Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 369 výsledkov
...
Spisová značka: 1Cdo/193/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2020
I. Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie...
Spisová značka: 7Cdo/276/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2020
Dôvody prípustnosti dovolania podľa § 421 CSP sa vzťahujú výlučne na právnu otázku, riešenie ktorej viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí odvolacieho súdu (t. j. právnu...
Spisová značka: 3Obdo/25/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2020
Civilný sporový poriadok - na rozdiel od právnej úpravy účinnej do 30. júna 2016 - viaže plynutie lehoty na podanie dovolania na okamih doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu...
Spisová značka: 5CoP/32/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2020
I. K výkonu práv rodiča vo vzťahu k maloletému v informačnej dobe internetu zaiste patrí aj právo rodičov trvale, alebo dočasne zachytiť a tiež zverejniť podobizne maloletej osoby...
Spisová značka: 7Cdo 51/2019
R číslo: 77/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 1. 2020
Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 CSP zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný pomer a na adrese evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky...
Spisová značka: 23CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019
I. Vychádzajúc z judikatúry medzinárodných inštitúcií, najmä Európskeho súdneho dvora, sa obvyklý pobyt chápe ako miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do...
Spisová značka: 11CoP 132 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019
Súd prvej inštancie pri svojom rozhodovaní o návrhu otca na priznanie náhrady trov konania správne vychádzal zo skutočnosti, že matka sa neoprávneného premiestnenia maloletého z...
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: 21CoP 90 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019
Súd prvej inštancie zvolil formu náhradnej osobnej starostlivosti a z toho vyplývajúce povinnosti pre biologických rodičov, ako aj osoby, ktorým dieťa zveril do náhradnej osobnej...
Spisová značka: 20CoP 77 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 12. 2019
Matkou navrhované výživné vo výške 200,- € nezodpovedá zákonnému kritériu stanovenému v ustanovení § 366 CMP, podľa ktorého neodkladným opatrením môže súd nariadiť platiť výživné...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené