Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 36 859 výsledkov
...
Spisová značka: 7To/24/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uznal obžalovaného A. S., nar. XX.XX.XXXX v A., trvale bytom A., t. č. vo výkone väzby v Q. A., vinným z pokračovacieho prečinu krádeže...
Spisová značka: 13Co/101/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zrušil výrok I. uznesenia Okresného súdu Prešov zo dňa 21.09.2018 vydané pod č.k. 15C 40/2018 - 8, ktorým bol uložený žalovanému zákaz...
Spisová značka: 1Co/55/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 362,25 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vyslovil, že žalobca má nárok na náhradu trov...
Spisová značka: 8To/35/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Kežmarok sp. zn. 9T/50/2019 zo dňa 28.06.2019 bola obžalovaná A. W., nar. XX.XX.XXXX v W., trvalé bydlisko Za S. XXX/X, W., t. č. v ÚVV Prešov, uznaná...
Spisová značka: 5To/17/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom súdu Humenné sp. zn. 2T/97/2017 zo dňa 04.02.2019 bol obžalovaný H. G. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, 3 písm. b/ Tr. zákona na tom...
Spisová značka: 1Co/56/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného vydať žalobkyni bezdôvodné obohatenie vo výške 1.545,43 eur s prísl.. Určil, že zmluvná podmienka bližšie...
Spisová značka: 4Co/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že zmluvná podmienka uvedená v zmluve o poskytnutí úveru „HypoPôžička“ č. V z 15.2.2006 v základných podmienkach v znení:...
Spisová značka: 8To/11/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uznal obžalovaného M. V. za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. d), ods. 3 písm. b) Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že:...
Spisová značka: 21CoP/133/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
I. Predmet konania1. Matka sa podaným návrhom domáhala uloženia povinnosti otcovi prispievať na výživu maloletého sumou 80,- eur mesačne odo dňa podania návrhu. II. Obsah...
Spisová značka: 3Co/24/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením konanie zastavil (I.) a priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené