Zákon č. 107/1947 Zb.Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic.

Čiastka 51/1947
Platnosť od 01.07.1947
Účinnosť od 09.07.1947

107.

Zákon

ze dne 29. května 1947

o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Cizinec, který neoprávněně vstoupí na území Československé republiky, bude potrestán - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem pokutou do 50.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) činiti více než 6 měsíců.

§ 2.

(1) Vstoupí-li na území Československé republiky neoprávněně osoba národnosti německé nebo maďarské, která pozbyla československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, a která byla z Československé republiky odsunuta nebo přestěhována anebo se z ní dobrovolně vystěhovala, po případě uprchla (v dalším jen „vystěhovaný Němec nebo Maďar“), bude potrestána - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem vězením (uzamčením) do 6 měsíců a pokutou do 50.000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než 6 měsíců. V trestním nálezu může býti vysloveno, že potrestaný odpyká trest na svobodě zcela nebo zčásti v donucovací pracovně.

(2) Potrestání podle odstavce 1 je důvodem pro vyhoštění z území Československé republiky.

§ 3.

(1) Kdo ubytuje (poskytne přístřeší) nebo zaměstná vystěhovaného Němce nebo Maďara nebo mu jakýmkoliv jiným způsobem umožní nebo usnadní pobyt na území Československé republiky nebo mu poskytne pomoc při neoprávněném přechodu státních hranic, ač ví, že jde o takovou osobu, bude potrestán - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem vězením (uzamčením) do 6 měsíců a pokutou do 50.000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než 6 měsíců.

(2) Stejně bude potrestán, kdo ubytuje (poskytne přístřeší) nebo zaměstná vystěhovaného Němce nebo Maďara nevyžádav si průkazu, že nejde o takovou osobu, ačli předem neoznámil správnímu úřadu národní bezpečnosti (okresnímu národnímu výboru, ředitelství národní bezpečnosti) nebo na nejbližším velitelství stanice sboru národní bezpečnosti, že mu osoba, kterou chce ubytovati (poskytnouti přístřeší) nebo zaměstnati, neprokázala, že není vystěhovaným Němcem nebo Maďarem.

(3) Kdo v den, kdy tento zákon nabývá účinnosti, poskytuje ubytování (přístřeší) nebo zaměstnává

a) vystěhovaného Němce nebo Maďara,

b) osobu, která nemůže prokázati, že není vystěhovaným Němcem nebo Maďarem, bude potrestán podle odstavce 1, neoznámí-li to v případě a) do 3 dnů, v případě b) do 15 dnů, správnímu úřadu národní bezpečnosti (okresnímu národnímu výboru, ředitelství národní bezpečnosti) nebo nejbližšímu velitelství stanice sboru národní bezpečnosti.

(4) Vedle trestu uvedeného v odstavci 1 může okresní národní výbor u osoby, která se opětovně dopustila činu v tomto odstavci uvedeného, vysloviti, že se vyhošťuje z pohraničního území na čas nebo navždy. Pohraničním územím se rozumí československé území obsazené v roce 1938 Německem a Maďarskem, v roce 1939 Maďarskem, nejméně však celní pohraniční pásmo.

(5) Ministr vnitra - na Slovensku po vyjádření pověřence vnitra - stanoví vyhláškou v Úředním listě, jaké doklady postačují k podání průkazu podle odstavců 2 a 3.

§ 4.

Všeobecné předpisy o hlášení pobytu, jakož i předpisy o pobytu cizinců a předpisy o jejich zaměstnávání zůstávají nedotčeny.


§ 5.

Tento zákon nabývá účinnosti osmého dne po vyhlášení a pozbude jí dnem 31. prosince 1950; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.