Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 613 výsledkov
...
Spisová značka: 7CoP/6/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2020
I. Súd na návrh matky neodkladným opatrením zaviazal otca prispievať na výživu maloletého napriek tomu, že maloleté dieťa doposiaľ nie je ani predbežne zverené do osobnej...
Spisová značka: 4Cob/2/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2020
Nemožno sa stotožniť s námietkou žalobcu, že tým, že žalovaný v odpore proti platobnému rozkazu nenamietal právomoc Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v...
Spisová značka: 15Co/55/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2020
Pokiaľ ide o verejné listiny ktoré majú charakter osvedčenia alebo potvrdenia, treba hodnotiť nielen ich pravosť (či pochádzajú od vystaviteľa), ale aj pravdivosť ich obsahu. Pravá...
Spisová značka: 1S/26/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 7. 2020
Hlavný kontrolór obce, t.j. žalovaný subjekt tak, ako ho označil žalovaný, nevystupuje v postavení správneho orgánu, ktorý by v rámci správneho súdnictva disponoval procesnou...
Spisová značka: 30S/90/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2020
Bez ohľadu na skutočnosť, že otázku čo najmenšieho dotyku práv nadobudnutých v dobrej viere, ktorá bola zakotvená v pôvodnej právnej úprave v § 249 ods. 3 O.s.p., súčasné znenie...
Spisová značka: 9Co/178/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 7. 2020
Samotnú skutočnosť, že žalobca inicioval voči žalovanému rádovo niekoľko súdnych konaní, pričom tieto eventuálne neskončili všetky rozhodnutím vo veci, nemožno podľa odvolacieho...
Spisová značka: 7Co/106/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 7. 2020
V prejednávanej veci predmetom konania boli dva samostatné nároky, a to nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia a nárok na určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky. Pri právach...
Spisová značka: 7CoP/210/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 7. 2020
V mimosporových konaniach sa neuplatňujú ustanovenia CSP o prostriedkoch procesného útoku, procesnej obrany či koncentrácii konania (§ 34 CMP), preto nie je vadou konania...
Spisová značka: 11CoP/1/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 7. 2020

O zapretí otcovstva môže rozhodnúť iba súd. Ide o rozhodnutie tzv. statusovej veci, ktorú súd konajúci o výživnom nemôže prejudiciálne riešiť.

Spisová značka: 29Sa/41/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2020
I. Žalobca v záujme hospodárnosti konania navrhol súdu, aby spojil konanie o správnej žalobe v sociálnych veciach proti rozhodnutiu Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vo...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené