Zákon č. 75/1952 Zb.Zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií

Čiastka 37/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1956
Zrušený 113/1966 Zb.

75

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Daňová povinnosť.

§ 1.

Kto platí daň.

(1) Dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií podliehajú:

a) družstvá s výnimkou jednotných roľníckych družstiev;

b) podniky dobrovoľných a iných organizácií;

c) účastinné spoločnosti a ostatné sdruženia osôb.

(2) Osoby a podniky uvedené v odseku 1 nepodliehajú dani, pokiaľ odvádzajú zisk do štátneho rozpočtu.

§ 2.

Z čoho sa platí daň.

Družstvá a osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. c) platia daň zo zisku z celej svojej činnosti a z hospodárenia celým svojím majetkom, podniky dobrovoľných a iných organizácií platia daň zo zisku z hospodárskej činnosti.

§ 3.

Zdaňovacie obdobie.

Daň sa vyrubuje za každý kalendárny rok po jeho uplynutí.

§ 4.

Základ dane.

(1) Základom dane je bilančný zisk, dosiahnutý za zdaňovacie obdobie a upravený podľa odseku 2.

(2) Bilančný zisk sa zvýši o sumy, ktoré ho skrátily a ktoré nepatria k nákladom vynaloženým na jeho dosiahnutie, a sníži sa o sumy, ktoré ho zvýšily a ktoré nie sú výsledkom dani podrobenej činnosti. Spôsob, ako sa zistí tento dani podrobený zisk, určí minister financií.

(3) Ak je u súkromne hospodáriacich daňovníkov dani podrobený zisk nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy, je základom dane 30 % nákladu na hrubé mzdy.

§ 5.

Sadzba dane.

Daň je:

a) v družstvách:

pri dani podrobenom zisku do 250.000 Kčs 40 %,

pri dani podrobenom zisku nad 250.000 do 400.000 Kčs 50 % a

pri dani podrobenom zisku nad 400.000 Kčs 60 % dani podrobeného zisku;

b) v podnikoch dobrovoľných a iných organizácií:

z prvých 400.000 Kčs dani podrobeného zisku 10 % a

zo zvyšku dani podrobeného zisku 20 %;

c) u ostatných daňovníkov:

z prvých 400.000 Kčs základu dane 75 % a

zo zvyšku základu dane 90 %.

Vyrubenie a platenie dane.

§ 6.

Soznanie.

(1) Daňovník je povinný podať do 31. marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia soznanie o všetkých okolnostiach rozhodných pre vyrubenie dane za uplynulý kalendárny rok.

(2) Ak nepodá daňovník soznanie včas, môže sa mu daň zvýšiť až o 10 %.

§ 7.

Vyrubenie a kontrola dane.

(1) O vyrubení dane upovedomí okresný národný výbor daňovníka platobným výmerom.

(2) Daňovníci podliehajú kontrole okresných a krajských národných výborov, ktoré priamo v podniku preverujú podľa skutočností rozhodných pre daň včasnosť, správnosť a úplnosť odvodu dane a daňových soznaní.

§ 8.

Odvolanie.

(1) Proti vyrubeniu dane možno sa písomne odvolať na okresnom národnom výbore, ktorý platobný výmer vydal, do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

(2) O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou krajský národný výbor. Ak nejde o právnu otázku a ak sa vyhovie plne odvolaniu, rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou okresný národný výbor, ak nepresahuje základ dane 250.000 Kčs.

§ 9.

Platenie dane.

(1) Daňovník je povinný si daň sám vypočítať a zaplatiť ju okresnému národnému výboru do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka. Ak je vyrubená daň vyššia, je rozdiel sročný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

(2) Daňovník je povinný platiť pravidelné štvrťročné preddavky na daň za bežný kalendárny rok, a to vo výške jednej štvrtiny poslednej ročnej daňovej povinnosti. Preddavky na daň sú sročné vždy koncom kalendárneho štvrťročia, za ktoré sa daň odvádza.

(3) Ak nebola daň podľa odsekov 1 a 2 včas zaplatená, je daňovník povinný zaplatiť za každý deň oneskorenia penále vo výške 0,1 % dlhovanej sumy.

§ 10.

Premlčanie.

(1) Daň nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný podať soznanie k dani.

(2) Ak je vykonaný úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený.

§ 11.

Splnomocnenie.

(1) Vláda môže od dane celkom alebo čiastočne oslobodiť určitých daňovníkov alebo skupiny daňovníkov.

(2) Ministerstvo financií:

a) môže upraviť preddavkové odvádzanie dane spôsobom odchýlnym od ustanovenia § 9 ods. 2;

b) môže urobiť opatrenie, ktorým sa zamedzujú nesrovnalosti a tvrdosti, ktoré by mohly vzniknúť z vykonávania tohoto zákona;

c) sa splnomocňuje, aby upravilo konanie vo veciach tejto dane;

d) vydá predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona.


Záverečné ustanovenia.

§ 12.

Daň podľa tohto zákona sa vyrubí prvý raz za kalendárny rok 1952.

§ 13.

Všetky právne predpisy, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, sa zrušujú.

§ 14.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené