Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 25 786 výsledkov
...
Spisová značka: 43Sa/14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobou zo dňa 15.07.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 18.07.2019, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 26343-4/2019-BA zo dňa...
Spisová značka: 3To/160/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný C. E. podľa § 285 písm. b/ Trestného poriadku oslobodený spod obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry Trnava č. 1 Pv...
Spisová značka: 10Co/109/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil povinnosť žalovanej zaplatiť žalobkyni sumu454,54 eur s úrokom z omeškania 9,25 % ročne od 9. júla 2011 do zaplatenia a v...
Spisová značka: 11CoP/18/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Rozsudkom, napadnutým odvolaním, súd prvej inštancie výrokom I. zvýšil s účinnosťou od 4.7.2017 výživné otca na medzičasom plnoletého D. zo sumy 85 eur mesačne na sumu 170 eur...
Spisová značka: 24CoPno/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Uznesením označeným v záhlaví súd prvej inštancie výrokom I. návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol, výrokom II. nariadil neodkladné opatrenie,...
Spisová značka: 25CoP/49/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil do právoplatnosti rozhodnutia vo veci vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 21P/39/2019 neodkladné opatrenie v...
Spisová značka: 31Cob/84/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením výrokom I. rozhodol tak, že návrh žalobcu na zrušenie zabezpečovacieho opatrenia nariadeného uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa...
Spisová značka: 20S/116/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobou zo dňa 27.06.2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 28.06.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č číslo 101433980/2019 zo dňa 11.06.2019,...
Spisová značka: 14S/52/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobca sa žalobou podanou dňa 05.03.2015 domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. č.18/2014 (24/IO/2012) zo dňa 23.1.2015, ktorým žalovaný zamietol odvolanie a potvrdil...
Spisová značka: 25CoP/48/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie v znení: „Otec maloletého je oprávnený prihlásiť maloletého Z. E., nar. X.XX.XXXX na plnenie povinnej...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené