Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 491 výsledkov
...
Spisová značka: C‑329/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2019
1.      Článok 168 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, sa má...
Spisová značka: Tpj 47/2019
R číslo: 33/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 23. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2019
I. Na rozdiel od postupov použitých vo fáze trestného konania „pred začatím trestného stíhania“, ktoré sa môžu týkať podozrenia zo spáchania skutku v minulosti alebo (aj) takého...
Spisová značka: C-397/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2019
1. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že na zdravotný...
Spisová značka: 23CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019
I. Vychádzajúc z judikatúry medzinárodných inštitúcií, najmä Európskeho súdneho dvora, sa obvyklý pobyt chápe ako miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do...
Spisová značka: C‑624/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 10. 2019
Preprava do tretej krajiny dodávky elektrických a elektronických prístrojov, o aké ide vo veci samej, ktoré boli pôvodne určené na maloobchodný predaj, ale ktoré spotrebiteľ vrátil...
Spisová značka: C‑242/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1.      Článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade vypovedania lízingovej...
Spisová značka: 8To/46/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2019
I. Ak je dlžník platobne neschopný, musí postupovať tak, že bude uspokojovať veriteľov len pomerne a rovnomerne, musí s veriteľmi, ktorí majú rovnaké práva, zaobchádzať rovnako....
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: 1Cob/23/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 11. 2019
I. Ustanovenie § 477 ods. 1 Obchodného zákonníka je kogentným ustanovením a žiadnym výkladom prejavu vôle nie je možné sa odchýliť od predmetného kogentného ustanovenia. Odvolací...
Spisová značka: 9Co/101/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2019
Pokiaľ vznikne čo i len podozrenie, že osoba vo verejnej funkcii je určitým spôsobom prepojená na subjekty, vo vzťahu ku ktorým by mala vykonávať svoje práva a povinnosti, teda že...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené