Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 24 562 výsledkov
...
Spisová značka: 29Sa/32/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Prvostupňový správny orgán - Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodnutím číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 11.04.2018 s poukazom na ust. § 112 ods. 1 zákona č....
Spisová značka: 31S/38/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Žalobou zo dňa 06.05.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100541956/2019 zo dňa...
Spisová značka: 31S/70/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Žalobca sa žalobu zo dňa 13.07.2018 podanou prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-ZA-OVBP2-2018/001872- ...
Spisová značka: 28Sa/34/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Žalobou zo dňa 04.04.2018, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 06.04.2018, sa žalobca, prostredníctvom právneho zástupcu advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o., so...
Spisová značka: 30S/124/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Žalobou zo dňa 27.09.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2019/4155, O-260/2019 zo...
Spisová značka: 31S/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 03.01.2020 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica,...
Spisová značka: 7Co/205/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobkyne v časti, v ktorej sa domáhala vydania bezdôvodného obohatenia vo výške 270 €, zamietol. Žalovanému priznal...
Spisová značka: 7Co/211/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu na uloženie povinnosti žalovaného zaplatiť mu sumu 884,40 € spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne od 25.5.2018 do...
Spisová značka: 9Co/269/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia doručený 08.10.2019, ktorým sa voči žalovanej domáhali nahradenia prejavu...
Spisová značka: 13Cob/169/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu90.000,- Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 50.000,- Eur od...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené