Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 37 199 výsledkov
...
Spisová značka: 2Co/146/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Krajský súd v Prešove vydal dňa 13.03.2019 rozsudok č.k. 2Co 146/2018 - 53, ktorým sa rozhodovalo o primeranom finančnom zadosťučinení s prísl.. Týmto rozsudkom potvrdil...
Spisová značka: 11Co/73/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie v I. výroku uložil žalovanému, aby dočasne nevstupoval do bytu č. XX nachádzajúceho sa na X. poschodí obytného domu súpisné číslo XXXX...
Spisová značka: 1To/25/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Prešov sp. zn. 1T/128/2017 zo dňa 21.02.2019 boli obžalovaní F. C. a T. P. uznaní vinnými z prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, 2 písm....
Spisová značka: 21CoP/39/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Predmet konania1. Predmetom konania je zmena úpravy výkonu rodičovských práv a povinností a to zmena úpravy styku otca s mal. N.. Otec v podanom návrhu tvrdil, že je dôvodné, aby...
Spisová značka: 9Tos/27/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Okresný súd Prešov napadnutým uznesením sp. zn. 41Pp/4/2019 zo dňa 09.09.2019 podľa § 415 ods. 1 Tr. por., v spojení s § 61 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného M....
Spisová značka: 10To/17/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Humenné sp. zn. 1T/134/2018 z 24.06.2019 bola obžalovaná D. B. uznaná vinnou z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zákona v...
Spisová značka: 13Co/26/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie svojím rozhodnutím zamietol žalobu o zaplatenie odmeny za poskytnuté právne služby, ktorých sa domáhal žalobca voči žalovanému s tým, že ho zastupoval v...
Spisová značka: 6To/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Okresný súd Humenné uznesením zo dňa 18.04.2019, sp. zn. 2T/47/2018 podľa § 280 ods. 2 Tr. poriadku trestnú vec vedenú na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 2T/47/2018 proti...
Spisová značka: 12Co/21/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaných strán sporu súdu prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol nasledovne, cit.: „I. Súd u r č u j e, že zmluvná podmienka uvedená v...
Spisová značka: 19Co/46/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu295,85 eur s úrokom z omeškania, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené