Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 23 891 výsledkov
...
Spisová značka: 31S/44/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 30.05.2019 podanou prostredníctvom právneho zástupcu sa žalobca domáha preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100690507/2019 zo dňa 19.03.2019 a jemu...
Spisová značka: 24Sa/14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 21.05.2019 sa žalobkyňa, prostredníctvom právneho zástupcu, domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. ...
Spisová značka: 9Co/239/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1) Napadnutým uznesením súd žalovanému uložil, aby dočasne nevstupoval do bytu č. XX, nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. XXXX, na ulici M. č. XX vo F.. Vo zvyšnej...
Spisová značka: 10Co/211/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd v celom rozsahu zamietol žalobu o určenie, že kúpna zmluva č. V 4117/2016 z 17.5.2016, ktorú uzatvorili žalovaný 1/ a žalovaná 2/, je neplatná....
Spisová značka: 13CoKR/24/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Žalobca sa žalobou podanou elektronicky na Okresnom súde Žilina dňa 25.10.2018 v postavení správcu konkurznej podstaty úpadcu POKROK, výrobné družstvo, Žilina, so sídlom M. R....
Spisová značka: 28Sa/18/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo rozhodnutím číslo: NO1/OPPNKaPČ/ SOC/2019/29938-6 zo dňa 14.01.2019 podľa § 38 ods. 1 písm. b) bod 2, ods. 9...
Spisová značka: 29Sa/13/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím číslo: 49919-1/2013-CA zo dňa 03.12.2013 rozhodla tak, že pánovi S. S. I., nar....
Spisová značka: 29Sa/14/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Správny orgán prvého stupňa - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš rozhodnutím číslo: LM1/OPP_ŤZPAPČ/PPNK/SOC/2019/24904-5 zo dňa 10.01.2019 podľa § 34 ods. 1,...
Spisová značka: 30S/40/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 14.03.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100424018/2019 zo dňa...
Spisová značka: 30S/42/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 25.03.2019, v spojení s jej opravou vykonanou podaním zo dňa 04.07.2019, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené