Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 23 376 výsledkov
...
Spisová značka: 21S/154/2015
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Krajský súd uznesením č. k. 21S/154/2015-292 zo dňa 01.03.2019 vydaným vyšším súdnym úradníkom zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku pri aplikácii § 14, § 10...
Spisová značka: 30S/35/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobou zo dňa 06.03.2019, v spojení s jej doplnením zo dňa 07.05.2019 a opravou zo dňa 20.05.2019, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha...
Spisová značka: 30S/71/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 04.04.2019, podanou na Okresnom súde Žilina osobne dňa 05.04.2019, domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného - stavebného povolenia zo dňa 04.12.2018,...
Spisová značka: 9Co/123/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1) Napadnutým rozsudkom súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 880,- eur s príslušenstvom do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšnej časti žalobu...
Spisová značka: 13Cob/85/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením okresný súd žalobu žalobkyne na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17Cb/111/2014 odmietol (výrok I.). O trovách spojených s konaním...
Spisová značka: 11CoP/36/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej aj „súd prvej inštancie“) podľa §360 ods. 1, § 367 ods. 1 zák. č. 161/2015 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len...
Spisová značka: 25Sa/30/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobca bol rozkazom Ministerstva národnej obrany ČSFR č. 104 z 22. júna 1992 podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 76/1959 Zb. prepustený zo služobného pomeru profesionálneho...
Spisová značka: 30S/69/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Návrhom zo dňa 28.05.2019 domáhal sa navrhovateľ, aby správny súd podľa § 427 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej SSP) vydal uznesenie, ktorým...
Spisová značka: 30S/85/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobou zo dňa 25.06.2018 domáhal sa žalobca, aby súd uložil povinnosť žalovanému doručiť žalobcovi, ako opomenutému účastníkovi stavebného konania č. 027/2018/134-ozn, vo veci...
Spisová značka: 7Co/146/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podľa § 413 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) odmietol žalobu na obnovu konania Okresného súdu Martin...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené