Zákon č. 156/1945 Zb.Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.

Čiastka 65/1945
Platnosť od 31.12.1945
Účinnosť od 01.01.1946

156.

Zákon

ze dne 13. prosince 1945

o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění se poskytují od 1. ledna 1946 tyto měsíční přídavky:

k důchodu invalidnímu a starobnímu 500 Kčs,

k důchodu vdovskému a vdoveckému 300 Kčs,

k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých 200 Kčs.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám provisního pojištění.

(2) Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a roční částky přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:

u důchodu invalidního a starobního 40.000 Kčs,

u důchodu vdovského a vdoveckého 24.000 Kčs,

u důchodu sirotčího, rodičů a jiných pozůstalých 15.000 Kčs.

(3) Požívá-li důchodce několika důchodů, je pro nárok na přídavek rozhodný úhrn těchto důchodů. Přídavek náleží k důchodu nejvyššímu.

§ 2.

Nárok na přídavek nemají důchodci, kteří pozbyli československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národností německé a maďarské, s výjimkou důchodců, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.

§ 3.

Přídavky vyplácí příslušný nositel důchodového pojištění zálohově na účet státu. Podrobnosti určí vláda nařízením.

§ 4.

Ministr ochrany práce a sociální péče se zmocňuje, aby pro důchodce úrazového pojištění, u nichž došlo k úrazu před 1. prosincem 1945, a pro pozůstalé po osobách, které utrpěly úraz před tímto dnem, zavedl, a to na Slovensku v dohodě s pověřencem pro sociální péči, podle obdoby tohoto zákona vyhláškou v Úředním listě měsíční přídavky, pokud již nemají nároku na přídavky z důchodového pojištění.


§ 5.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené