Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 39 405 výsledkov
...
Spisová značka: 1Co/6/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. 2. Zamietnutie žaloby súd zdôvodnil...
Spisová značka: 18Co/144/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) zamietol žalobu a vyslovil, že žalobca je povinný zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v rozsahu...
Spisová značka: 6Cob/31/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým uznesením Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto: „I. Súd u k l a d á žalovanému v 1. rade: K.. Ľ.M. H., W.....
Spisová značka: 13Co/45/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. žalobu zamieta, II. žalobca nemá nárok na náhradu trov konania a žalovanému...
Spisová značka: 13Co/63/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo strán sporu po rozvode ich manželstva, a to takto: „I. Z vec patriacich do bezpodielového...
Spisová značka: 17Co/1/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým prvoinštančným rozsudkom bolo rozhodnuté o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni75,60 eura s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 75,60 eura od 16.2.2018...
Spisová značka: 4Co/104/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. V poradí druhým napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 300 eur do 3 dní od...
Spisová značka: 4CoKR/6/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. určuje, že pohľadávka žalobcu prihlásená do konkurzného konania vyhláseného na...
Spisová značka: 8To/10/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Okresný súd Kežmarok rozsudkom sp. zn. 9T/2/2018 zo dňa 18.11.2019 uznal obžalovaného A.R. D., nar. XX.XX.XXXX H. L., trvale bytom E. R., X. G. XXX/XX, O.. L. vinným z prečinu...
Spisová značka: 9Co/129/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Okresný súd Prešov (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. Žalobu zamieta. II. Žalobca nemá nárok na náhradu trov konania a žalovanému...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené