Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 42 256 výsledkov
...
Spisová značka: 23S/121/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Sťažnosťou napadnutým uznesením č. k. 23S/121/2019-29 zo dňa 19.07.2019 správny súd zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku za žalobu podľa § 10 ods. 1 zákona ...
Spisová značka: 16Co/178/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým uznesením okresný súd zamietol návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia v časti, v ktorej sa domáhala, aby súd uložil žalovanému 1/ zdržať...
Spisová značka: 1CoE/158/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd ustanovil pre maloleté deti za opatrovníka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica (ďalej len „ÚPSVaR“), aby ich v...
Spisová značka: 41CoE/213/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd vyslovil, že: O. E., nar. XX. XX. XXXX a P. E., nar. XX. XX. XXXX, sú povinní podrobiť sa odbornému poradenstvu na Referáte poradensko...
Spisová značka: 15Co/79/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Okresný súd Banská Bystrica predložil Krajskému súdu v Banskej Bystrici vec za účelom vyhotovenia opravného uznesenia k rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14....
Spisová značka: 3To/79/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný uznaný za vinného zo zločinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, 2 písm. a) Tr.zák. s poukazom na § 138 písm. d)...
Spisová značka: 13Co/36/2018
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom okresný súd (ďalej tiež „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 1.032,- Eur s 8,75...
Spisová značka: 14CoP/35/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. neodkladným opatrením dočasne zveril maloleté deti J. D., nar. XX.XX.XXXX a H. D., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej...
Spisová značka: 16Co/165/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Napadnutým uznesením okresný súd podanie žalobcu doručené okresnému súdu dňa 04. 07. 2019 odmietol, keď ho považoval za podanie, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť žalobou,...
Spisová značka: 5To/74/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 3T/66/2017 zo dňa 14.3.2019 bol obžalovaný ml. R. K. uznaný vinným v bode 1/ z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené