sa platí pevnými sumami podľa druhu živnosti a podľa počtu zamestnaných osôb.

§ 2.

Sadzba dane.

(1) Daň sa vyberá podľa tejto tabuľky:

Druh živnostiAk pracuje v podniku Za každého ďalšieho zamestnanca (včítane učňov) sa pripočíta Kčs
daňovník sám s 1 zamestnancom alebo učňom s 2 zamestnancami (včítane učňov)s 3 zamestnancami (včítane učňov)
robí daň ročne Kčs
Remeselné živnosti I. triedy 4.000 8.000 15.000 23.000 10.000
Remeselné živnosti II. triedy 6.000 12.000 22.000 34.000 14.000
Hostinstvo 8.000 16.00030.000 48.000 20.000
Povozníctvo s konskými záprahmi 10.000 20.000 35.000 55.000 25.000
Autodoprava 12.000 25.000 45.000 70.000 30.000
Obchodná činnosť12.00025.00045.00070.000 30.000

(2) Soznam remeselných živností I. a II. triedy vydá vláda.

(3) Ak prevádza tá istá osoba viac živností, platí daň z každej živnosti osobitne.

(4) K osobám činným v živnosti sa nepočítajú daňovníkova manželka (manžel), družka (druh), maloleté deti a maloletí vnukovia a osvojenci.

§ 3.

Úľava v daňovej povinnosti.

Okresné národné výbory môžu prestarlým alebo preukázane invalidným daňovníkom, ktorí v živnosti pracujú sami, povoliť čiastočné alebo úplné oslobodenie od dane.

Kontrola a platenie dane.

§ 4.

Hlásenie o daňovej povinnosti.

(1) Daňovník je povinný podať každoročne do 30. júna a do 31. decembra hlásenie o daňovej povinnosti okresnému národnému výboru, v obvode ktorého býva.

(2) Ak nepodá daňovník hlásenie včas, môže sa mu daň zvýšiť až o 10 %.

(3) Daňovník podlieha kontrole okresných a krajských národných výborov, ktoré na mieste preverujú podľa skutočností rozhodných pre daň včasnosť, správnosť a úplnosť odvodu dane a daňových hlásení.

§ 5.

Zročnosť dane

(1) Daňovník je povinný platiť daň vopred štvrťročne, a to za prvý štvrťrok do 15. februára, za druhý štvrťrok do 15. mája, za tretí štvrťrok do 15. augusta a za štvrtý štvrťrok do 15. novembra.

(2) Ak daň nebola zaplatená včas, je daňovník povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených k 15. februáru, 15. máju, 15. augustu a 15. novembru.

§ 6.

Premlčanie.

(1) Vybratie dane sa premlčuje po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom daň bola sročná.

(2) Ak je vykonaný úkon na predpísanie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.

Záverečné ustanovenia.

§ 7.

Splnomocnenie.

(1) Vláda môže oslobodiť od dane niektoré druhy dani podrobenej činnosti.

(2) Ministerstvo financií:

a) môže oslobodiť určitých daňovníkov od dane;

b) môže urobiť opatrenie, ktorým sa zamedzujú nesrovnalosti a tvrdosti, ktoré by mohly vzniknúť z vykonávania tohoto zákona;

c) sa splnomocňuje upravovať lehoty na podávanie hlásenia o živnostenskej dani odchylne od ustanovenia § 4 a určiť, kedy a za akých podmienok nie je daňovník povinný podávať hlásenie o živnostenskej dani;

d) sa splnomocňuje, aby upravilo konanie vo veciach tejto dane;

e) vydá predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona.


§ 8.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.