Zákon č. 64/1951 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov

Čiastka 34/1951
Platnosť od 30.07.1951
Účinnosť od 30.07.1951
Redakčná poznámka

Ustanovenia čl. I č. 4 a 5 a ustanovenia čl. II č. 3, čl. III č. 2 a čl. IV č. 3, pokiaľ sa dovolávajú ustanovení §§ 8a a 10 zákona č. 118/1948 Sb., nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 1948.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené