Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 31 577 výsledkov
...
Spisová značka: 4Tos/61/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Nové Zámky (ďalej len „okresný súd“) podľa § 399 odsek 2Trestného poriadku zamietol návrh odsúdeného I. D. (ďalej len „odsúdený“) na povolenie...
Spisová značka: 25CoP/31/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zveril maloleté deti Y. a Y. H. do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia sú oprávnení maloleté deti zastupovať a...
Spisová značka: 2Tos/72/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len súd I. stupňa) podľa § 9 ods. 2, ods. 4 písm. a/ zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení...
Spisová značka: 25Co/80/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1.1. Súd prvej inštancie uznesením odmietol podanie žalobcu zo dňa 15.10.2018. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 129 ods. 1, 2, 3, § 133 ods. 1, 2 Civilného...
Spisová značka: 25Co/98/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1.1. Súd prvej inštancie uznesením odmietol podanie žalobcu doručené dňa 11.05.2018 v znení doplnenia doručeného dňa 28.01.2019. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil...
Spisová značka: 19Sa/25/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Žalobou zo dňa 26. 11. 2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 05. 12. 2018, následne doplnenou podaním žalobcu zo dňa 05. 02. 2019 na základe uznesenia súdu č. k. 19Sa/25/2018-6 zo...
Spisová značka: 9Co/87/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2.858,47 eura, dlžné úroky 134,11 eura, bankové poplatky vo výške 54,50...
Spisová značka: 9CoE/49/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh oprávneného na zastavenie predmetnej exekúcie. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 243h ods. 1 prvá veta, § 9a ods. 1,...
Spisová značka: 9CoP/34/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zvýšil vyživovaciu povinnosť otca voči maloletej F. H., nar. XX. XX. XXXX zo sumy 33,19 eura na sumu 90 eur mesačne, počnúc od 16. 03....
Spisová značka: 11S/104/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 08. 06. 2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 11. 06. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia-opatrenia žalovaného č. PRIM/ 255/ 2018-10072/2018...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené