Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 36 270 výsledkov
...
Spisová značka: 19Co/57/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 7Csp/94/2018-145 zo dňa 14.01.2019 určil, že Zmluva o spotrebiteľskom úvere č. XXXXXXXXXX, uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným dňa...
Spisová značka: 15Co/39/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Prešov rozsudkom pre zmeškanie č.k. 8Cpr/305/2017-40 zo dňa 13.07.2018 rozhodol takto: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 789,74 € do...
Spisová značka: 1Co/20/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali uloženia povinnosti zaplatiť im bezdôvodné obohatenie v sume 2.237,83 eur a určenia...
Spisová značka: 1Co/37/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že žalobca je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XX, kat. úz. L., a to parcely KNC č. XXX...
Spisová značka: 21CoP/100/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
I. Predmet konania1. Matka sa podaným návrhom o nariadenie neodkladného opatrenia domáhala zverenia mal. detí do svojej osobnej starostlivosti. II. Obsah napadnutého rozhodnutia2....
Spisová značka: 21CoP/88/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
I. Predmet konania1. Navrhovateľ - otec mal. dieťaťa sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal dočasného uloženia povinnosti matke maloletého zabezpečiť styk...
Spisová značka: 5To/29/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Poprad sp. zn. 6T/67/2017 zo dňa 08.10.2018 bol obžalovaný S. S. uznaný vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zákona s...
Spisová značka: 22Co/164/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 19Csp/109/2017-36 zo dňa26.07.2018 rozhodol takto, cit.: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi...
Spisová značka: 21CoP/95/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením Okresný súd Kežmarok (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) návrh Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok na nariadenie neodkladného opatrenia, doručený...
Spisová značka: 10To/2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný E. P. uznaný za vinného v bode 1/ rozsudku zo zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zákona s poukazom na ust. § 139 ods. 1...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené