Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 27 113 výsledkov
...
Spisová značka: 3Tos/30/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Napadnutým uznesením súd I. stupňa podľa § 66 odsek 1 písm. a/, odsek 2 Trestného zákona zamietol žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,...
Spisová značka: 20S/186/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobou zo dňa 20.11.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 25.11.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo 102195644/2019 zo...
Spisová značka: 3Tos/27/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol podľa § 415 odsek 1 Trestného poriadku s poukazom na§ 66 odsek 1 písm. b/, § 66 odsek 2 Trestného zákona sa žiadosť odsúdeného W. O., o...
Spisová značka: 14S/130/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobou zo dňa 06.12.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 11.12.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo 102216183/2019 zo...
Spisová značka: 21CoKR/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu A. A. v konkurznom konaní vedenom na Okresnom...
Spisová značka: 14S/132/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobou zo dňa 13.12.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 17.12.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo 102784592/2019 zo dňa...
Spisová značka: 14S/18/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca sa v konaní domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia č. 102619088/2018 zo dňa 17.12.2018, ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie Daňového...
Spisová značka: 26CoP/4/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd zveril maloletú Z. do jeho osobnej starostlivosti, matke uložil...
Spisová značka: 25Co/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a rozhodol, že žalovanému sa náhrada trov konania nepriznáva. 2. Rozhodnutie...
Spisová značka: 24CoP/2/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. právny úkon, ktorý v mene opatrovankyne vykonal jej súdom ustanovený opatrovník Ing. N. Q., vyjadrený v kúpnej zmluve zo dňa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené