Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 35 219 výsledkov
...
Spisová značka: 11S/175/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Dňa 20.10.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102191851/2019 zo dňa 18.09.2019, ktorým žalovaný...
Spisová značka: 2Tos/150/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica, sp.zn. 1T/141/2018 zo dňa 11. decembra 2018, právoplatným dňa 19.02.2019, bol K. C. uznaný vinným zo zločinu krádeže podľa § 212 ods.1,...
Spisová značka: 13S/72/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 20.10.2019 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. 102191463/2019 zo dňa 18.09.2019. Napadnutým...
Spisová značka: 13S/73/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 20.10.2019 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. 102191225/2019 zo dňa 18.09.2019. Napadnutým...
Spisová značka: 17Co/14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Okresný súd Prievidza napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 9.320 eur s príslušenstvom. Proti rozsudku podal žalobca odvolanie. V...
Spisová značka: 14Sa/18/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Rozsudkom, č.k. 14Sa/18/2019-44 zo dňa 16.09.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 06.12.2019 tunajší súd zrušil rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odbor opravných...
Spisová značka: 19Co/131/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol (výrok I.) a žalovanej a štátu voči žalobcovi priznal náhrada trov konania v rozsahu 100 % (výrok II.). ...
Spisová značka: 19Co/168/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie zakázal žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v okrese Z., v obci Z., v katastrálnom území M., vedenými Okresným úradom Z., katastrálnym...
Spisová značka: 5Co/173/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil Ing. G. H. a TRYES, a. s., bezodkladne obnoviť dodávku elektrickej energie, studenej a...
Spisová značka: 11S/114/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 1. 2020
1. Žalobca žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 01.07.2019 žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-TN-OVBP2-2019/3790-1/Kn zo dňa 02.05.2019 a prvostupňové ...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené