Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 468 výsledkov
...
Spisová značka: 24Co/189/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 3. 2020
U neodkladných opatrení navrhovaných v sporoch týkajúcich sa vlastníckych alebo im obdobných práv k nehnuteľnostiam, resp. i v štádiu pred začatím takýchto konaní, možno uzavrieť,...
Spisová značka: 21S/74/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
Za ústavne súladný výklad považuje krajský súd ten, že pokiaľ prokurátor nie je obmedzený lehotou na podanie protestu proti všeobecne záväznému nariadeniu (na rozdiel na podanie...
Spisová značka: 8Sa/20/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
I. Žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy nemá priamo zo zákona odkladný účinok, avšak správny súd jej ho môže na návrh žalobcu priznať. V zmysle ust. § 258 SSP musí...
Spisová značka: 8CoP/159/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
V konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom je popri poradenskom psychológovi v plnej miere kompetentný aj znalec z odboru psychológia, odvetvie klinická...
Spisová značka: 10Co/141/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
I. Súdu konajúcemu vo veci o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nič nebráni prejudiciálne zodpovedať otázku vlastníctva k spornému spoluvlastníckemu podielu...
Spisová značka: 1Cdo/193/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2020
I. Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie...
Spisová značka: 14Cob/150/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 3. 2020
Ak je nárok na náhradu trov konania závislý od rozhodnutia vo veci samej, je určujúcou skutočnosťou v prejednávanej veci výsledok konania vo veci samej a nie parciálny procesný...
Spisová značka: 24CoP/52/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 3. 2020
I. Odvolací súd úvodom poznamenáva, že nie každý úspech navrhovateľa v konaní o určenie otcovstva zakladá jeho nárok na náhradu trov konania. Z tohto dôvodu bolo úlohou odvolacieho...
Spisová značka: 7Cdo/276/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2020
Dôvody prípustnosti dovolania podľa § 421 CSP sa vzťahujú výlučne na právnu otázku, riešenie ktorej viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí odvolacieho súdu (t. j. právnu...
Spisová značka: 6CoP/36/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 3. 2020
Odvolací súd na rozdiel od súdu prvej inštancie dospel k záveru, že vo veci sú dané okolnosti, ktoré odôvodňujú aplikáciu § 55 CMP v tom zmysle, že je s ohľadom na okolnosti...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené