Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 25 117 výsledkov
...
Spisová značka: 7Co/42/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie uložil odporcom povinnosť otvoriť uzáver (ventil) na zariadení, z ktorého je privádzaná pitná voda do rodinného domu navrhovateľky súp....
Spisová značka: 9Co/37/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1) Napadnutým uznesením súd zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia a žiadnej zo strán sporu nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2) Dospel k záveru, v...
Spisová značka: 28Sa/42/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Žalobou zo dňa 27.12.2018, ktorá bola na krajskom súde v Žiline zapísaná pod sp.zn. 28Sa/48/2018, domáhal sa žalobca, aby súd zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľstva ZVJS...
Spisová značka: 6CoPr/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Krajský súd v Žiline uznesením sp. zn. 6CoPr/1/2019 zo dňa 25.03.2020 zrušil rozsudok Okresného súdu Ružomberok č.k. 3Cpr/16/2017-326 zo dňa 30.11.2018 vo výrokoch I. a IV. a...
Spisová značka: 25Sa/2/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
Žalobou doručenou súdu dňa 15.01.2020 domáhal sa žalobca zrušenia rozhodnutia žalovanej č. 57076-3/2019-BA zo dňa 22.10.2019. V žalobe uviedol, že uvedeným rozhodnutím žalovaná...
Spisová značka: 25Sa/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
Podanou žalobou sa pôvodne označení žalobcovia (1/ RNDr. Q. B., 2/ P. S. a 3/ RNDr. K. M.) domáhali súdneho výroku, ktorým by správny súd žalovanému zakázal, aby v záznamovom...
Spisová značka: 31S/100/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Žalobou zo dňa 27.06.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101190208/2019 zo dňa...
Spisová značka: 31S/33/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Prvostupňovým rozhodnutím č. 1RE 34-2017-001243-13O zo dňa 23.11.2017 Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č....
Spisová značka: 31S/35/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Prvostupňovým rozhodnutím č. 1RE 36-2017/000473-13P zo dňa 08.12.2017 Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. rozhodol o oprave...
Spisová značka: 31S/83/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. 1RE 15-2018/000263-13O zo dňa 05.03.2018 podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. rozhodol o oprave chybných...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené