Nariadenie vlády č. 10/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým se vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).

(v znení č. 83/1949 Zb.)

Čiastka 5/1949
Platnosť od 29.01.1949 do31.12.1950
Účinnosť od 29.01.1949 do31.12.1950
Zrušený 167/1950 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené