Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 353 výsledkov
...
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: Tpj 28/2019
R číslo: 16/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2019
I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného zákona a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť...
Spisová značka: Tpj 36/2019
R číslo: 17/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2019
Súčasťou výroku rozsudku o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa § 515 ods. 2 Trestného poriadku je vždy aj celý výrok o vine uznávaného rozsudku (popis skutku aj právna...
Spisová značka: Tpj 26/2019
R číslo: 14/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2019
I. Odsudzujúci výrok o vine má jednak skutkovú časť (vetu), a jednak právnu časť, teda právnu vetu a právnu kvalifikáciu.Skutková veta odráža faktické okolnosti, ktoré sú právne...
Spisová značka: Tpj 27/2019
R číslo: 15/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2019
I. Ustanovenie § 370 ods. 2 Trestného poriadku má oproti ustanoveniu predchádzajúceho odseku (§ 370 ods. 1) povahu lex specialis a obsahovo odráža postavenie ministra...
Spisová značka: Tpj 1/2019
R číslo: 13/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2019
Pokiaľ Trestný poriadok alebo na jeho základe (§ 561 ods. 1 Trestného poriadku) vydaný všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky...
Spisová značka: 11CoP/7/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2019
Aj keď z pôvodného rozsudku nie je možné nijakým spôsobom zistiť, za akých pomerov bolo určené výživné naposledy, keďže tu došlo k dohode rodičov a jeho odôvodnenie pre svoju...
Spisová značka: C-720/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Článok 19 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho...
Spisová značka: 15Co/132/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2019
Prípadná nevera je porušením zákona v manželskom spolužití, je aj sankcionovaná. Ak dve osoby žijú vo vzťahu mimo manželstva, nemôžu očakávať ochranu, ktorá je upravená v Zákone o...
Spisová značka: Snj 68/2018
R číslo: 1/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2019
Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené