Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 35 897 výsledkov
...
Spisová značka: 18Sa/27/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
1. Dňa 01.07.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 20909-4/2019-BA zo dňa 29. mája 2019, ktoré...
Spisová značka: 3Tos/40/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13. februára 2020, sp. zn. 6Pp/258/2019, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 66 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona v spojení s § 415 ods. 1 Tr. poriadku...
Spisová značka: 23Tos/45/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Námestovo sp. zn. 4T/107/2012 zo dňa 25.10.2013 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. zn. 1To/12/2014 zo dňa 15.04.2014 bol P. M. odsúdený pre...
Spisová značka: 23Tos/46/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Martin sp. zn. 13T/90/2018 zo dňa 06.09.2018 bol O. K. odsúdený pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. b) Tr. zák. k trestu odňatia...
Spisová značka: 23Tos/47/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Martin sp. zn. 3T/129/2017 zo dňa 11.01.2018 bol F. W. odsúdený pre zločin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. k...
Spisová značka: 8Cob/24/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
1. Súd prvej inštancie uznesením zo dňa 2.marca 2020, č.k. 5Cb/8/2020-44, vydaného v spojení s opravným uznesením zo dňa 24.marca 2020, č.k. 5Cb/8/2020-67 nariadil zabezpečovacie...
Spisová značka: 27CoCsp/11/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi3.889,99 eur s úrokom z omeškania 5 % ročne od 21.01.2018 do zaplatenia, a to...
Spisová značka: 2Tos/48/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
Odsúdený S. E. vykonáva postupne tresty odňatia slobody uložené mu rozsudkom Okresného súdu Brezno sp. zn. 1T/114/2014 zo dňa 24.11.2014, ktorým bol uznaný vinným zo spáchania...
Spisová značka: 5CoP/14/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica č.k. 3P/23/2015-16 zo dňa 21.5.2015 tak, že otec je povinný s účinnosťou od 29.10.2019...
Spisová značka: 5CoP/19/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie maloletú K. zveril do osobnej starostlivosti matky S. B. / výrok I. rozsudku/, otcovi maloletej uložil povinnosť platiť na výživu...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené