Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 296 výsledkov
...
Spisová značka: 23CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019
I. Vychádzajúc z judikatúry medzinárodných inštitúcií, najmä Európskeho súdneho dvora, sa obvyklý pobyt chápe ako miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do...
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: 9CoP/53/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019
Dôvod pre obmedzenie spôsobilosti na právne úkony obstojí vtedy, ak je z objektívneho hľadiska nepochybné, že ide o prípad, ktorý vylučuje schopnosť uskutočňovať konkrétne právne...
Spisová značka: 11CoP/7/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2019
Aj keď z pôvodného rozsudku nie je možné nijakým spôsobom zistiť, za akých pomerov bolo určené výživné naposledy, keďže tu došlo k dohode rodičov a jeho odôvodnenie pre svoju...
Spisová značka: Snj 68/2018
R číslo: 1/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2019
Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako...
Spisová značka: 1 Cdo 183/2009
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 8. 2019
V rozhodovacej praxi dovolacieho súdu, v otázke vymedzenia okruhu strán sporu v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno teda považovať za ustálený záver,...
Spisová značka: 8Cdo/94/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 9. 2019
I. Dovolací súd považuje označené judikáty R 49/82 a R 65/2003, a rozhodnutia sp. zn. 3 Cdo 178/2006, 3 Cdo 222/2010, 3 Cdo 197/2010, 4 Cdo 120/2009, 2 Cdo 45/2008 a 8 Cdo 28/2019...
Spisová značka: 30S/178/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 4. 2019
I. Nie je možné domáhať sa jednou - tou istou žalobou doručenia napadnutého rozhodnutia a eventuálne aj zrušenia napadnutého rozhodnutia všeobecnou žalobou.II. Žalobca v danom...
Spisová značka: 24Co 231 2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2019
Vo vzťahu k odvolaciemu dôvodu podľa ustanovenia § 365 ods. 1 písm. g) Civilného sporového poriadku je treba ako prvoradé uviesť, že nepredstavuje reálnu vadu rozhodnutia v zmysle...
Spisová značka: 12Co 72 2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2019
Žalobca podal žalobu na súd o zrušenie uznesenia o schválení zmieru dňa 17.03.2010 a súd o nej rozhodol napadnutým rozsudkom dňa 28.06.2016, t.j. ešte za účinnosti Občianskeho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené