Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 27 798 výsledkov
...
Spisová značka: 3To/52/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Obžalovaný O. S. bol odsúdený rozsudkom Okresného súdu Galanta zo dňa 11.03.2020, č. k. 2T/65/2019-276 pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona s...
Spisová značka: 3To/22/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Galanta sp. zn. 31T/85/2019 zo dňa 28.10.2019 bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a), písm. d) Trestného zákona na...
Spisová značka: 3To/48/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda sp.zn. 1T/86/2019 zo dňa 27.11.2019 bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a)...
Spisová značka: 14S/17/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobou zo dňa 20.02.2020, doručenou správnemu súdu dňa 20.02.2020 (č. l. 9 súdneho spisu), sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 5To/4/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Okresný súd Galanta uznesením sp. zn. 31T/132/2019 zo dňa 16.10.2019 rozhodol tak, že podľa § 241 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku odmieta obžalobu prokurátora Okresnej...
Spisová značka: 21Cob/119/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. zamietol žalobu, ktorou sa žalobca ako advokát domáhal zaplatenia 4.470,60 € 5,25 % ročným úrokom z omeškania ako odmeny za...
Spisová značka: 21Cob/69/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom (v poradí druhým) súd prvej inštancie I. zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 31.500 € s 5,25 % ročným úrokom z omeškania od „dňa...
Spisová značka: 27CoP/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletého B. odovzdal do starostlivosti matky. Otcovi uložil povinnosť prispievať na výživu...
Spisová značka: 31Cob/42/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením výrokom I. nariadil toto zabezpečovacie opatrenie: zriaďuje sa záložné právo spočívajúce na nehnuteľnostiach vo vlastníctve žalovaného,...
Spisová značka: 31CoKR/13/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
y.aj v tejto časti vecne správny1. Súd prvej inštancie odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 8. augusta 2018 č.k. 25Cbi/31/2016 - 905 výrokom I. rozhodol tak, že žalobu zamietol,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené