Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 46 812 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 2. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dňa 31. 12. 2019 by mala ukončiť na škole pracovný pomer asistentka učiteľa, ktorej povinnosťou bolo do dvoch rokov od nástupu (ešte podľa zákona č. 317/2009 Z. z.), keďže nemá...
Dátum publikácie: 26. 2. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zamestnanec po roku informoval zamestnávateľa, že mu bola nesprávne započítaná prax a z toho dôvodu mu bol nesprávne vypočítaný platový stupeň. Žiada o doplatenie spätne rok...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Zákonom NR SR č. 230/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Už od starovekého Ríma platí zásada, že stavba nie je súčasťou pozemku. To znamená, a je to pomerne bežným javom, že bytový dom vlastnia vlastníci bytov a nebytových priestorov a...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Mgr. Silvia Valichnáčová
V každom bytovom dome, v ktorom sa na správu domu nezriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, predstavuje zmluva o výkone správy základný právny podklad...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Ak firma sa zaoberá výskumom vody (životom v nej), spolupracuje na rôznych projektoch s týmto súvisiacimi. Je daňovo uznateľný sponzoring, ak táto firma bude sponzorovať mladého...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Výkon správy bytových domov sa dotýka veľmi širokého okruhu otázok a problémov. Ide o činnosť vykonávanú pre samotných ľudí a to je hlavný prienik s faktorom pestrosti. Odpadové...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Inštitút konkurzov podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurzoch a reštrukturalizácii, tzv. osobné bankroty, sa stávajú čoraz častejším javom s priamym dopadom na práva a...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 2. 2013

Ktorý právny predpis stanovuje, že výška úrokov z omeškania podľa § 3 nariadenia vlády 87/1995 Z. z. sa uplatní ako ročná (nie denná)?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
V roku 2019 spoločnosť prehrala dlhotrvajúci súdny spor. Úroky z omeškania sú vyčíslené za obdobie od r. 2008 – 2019 v celkovej výške 28 003 €. Je možné z tejto sumy uznať nejakú...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené