Zákon č. 141/1950 Zb.Občiansky zákonník

(v znení č. 40/1964 Zb., 65/1965 Zb.)

Čiastka 60/1950
Platnosť od 23.11.1950 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1991
Zrušený 40/1964 Zb.
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 6

141.

Občiansky zákonník

zo dňa 25. októbra 1950.

Národné shromaždenie Československej republiky sa usnieslo na tomto zákone:


§ 22

Ochrana mena.

Ak je niekto ukrátený vo svojich právach tým, že niekto iný neprávom užíva jeho meno, priezvisko, názov alebo krycie meno, môže sa domáhať, aby bolo od toho upustené.

ŠESTNÁSTA HLAVA.

ZÁVÄZKY NA NÁHRADU ŠKODY.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú:

§ 352

8. pri nekalej súťaži v hospodárskom styku.

(1) Od toho, kto sa ocitne v hospodárskom styku v rozpore s dobrými mravmi súťaže konaním spôsobilým poškodiť súťažiteľa, môže sa každý súťažiteľ, ktorý týmto konaním utrpel škodu alebo ktorému škoda priamo hrozí, domáhať, aby sa zdržal takého konania a odstránil závadný stav, ktorý spôsobil. Kto vedel, že jeho konanie je spôsobilé poškodiť súťažiteľa, je povinný mu nahradiť spôsobenú škodu.

(2) Ak ide o konanie zamestnanca pri prevádzke podniku, možno sa zdržania a odstránenia závadného stavu domáhať aj od podniku.


Gottwald v. r.

Dr. John. v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka prdsedu

vlády a ministra zahraničných

vecí Širokého

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

arm.gen.Dr. Čepička v. r.

Dr. Neumann v. r.

Dr. Gregor v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Kopřiva v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.