Vyhláška č. 86/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947.

Čiastka 34/1948
Platnosť od 04.05.1948
Najbližšie účinné znenie 04.05.1948
Redakčná poznámka

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. února 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 12. prosince 1947.

86

Vládní vyhláška

ze dne 26. února 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. února 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 12. prosince 1947 obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947.

Gottwald v. r.

(Překlad)

č. 1993/1947.

V Caracasu dne 27. listopadu 1947.

Pane ministře,

Mám čest potvrditi touto notou, že jsem byl zmocněn svou vládou sjednati s Vaší Excelencí za účelem úpravy obchodních styků mezi Spojenými státy venezuelskými a republikou Československou následující Modus-vivendi:

Článek 1.

Vysoké smluvní strany se shodují v tom, že si budou vzájemně poskytovati nakládání neméně příznivé, nežli poskytované kterémukoli třetímu státu, ve všem co se týče cel a všech vedlejších poplatků, způsobu jejich vybírání jakož i předpisů, formalit a dávek, jimž bude podrobeno celní projednávání.

Článek 2.

V důsledku toho zemské plodiny a průmyslové výrobky pocházející a přicházející z jedné z vysokých smluvních stran nebudou podrobeny, při jejich dovozu na území druhé vysoké smluvní strany, jiným neb vyšším clům, poplatkům a dávkám, ani tíživějším předpisům a formalitám nežli výrobky téže povahy pocházející a přicházející z kteréhokoli třetího státu.

Článek 3.

Rovněž zemské plodiny a průmyslové výrobky vyvážené z území jedné z vysokých smluvních stran do území druhé vysoké smluvní strany nebudou podrobeny vyšším clům, poplatkům nebo dávkám, ani tíživějším předpisům nebo formalitám nežli stejné výrobky určené pro území kteréhokoli třetího státu.

Článek 4.

Veškeré výhody, prospěchy, výsady a osvobození, jež byly nebo budou poskytnuty v budoucnu ve věci, jíž se týká tato dohoda, zemským plodinám nebo průmyslovým výrobkům pocházejícím z území kteréhokoli jiného státu nebo do něho určeným, budou ihned a bez kompensace poskytnuty zemským plodinám nebo průmyslovým výrobkům téže povahy, pocházejícím z druhé vysoké smluvní strany, nebo určeným do území této strany.

Článek 5.

Vysoké smluvní strany se rovněž shodují v tom, že příslušné úřady každé z vysokých smluvních stran budou poskytovati druhé vysoké smluvní straně nakládání neméně příznivé nežli ono, jež bude poskytnuto kterémukoli cizímu státu pokud se týče přídělu cizích devis pro obchodní transakce a stanovení kvot v rámci kvantitativní a devisové kontroly dovozu.

Příslušné úřady každé z vysokých smluvních stran podrobí pečlivému zkoumání jakékoli reklamace předložené příslušnými úřady druhé vysoké smluvní strany ve věci provádění ustanovení tohoto článku.

Článek 6.

Ustanovení této dohody nebudou se týkati výhod, které by byly poskytnuty kteroukoli vysokou smluvní stranou sousedním státům, ani výhod, které by vyplývaly z celní unie již uzavřené, nebo která by mohla býti uzavřena jednou z vysokých smluvních stran, jestliže tyto výhody nebudou rozšířeny na třetí zemi.

Článek 7.

Tato dohoda vstoupí v platnost, v souhlase se zákonnými předpisy každé z vysokých smluvních stran, patnáct dní od dnešního dne. Zůstane v platnosti po dobu jednoho roku; její platnost může býti prodloužena o jeden rok před jejím vypršením nebo před vypršením kteréhokoli prodloužení a může býti vypověděna kdykoli kteroukoli vysokou smluvní stranou sdělením, učiněným tři měsíce předem druhé vysoké smluvní straně.

Používám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil opětovně svou nejhlubší úctou.

Vladimír Khek v. r.

Slovutnému panu

dru GONZÁLO BARRIOS-OVI,

pověřenému vedením ministerstva zahraničních věcí Spojených států venezuelských,

zde.

(Překlad.)

Spojené státy venezuelské -
Ministerstvo zahraničních věcí.
Národohospodářský odbor.

V Caracasu dne 27. listopadu 1947.

Pane ministře,

Mám čest potvrditi touto notou, že jsem byl zmocněn svou vládou sjednati s Vaší Excelencí za účelem úpravy obchodních styků mezi Spojenými státy venezuelskými a republikou Československou následující Modus-vivendi:

Článek 1.

Vysoké smluvní strany se shodují v tom, že si budou vzájemně poskytovati nakládání neméně příznivé, nežli poskytované kterémukoli třetímu státu, ve všem co se týče cel a všech vedlejších poplatků, způsobu jejich vybírání jakož i předpisů, formalit a dávek, jimž bude podrobeno celní projednávání.

Článek 2.

V důsledku toho zemské plodiny a průmyslové výrobky pocházející a přicházející z jedné z vysokých smluvních stran nebudou podrobeny, při jejich dovozu na území druhé vysoké smluvní strany, jiným neb vyšším clům, poplatkům a dávkám, ani tíživějším předpisům a formalitám nežli výrobky téže povahy pocházející a přicházející z kteréhokoli třetího státu.

Článek 3.

Rovněž zemské plodiny a průmyslové výrobky vyvážené z území jedné z vysokých smluvních stran do území druhé vysoké smluvní strany nebudou podrobeny vyšším clům, poplatkům nebo dávkám, ani tíživějším předpisům nebo formalitám nežli stejné výrobky určené pro území kteréhokoli třetího státu.

Článek 4.

Veškeré výhody, prospěchy, výsady a osvobození, jež byly nebo budou poskytnuty v budoucnu ve věci, jíž se týká tato dohoda, zemským plodinám nebo průmyslovým výrobkům pocházejícím z území kteréhokoli jiného státu nebo do něho určeným, budou ihned a bez kompensace poskytnuty zemským plodinám nebo průmyslovým výrobkům téže povahy, pocházejícím z druhé vysoké smluvní strany, nebo určeným do území této strany.

Článek 5.

Vysoké smluvní strany se rovněž shodují v tom, že příslušné úřady každé z vysokých smluvních stran budou poskytovati druhé vysoké smluvní straně nakládání neméně příznivé nežli ono, jež bude poskytnuto kterémukoli cizímu státu pokud se týče přídělu cizích devis pro obchodní transakce a stanovení kvot v rámci kvantitativní a devisové kontroly dovozu.

Příslušné úřady každé z vysokých smluvních stran podrobí pečlivému zkoumání jakékoli reklamace předložené příslušnými úřady druhé vysoké smluvní strany ve věci provádění ustanovení tohoto článku.

Článek 6.

Ustanovení této dohody nebudou se týkati výhod, které by byly poskytnuty kteroukoli vysokou smluvní stranou sousedním státům, ani výhod, které by vyplývaly z celní unie již uzavřené, nebo která by mohla býti uzavřena jednou z vysokých smluvních stran, jestliže tyto výhody nebudou rozšířeny na třetí zemi.

Článek 7

Tato dohoda vstoupí v platnost, v souhlase se zákonnými předpisy každé z vysokých smluvních stran, patnáct dní od dnešního dne. Zůstane v platnosti po dobu jednoho roku; její platnost může býti prodloužena o jeden rok před jejím vypršením nebo před vypršením kteréhokoli prodloužení a může býti vypověděna kdykoli kteroukoli vysokou smluvní stranou sdělením, učiněným tři měsíce předem druhé vysoké smluvní straně.

Používám této příležitosti, abych Vaši Excelenci ujistil opětovně svou nejhlubší úctou.

Dr. Gonzálo Barrios v. r.

Slovutnému panu

VLADIMÍRU KHEKOVI,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru Československé republiky,

zde


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.