Návrh obvineného na podmienečné zastavenie trestného stíhania (§ 216 Trestného poriadku)

Podmienečné zastavenie trestného stíhania je jedným zo spôsobov, ktorým môže skončiť trestná vec v prípravnom konaní. Podmienky, za ktorých možno k nemu pristúpiť, ustanovuje Trestný poriadok v § 216.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 2. 2014
Dátum publikácie: 13. 4. 2015
Dátum aktualizácie: 2. 5. 2019
Oblasti práva: Trestné právo / Trestné právo.V konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže prokurátor so súhlasom obvineného po vznesení obvinenia do podania obžaloby na návrh policajta alebo aj bez návrhu podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak:

a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne,

b) nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel dohodu, alebo urobil iné potrebné opatrenia na jej náhradu,

c) vzhľadom na osobu obvineného, s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie považovať za dostačujúce.

V uznesení o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa určí obvinenému skúšobná doba na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba sa začína právoplatnosťou uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania. Taktiež mu možno uložiť, aby v skúšobnej dobe dodržiaval primerané obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život alebo aby sa zdržal činnosti, ktorá viedla ku spáchaniu prečinu.

Obvinenému, ktorý uzavrel s poškodeným dohodu o náhrade škody, sa v uznesení o podmienečnom zastavení trestného stíhania uloží, aby škodu v priebehu skúšobnej doby uhradil.

Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa doručuje obvinenému a poškodenému; obvinený a poškodený môže proti nemu podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. V prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí u obvineného, ktorému bolo súčasne uložené obmedzenie na základe § 51 ods. 3 písm. a) TZ vzťahujúce sa na športové podujatie, prokurátor upovedomí správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach o uložení uvedeného obmedzenia.

Súčasne, ak bola uznesením uložená obvinenému povinnosť podľa § 51 ods. 4 písm. k) TZ, t. j. povinnosť dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane, prokurátor zašle alebo oznámi takéto uznesenie útvaru Policajného zboru určenému v rozhodnutí.

Podmienečné zastavenie trestného stíhania nie je možné, ak:

a) trestným činom bola spôsobená smrť osoby,

b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu alebo

c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomocí a v rámci ich zodpovednosti.

Pozn. redakcie: § 216 zákona č. 301/2005 Z. z.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.