Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 25 622 výsledkov
...
Spisová značka: 6CoPom/1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie v súlade s ust. § 365 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) dočasne zveril maloletú P. do...
Spisová značka: 28Sa/4/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Žalobou zo dňa 10.02.2020 domáhal sa žalobca, aby správny súd uznesením zakázal žalovanému pokračovať v zatajovaní informácií a neposkytovaní žalobcovi relevantných odpovedí na...
Spisová značka: 26Sa/3/2019
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Správnou žalobou proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.09.2018 sa žalobca domáhal ochrany svojho zákonného práva - nároku na...
Spisová značka: 31S/36/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Žalobou zo dňa 30.03.2020 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100425626/2020 zo dňa...
Spisová značka: 31S/66/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Dňa 12.08.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba zo dňa 10.08.2019, ktorou žalobca navrhol uložiť žalovanému povinnosť doručiť žalobcovi rozhodnutie žalovaného číslo...
Spisová značka: 7Co/144/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie žalobný návrh žalobkyne odmietol a žalovanej priznal trovy konania v rozsahu 100% s tým, že o ich výške bude rozhodnuté samostatným...
Spisová značka: 8CoP/18/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Okresný súd Martin rozsudkom č. k. 22P/120/2012-1525 zo dňa 16. 12. 2019 upravil styk otca s maloletou H. tak, že tento je oprávnený stretávať sa s maloletou dcérou na Úrade...
Spisová značka: 13CoZm/3/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd v poradí prvým výrokom návrh žalovaných na prerušenie konania zamietol. V poradí druhým výrokom rozhodol, že žalovaní v 1/ a v 2/ rade sú...
Spisová značka: 25Sa/28/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
Žalobca utrpel dňa 06.12.2016 pracovný úraz - luxačnú zlomeninu oboch členkov pravej dolnej končatiny a trieštivú zlomeninu zadnej hrany - tíbie liečené operačne. Dňa 13.12.2017 si...
Spisová značka: 31S/37/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím č. 3397405518/8359-39031/Mac zo dňa 13.11.2018...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené