Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 23 403 výsledkov
...
Spisová značka: 30S/161/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Žalobou zo dňa 27.11.2018 sa žalobcovia v rade A/, v rade B/ a v rade C/ (ako právni nástupcovia pôvodného žalobcu: Y. W., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom H.. V. č. XX, XXX XX...
Spisová značka: 30S/104/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Žalobou zo dňa 29.07.2018, v spojení s jej opravou vykonanou podaním zo dňa 05.11.2018, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KaTN/255/218 zo dňa 16.07.2018,...
Spisová značka: 10Co/294/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu (v celom rozsahu) zamietol. Vychádzal z § 148 Obč. zák., podľa ktorého zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo...
Spisová značka: 10CoP/38/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1.Napadnutým rozsudkom okresný súd (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“) zamietol návrh matky a otca na zverenie maloletého U., U., a U. do ich osobnej starostlivosti....
Spisová značka: 10CoP/39/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1.Napadnutým rozsudkom okresný súd (v texte ďalej aj ako súd prvej inštancie) zveril maloletú O. B., nar. XX.X.XXXX do osobnej starostlivosti matke (výrok I.) a súčasne vyslovil...
Spisová značka: 11Co/129/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Krajský súd v Žiline rozsudkom zo dňa 25. júna 2019, sp. zn. 11Co 129/2019 potvrdil v napadnutých výrokoch rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 11C/26/2017-147 zo dňa...
Spisová značka: 21S/154/2015
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Krajský súd uznesením č. k. 21S/154/2015-292 zo dňa 01.03.2019 vydaným vyšším súdnym úradníkom zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku pri aplikácii § 14, § 10...
Spisová značka: 30S/135/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 01.10.2018, doručenou správnemu súdu dňa 02.10.2018 domáhal vyslovenia nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dolný Kubín č. 1/2010 o pravidlách...
Spisová značka: 30S/35/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobou zo dňa 06.03.2019, v spojení s jej doplnením zo dňa 07.05.2019 a opravou zo dňa 20.05.2019, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha...
Spisová značka: 30S/71/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 04.04.2019, podanou na Okresnom súde Žilina osobne dňa 05.04.2019, domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného - stavebného povolenia zo dňa 04.12.2018,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené