Zákon č. 55/1950 Zb.Zákon o užívaní a zmene mena a priezviska

Čiastka 27/1950
Platnosť od 03.06.1950 do31.12.1993
Účinnosť od 03.07.1950 do31.12.1993
Zrušený 300/1993 Z. z.

55

Zákon

zo dňa 18. mája 1950

o užívaní a zmene mena a priezviska

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Užívanie mena a priezviska

(1) Občan má právo a povinnosť užívať meno a priezvisko, ktorými je zapísaný v matrike.

(2) Ak je zapísané v matrike viac mien, platí v úradnom styku zásadne meno uvedené na prvom mieste, pokiaľ neplynie z matriky niečo iné.

Zmena mena a priezviska

§ 2

Zmenu mena alebo priezviska môže povoliť na žiadosť okresný národný výbor, ak nebráni tomu záujem spoločnosti a ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.

§ 3

Ak majú manželia spoločné priezvisko, treba k žiadosti o zmenu priezviska jedného manžela súhlas druhého manžela. Povolená zmena priezviska sa vzťahuje na obidvoch manželov a na maloleté deti.

§ 4

Ak majú rodičia rôzne priezviská, vzťahuje sa zmena priezviska toho z rodičov, ktorého priezvisko majú alebo majú mať maloleté deti, na tieto deti len vtedy, ak prejaví s tým súhlas druhý z rodičov; ak nesúhlasí, rozhodne súd.


Prechodné ustanovenia

§ 5

Ženy, ktoré uzavrely manželstvo pred 1. januárom 1950, môžu užívať popri priezvisku, ktoré nadobudly pri uzavretí manželstva, alebo namiesto tohto priezviska svoje priezvisko, ktoré maly pred uzavretím manželstva, ak sú pod takým priezviskom vo verejnosti známe. Táto výnimka platí však len pre ženy, ktoré oznámia do šesť mesiacov po vyhlásení tohto zákona okresnému národnému výboru svojho bydliska, ktoré priezvisko alebo ktoré priezviská a v akom poradí chcú nabudúce v úradnom styku užívať.

§ 6

Žiadosti o zmenu mena alebo priezviska, o ktorých pred účinnosťou tohto zákona nebolo právoplatne rozhodnuté, sa posudzujú podľa tohto zákona.

Trestné a záverečné ustanovenia

§ 7

Kto v úradnom styku neoprávnene užíva meno alebo priezvisko, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, okresným národným výborom pokutou do 5.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do sedem dní. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty vymeria sa zároveň náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do sedem dní.

§ 8

Žiadosti o zmenu mena alebo priezviska sú oslobodené od poplatku.

§ 9

Ministerstvo vnútra môže vydať vyhláškou v príslušnom úradnom liste bližšie predpisy o užívaní mena a priezviska, najmä v prípadoch, v ktorých je v matrike zapísané viac mien, o užívaní priezviska u žien vydatých pred 1. januárom 1950, ako aj o povoľovaní zmeny mena alebo priezviska.

§ 10

(1) Dňom začiatku účinnosti tohto zákona strácajú platnosť všetky predpisy, ktoré upravujú vec, na ktorú sa vzťahuje tento zákon, najmä dekrét Dvorskej kancelárie č. 36/1826 sb. zák. pol., o obmedzení zmeny rodového mena, a zákon č. 31/1942 Sl. z., o menách a priezviskách.

(2) Nedotknuté zostávajú ustanovenia predpisov o rodinnom práve, predpisov o matrikách a ustanovenia zákona č. 21/1948 Sb.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. dňom po vyhlásení; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené