Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 226 výsledkov
...
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: 11CoP/7/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2019
SR:Aj keď z pôvodného rozsudku nie je možné nijakým spôsobom zistiť, za akých pomerov bolo určené výživné naposledy, keďže tu došlo k dohode rodičov a jeho odôvodnenie pre svoju...
Spisová značka: Snj 68/2018
R číslo: 1/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2019
Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako...
Spisová značka: 30S/178/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 4. 2019
1. Krajský súd v Žiline uznesením sp. zn. 30S/178/2018 zo dňa 07.03.2019, vydaným vyšším súdnym úradníkom, vyzval žalobcu, podľa § 59 ods. 1, 2 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny...
Spisová značka: 24Co 231 2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2019
Vo vzťahu k odvolaciemu dôvodu podľa ustanovenia § 365 ods. 1 písm. g) Civilného sporového poriadku je treba ako prvoradé uviesť, že nepredstavuje reálnu vadu rozhodnutia v zmysle...
Spisová značka: 12Co 72 2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2019
Žalobca podal žalobu na súd o zrušenie uznesenia o schválení zmieru dňa 17.03.2010 a súd o nej rozhodol napadnutým rozsudkom dňa 28.06.2016, t.j. ešte za účinnosti Občianskeho...
Spisová značka: 13Co 63 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2019
I. Nemôže byť dôvodom na zrušenie zabezpečovacieho opatrenia podľa § 334 CSP to, že podmienky na jeho nariadenie neboli splnené. V prípade návrhu na zrušenie zabezpečovacieho...
Spisová značka: 16Co 101 2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2019
Z ust. § 95 ods. 1 CSP vyplýva, že súd môže pribrať do konania orgán verejnej moci v pôsobnosti, ktorého je ochrana základných ľudských práv a slobôd, alebo právnickú osobu, ktorej...
Spisová značka: 30S/123/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 8. 2019
I. Zo správneho spisu vyplýva, že ďalší účastník bol ako účastník správneho konania - stavebník -zaťažený dôkaznou povinnosťou preukázať začatie užívania vyvlastnených...
Spisová značka: 3Co 33 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2019
I. Je nepochybné, že ak súd prvej inštancie povolil žalovanej, aby uloženú povinnosť plnila v pravidelných mesačných splátkach, nejedná sa o otázku hmotného práva, ale ide...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené