Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 44 463 výsledkov
...
Spisová značka: 13CoPom/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Okresný súd rozhodol tak, že výrokom: I. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. II. Uložil maloletému Z. K., nar. XX. XX. XXXX, a matke S. H., nar. XX. XX XXXX,...
Spisová značka: 24Sa/1/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobcovi bol rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ústredie č. XXX XXX XXXX z 26.02.2009 priznaný od XX.XX.XXXX starobný dôchodok podľa § 65, § 82 a § 193ar ods. 1 zákona č....
Spisová značka: 41CoCsp/5/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie prvou výrokovou vetou rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 1.104,14,- Eur a úrok z omeškania vo výške 5 % ročne zo...
Spisová značka: 12Co/143/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Okresný súd Lučenec, ako súd prvej inštancie (ďalej ako „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“), rozsudkom zo dňa 06. 05. 2019 žalobu o zaplatenie...
Spisová značka: 4To/37/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota, sp.zn. 2T/93/2019 zo dňa 09.03.2020 bol obž. E. D. odsúdený pre pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, 3 písm....
Spisová značka: 13Co/161/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Súd prvej inštancie rozhodol tak, že výrokom: I. určil, že nehnuteľnosti v k.ú. F., a to rodinný dom súpisné číslo XX, nachádzajúci sa na pozemku KN C parcela číslo XX s...
Spisová značka: 30Sa/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca podal dňa 03.12.2019 na Krajskom súde v Bratislave správnu žalobu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SEĽUZ-510-8/2019-OdSP zo dňa 11....
Spisová značka: 3To/19/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich...
Spisová značka: 3To/32/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Okresný súd Revúca uznal obžalovaných ml. U. Z. a ml. W. P. rozsudkom zo dňa 20.01.2020 sp.zn. 2T/182/2019 vinných zo spáchania zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1,2 písm. c), d) Tr....
Spisová značka: 3To/42/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Okresný súd Veľký Krtíš uznal obžalovanú R. U. rozsudkom zo dňa 16.12.2019 sp.zn. 10T/67/2019 vinnou zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené