Nariadenie vlády č. 38/1952 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly

Čiastka 22/1952
Platnosť od 01.09.1952 do27.09.1961
Účinnosť od 01.09.1952 do27.09.1961
Zrušený 99/1961 Zb. (nepriamo)

38.

Vládne nariadenie

zo dňa 5. augusta 1952

o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


Čl. I.

Ustanovenie § 2 vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb. sa mení a zneje:

㤠2.

(1) Ministerstvo štátnej kontroly:

a) vykonáva kontrolu evidencie, úschovy, prijímania a vydávania štátnych, družstevných a iných peňažných prostriedkov a vecných hodnôt,

b) vykonáva kontrolu plnenia zákonov, nariadení a rozhodnutí vlády.

(2) Na plnenie týchto úloh prislúcha Ministerstvu štátnej kontroly:

a) vydávať pokyny záväzné pre všetky ministerstvá a iné ústredné úrady a im podriadené orgány, pre štátne, družstevné a iné organizácie, aby predložili plány, listiny, výkazy a iné doklady, ako aj aby podali správy, oznámenia a vysvetlenia o veciach, spadajúcich do právomoci Ministerstva štátnej kontroly,

b) mať bez prekážok prístup do prevádzkových, skladových a služobných miestností, ako aj do všetkých iných objektov a zariadení,

c) o všetkých v priebehu kontroly zistených nedostatkoch v evidencii, úschove, prijímaní a vydávaní peňažných prostriedkov a vecných hodnôt, ako aj o neplnení zákonov, nariadení a rozhodnutí vlády upovedomiť kompetentných vedúcich činiteľov a dávať im záväzné pokyny na odstránenie zistených závad,

d) ukladať tým, ktorí zavinili, že neboli plnené zákony, nariadenia a rozhodnutia vlády, alebo že vznikli neporiadky v evidencii a v hospodárení peňažnými prostriedkami a vecnými hodnotami alebo že oznámenia orgánom štátnej kontroly sú nesprávne, kárne tresty podľa predpisov, ktoré vydá vláda,

e) pri zistení hrubého porušenia úradnej moci alebo uložených povinností, alebo pri zistení iných trestných činov pohnať zodpovedné osoby prostredníctvom prokuratúry na súdne stíhanie,

f) ak sa pri kontrole zistí, že nesprávnosťami pri výkone služby bola spôsobená škoda štátu, uložiť vinníkom peňažnú náhradu podľa predpisov, ktoré vydá vláda; rozhodnutie o uložení peňažnej náhrady je vykonateľné tiež súdnou exekúciou.

(3) Osoby, ktoré sú orgánmi Ministerstva štátnej kontroly pri vykonávaní kontroly vyzvané na predloženie plánov, listín, výkazov a iných dokladov, ako aj na podanie správ, oznámení a vysvetlení o veciach, spadajúcich do právomoci Ministerstva štátnej kontroly, nemôžu sa voči ním dovolávať povinnosti mlčanlivosti, uloženej v záujme zachovania štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.“


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.