Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 304 výsledkov
...
Spisová značka: 23CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019
I. Vychádzajúc z judikatúry medzinárodných inštitúcií, najmä Európskeho súdneho dvora, sa obvyklý pobyt chápe ako miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do...
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: 11CoP 200 2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 10. 2019
I. Žalovaný tvrdí, že odvolací súd použil nesprávny výpočtový mechanizmus, v dôsledku ktorého nesprávne určil výšku vyrovnacieho podielu (z titulu vyporiadania BSM – pozn.aut.) s...
Spisová značka: 9CoP/53/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019
Dôvod pre obmedzenie spôsobilosti na právne úkony obstojí vtedy, ak je z objektívneho hľadiska nepochybné, že ide o prípad, ktorý vylučuje schopnosť uskutočňovať konkrétne právne...
Spisová značka: 14Co 98 2019,
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 10. 2019
Absolútnu neurčitosť však je nutné konštatovať predovšetkým vo vzťahu k vymedzeniu osôb oprávnených v zmysle návrhu žalobcov na výkon práva z vecného bremena, pokiaľ sa domáhali...
Spisová značka: 12Co 85 2018
Forma rozhodnutia: rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 10. 2019
V prípade žalovaných ide o ,,neznámych vlastníkov“, ktorých podľa ust. § 6 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,...
Spisová značka: 12Co 49 2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 10. 2019
I. Ak by vo vzťahu k ust. § 137 písm. d) CSP nemalo byť ust. § 34 ods. 2 katastrálneho zákona považované za osobitnú úpravu, znamenalo by to, že sa prijatím Civilného sporového...
Spisová značka: 8Cob 29 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2019
I. V konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia v prípade, keď bol podaný návrh na nariadenie neodkladného opatrenia na okresný súd a nie je daná miestna príslušnosť...
Spisová značka: 11CoP/7/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2019
Aj keď z pôvodného rozsudku nie je možné nijakým spôsobom zistiť, za akých pomerov bolo určené výživné naposledy, keďže tu došlo k dohode rodičov a jeho odôvodnenie pre svoju...
Spisová značka: 12Co 117 2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2019
Pokiaľ ide o odvolacie námietky žalovaného o nedostatku procesnej subjektivity, odvolací súd dáva do pozornosti princíp zvýšenej ochrany spotrebiteľa ako spoločenskej hodnoty...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené