Nariadenie vlády č. 107/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení

Čiastka 45/1952
Platnosť od 31.12.1952 do31.12.1955
Účinnosť od 01.01.1953 do31.12.1955
Zrušený 51/1955 Zb.

OBSAH

107

Vládne nariadenie

zo dňa 23. decembra 1952,

ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 57 zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových:


§ 1.

Platnosť ustanovení zákona č. 103/1950 Sb. sa rozširuje na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953. Vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené