Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 41 695 výsledkov
...
Spisová značka: 14CoP/24/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Zvolen, ako súd prvej inštancie, napadnutým rozsudkom uložil otcovi maloletej povinnosť prispievať na výživu dieťaťa zvýšeným výživným v sume 180,- Eur, mesačne vždy...
Spisová značka: 41CoE/178/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Odvolaním napadnutým uznesením súd prvej inštancie prvým výrokom zastavil exekúciu a druhým výrokom zaviazal oprávneného na náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi vo výške...
Spisová značka: 15CoP/23/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd napadnutým uznesením rozhodol tak, že návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa otec maloletého domáhal dočasnej úpravy styku so svojím maloletým...
Spisová značka: 15Co/96/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým platobným rozkazom okresný súd rozhodol tak, že: „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 635,05 Eur a nahradiť mu trovy konania spočívajúce v zaplatenom súdnom...
Spisová značka: 23S/137/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Správnou žalobou sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného uvedeného v záhlaví tohto uznesenia, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie orgánu verejnej správy...
Spisová značka: 3To/66/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b)...
Spisová značka: 4To/74/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš sp.zn. 10T/10/2019 zo dňa 06.05.2019 bol obžalovaný L. H. uznaný za vinného v bode 1/ napadnutého rozsudku zo zločinu ublíženia na zdraví podľa...
Spisová značka: 13Co/121/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Súd prvej inštancie rozhodol tak, že nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal žalovanému nakladať s jeho spoluvlastníckym podielom o veľkosti 60/120-tín na nehnuteľnosti...
Spisová značka: 13Co/330/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Zvolen rozsudkom sp. zn. 12C/98/2016-175 zo dňa 29. 06. 2018 rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 888,96 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku...
Spisová značka: 15CoP/14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 25. 09. 2019 návrh...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené