Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 570 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť so 130 zamestnancami uvažuje o zavedení elektronickej evidencie dochádzky. Rozhoduje sa medzi čipovými kartami alebo biometrickým údajom (odtlačok prsta).Môže...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Ako správne prepočítať nárok, resp. zostatok dovolenky pri prechode z 11,5 hodinového nepretržitého režimu do 7,5 hodinového rovnomerného režimu? Ide o zamestnanca do 30 rokov....
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2019
Z rôznych historických dôvodov existujú v súčasnosti prípady, kedy je hodnovernosť údajov o vlastníkoch a ich právach k nehnuteľnostiam na listoch vlastníctva spochybnená. Ide o...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2019

Vzor dohody o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej podľa ustanovenia § 585 Občianskeho zákonníka.

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2019

Viete čo robiť, keď je vaše vlastníctvo v katastri spochybnené? Zistite to pomocou testu, ktorý sme pre vás pripravili.

Právny stav od: 24. 4. 2019
Zákonom sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka,...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Cieľom zákona je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú...
Právny stav od: 6. 3. 2019
Zákonom sa rozširuje zoznam tovarov zo zníženou DPH na 10 % na všetky potraviny, pričom primerane odkazuje na definíciu potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v...
Právny stav od: 6. 3. 2019
Cieľom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká. Znížená sadzba dane sa neuplatní na...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, organizuje verejnú reklamnú súťaž pre svojich zákazníkov. Je správny postup, ak spoločnosť pri obstaraní cien do súťaže (hodnota ceny je vyššia...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené