Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 36 983 výsledkov
...
Spisová značka: 8CoP/197/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom zo 7. mája 2019 č.k. 7P/20/2018-198 zamietol návrh otca na zverenie maloletej H. do striedavej osobnej starostlivosti rodičov. Zvýšil výživné...
Spisová značka: 8S/92/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Žalobou zo dňa 02.09.2019 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101997077/2019 zo dňa 20.08.2019, ktorým žalovaný podľa § 74 ods.4 zákona č. 563/2009 Z.z. o...
Spisová značka: 5Co/188/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1.Súd prvej inštancie (ďalej len súd) rozsudkom rozhodol, že I. zaväzuje žalovanú zaplatiť žalobcovi 3904,86 eur, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, a II. zaväzuje...
Spisová značka: 6S/96/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Žalobkyňa sa žalobou zo dňa 13.08.2018, podanou elektronicky a doručenou súdu dňa 14.08.2018 o preskúmanie rozhodnutia žalovaného uvedeného v záhlaví tohto rozsudku, ktorým...
Spisová značka: 7Sa/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Žalobou zo dňa 26.02.2019 sa žalobca v konaní proti inému zásahu orgánu verejnej správy domáhal zákazu pokračovania vyrubovacieho konania a uloženia povinnosti vydať rozhodnutie...
Spisová značka: 7Tos/96/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 22.10.2019 sp.zn. 5Pp/4/2016 podľa § 68 ods.2Tr.zák. vyslovil, že odsúdená Z. Z., H.. XX.XX.XXXX sa v skúšobnej dobe podmienečného...
Spisová značka: 8S/91/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Dňa 06.09.2019 bola Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba žalobcu IZO 4 s.r.o., ktorou sa domáhal preskúmania ...
Spisová značka: 8CoP/232/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením vyhlásil, že nemá právomoc konať o úprave rodičovských práv a povinností k mal. Š. I. G. nar. XX.X.XXXX na čas po rozvode a konanie v...
Spisová značka: 4Sa/9/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Žalobkyňa správnou žalobou v sociálnych veciach zo dňa 21.11.2019 sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného konkretizovaných v záhlaví tohto uznesenia. 2. Podľa §...
Spisová značka: 6S/90/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 24.07.2018, doručenou na Krajský súd v Košiciach elektronickými prostriedkami dňa 25.07.2018, domáhal zrušenia rozhodnutia...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené