73

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o dani z obratu.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Aby sa pravidelne a včas odčerpávala do štátneho rozpočtu časť akumulácie vytváranej podnikmi socialistického sektora, zavádza sa daň z obratu (ďalej len „daň“).

§ 2.

Kto odvádza daň.

Daň odvádzajú tieto podniky, organizácie a zariadenia socialistického sektora (ďalej len „podniky“):

1. odbytové organizácie výrobných odvetví;

2. výrobné podniky, ak predávajú tovar bez prostredníctva odbytových organizácií;

3. podniky vykupujúce pôdohospodárske výrobky;

4. obchodné a iné podniky s výnimkou podnikov určených alebo zriadených pre prevádzanie zahraničného obchodu.

§ 3.

Čo podlieha dani.

(1) Dani podlieha obrat z predaja tovaru vlastnej výroby alebo vlastného nákupu (ďalej len „tovar“); obrat toho istého tovaru sa zdaňuje iba raz.

(2) Ak dodáva podnik tovar do vlastných maloobchodných predajní, považuje sa za predaj tovaru jeho prevod do týchto predajní.

(3) Dani podlieha vnútropodnikové použitie tovaru, ak tak určí minister financií a ak určí tovar, na ktorý sa jeho opatrenie vzťahuje.

(4) Dani nepodlieha obrat z predaja tovaru medzi podnikmi tej istej hlavnej správy, pokiaľ minister financií neustanoví inak a neurčí tovar, na ktorý sa jeho opatrenie vzťahuje.

§ 4.

Zdaniteľný obrat.

(1) Zdaniteľným obratom je predajná cena tovaru.

(2) Zdaniteľnosť obratu vzniká vyhotovením faktúry a ak nebola faktúra vyhotovená, vyhotovením iného dokladu o predaji, poprípade o vnútropodnikovom použití tovaru.

§ 5.

Oslobodenie.

(2) Vláda môže určiť ďalšie oslobodenie od dane.

§ 6.

Určenie dane.

Pri tovare so štátnou maloobchodnou cenou určí daň vláda, pri ostatnom tovare minister financií, poprípade krajské národné výbory ním splnomocnené.

§ 7.

Odvod a sročnosť dane.

Podnik je povinný si sám daň vypočítať. Ministerstvo financií určí, za aké obdobia a v ktorých lehotách sa daň odvádza.

§ 8.

Daňové hlásenie a opravné prostriedky.

(1) Podnik je povinný predložiť príslušnému okresnému národnému výboru do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za bezprostredne predchádzajúci mesiac daňové hlásenie podľa vzoru vydaného Ministerstvom financií. Podnik je povinný podať na vyzvanie okresného národného výboru vysvetlenie, opravu alebo doplnenie hlásenia.

(2) Okresný národný výbor preskúša hlásenie a ak sa odchyľuje daň ním vypočítaná od dane podľa hlásenia, upovedomí o rozdiele podnik. Podnik môže podať na príslušnom okresnom národnom výbore odvolanie do pätnásť dní odo dňa, keď bol o rozdiele na dani upovedomený. Odvolanie nemá odkladný účinok a rozhoduje o ňom okresný národný výbor, ak mu vyhovie úplne; inak o ňom rozhoduje s konečnou platnosťou krajský národný výbor, ktorý môže daň zvýšiť.

(3) Ak zistí podnik dodatočne, že daňové hlásenie, ktoré predložil okresnému národnému výboru, je nesprávne alebo neúplné, je povinný to bezodkladne oznámiť okresnému národnému výboru a zároveň uviesť, v čom záleží nesprávnosť alebo neúplnosť. Ak ide o opravu daňového hlásenia, ktorá má mať za následok sníženie dane, môže podnik opraviť hlásenie najneskoršie do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca, ktorého sa daňové hlásenie týka.

(4) Podnik podá po uplynutí kalendárneho roka vyúčtovanie podľa vzoru vydaného Ministerstvom financií, v ktorom uvedie daňovú povinnosť a platby na daň. Okresný národný výbor preskúma vyúčtovanie a v prípade, že zistí neshody, oznámi podniku do tridsať dní odo dňa podania vyúčtovania rozdiely medzi vyúčtovaním podniku a vyúčtovaním národného výboru.

§ 9.

Registrácia a oznamovacia povinnosť.

(1) Podniky podliehajú registrácii na okresných národných výboroch, v obvodoch ktorých majú prevodzovne. Okresný národný výbor vedie na účely dane kataster podnikov, v ktorom vyznačuje daňove dôležité skutočnosti a súvislosti.

(2) Podnik písomne oznámi okresnému národnému výboru začatie podnikovej činnosti, a to do pätnásť dní od jej začatia. Taktiež oznámi do pätnásť dní zmeny, ukončenie, zastavenie alebo presídlenie. Ak má viac pobočiek, prevodzovní alebo iných technických jednotiek, urobí oznámenie okresnému národnému výboru pre každú z nich osobitne.

§ 10.

Použitie účtovnej evidencie.

Účtovné knihy, účtovné doklady a iné písomnosti účtovnej evidencie slúžia i daňovým účelom.

§ 11.

Oprava zdaniteľného obratu.

Zo zdaniteľného obratu sa vylúči suma zodpovedajúca predajnej cene tovaru vráteného odberateľom, pokiaľ dodavateľ nedostal odplatu za tento tovar alebo odplatu zaň prijatú vrátil odberateľovi.

§ 12.

Kompetencia.

(1) Správu dane vykonávajú okresné národné výbory a vo vyššej stolici krajské národné výbory.

(2) Príslušnosť sa spravuje miestom, v ktorom je sídlo podniku.

(3) Minister financií môže upraviť kompetenciu v jednotlivých prípadoch inak.

§ 13.

Kontrola dane. Súčinnosť.

(1) Podniky podliehajú kontrole okresných a krajských národných výborov, účelom ktorej je priamo v podniku preverovať podľa skutočností rozhodných pre daň včasnosť, správnosť a úplnosť odvodu dane a daňových hlásení.

(2) Úrady a orgány štátnej správy, podniky, organizácie, inštitúcie, ako i obyvatelia sú povinní podávať správne, pravdivé a včas všetky údaje a zprávy, ktoré od nich budú požadovať na účely dane okresné a krajské národné výbory alebo Ministerstvo financií.

§ 14.

Zvýšenie dane.

(1) Ak nebola sročná daň včas odvedená (§ 7), zaplatí podnik za každý deň oneskorenia penále vo výške 0,05 % dlhovanej sumy.

(2) Ak nebolo daňové hlásenie podané včas (§ 8), môže sa daň zvýšiť až o 1 %.

§ 15.

Vymáhanie dane.

Ak nezaplatí podnik daň v lehote, zašle okresný národný výbor hlásenie o daňovom nedoplatku peňažnému ústavu, v ktorom má podnik obratový účet a zároveň upovedomí o tom podnik. Len čo peňažný ústav dostane oznámenie o daňovom nedoplatku, vykonáva výplaty z obratového účtu podniku iba na úhradu platov, ktoré v poradí podľa predpisov o platobnom a zúčtovacom styku predchádzajú odvodom do štátneho rozpočtu; ďalšie výplaty vykonáva na úhradu daňového nedoplatku (včítane daňového zvýšenia podľa § 14) až do jeho úplného zaplatenia.

§ 16.

Premlčanie.

(1) Daň nemožno požadovať, ak uplynuly tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla zdaniteľnosť obratu.

(2) Ak je vykonaný úkon na zistenie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znovu od uplynutia kalendárneho roka, v ktorom bol podnik o tomto úkone upovedomený.

§ 17.

Osobitné spôsoby vyberania dane.

(1) Pri dovoze tovaru z cudziny bez prostredníctva podniku určeného alebo zriadeného pre prevádzanie zahraničného obchodu sa daň vyberie ako súčasť colnej pohľadávky; vzťahujú sa na ňu predpisy o cle.

(2) Pri tovare podliehajúcom puncovej povinnosti sa daň vyberá pri puncovaní, pokiaľ minister financií neustanoví inak a neurčí tovar, na ktorý sa jeho opatrenie vzťahuje; na daň vyberanú pri puncovaní sa vzťahujú predpisy o puncovaní.

§ 18.

Najvyššie vedenie a dozor.

Najvyššie vedenie, dozor a vydávanie smerníc zásadného rázu prislúcha Ministerstvu financií.

§ 19.

Splnomocnenie.

(1) Minister financií sa splnomocňuje, aby podľa potrieb štátneho národohospodárskeho plánu vyhláškou v Úradnom liste alebo iným vhodným spôsobom

a) vydával predpisy na vykonávanie zákona,

b) upravil inak zdanenie v prípadoch, kde to vyžaduje úspešné plnenie štátneho národohospodárskeho plánu alebo iné dôležité záujmy alebo hospodárnejší spôsob vykonávania tohto zákona.

(2) Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby upravilo konanie vo veciach tejto dane.


§ 20.

Záverečné ustanovenie.

Zákon č. 283/1948 Sb., o všeobecnej dani, v znení zákona č. 263/1949 Sb. sa zrušuje.

§ 21.

Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.