Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 48 798 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 10. 7. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 4. 2019
Zákazník vlastní prevádzku, kde nakupuje bravčové polovice a z toho vyrába a predáva mäso a mäsové výrobky. Doteraz to predával na faktúry do iných predajní. Teraz si zriadil...
Dátum publikácie: 10. 7. 2020
Autor: Ing. Peter Beňadik
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak sme aspoň chvíľu dávali pozor na niektorom školení o ochrane pred požiarmi, určite sme započuli, že v prípade vzniku požiaru nemáme používať výťah na evakuáciu. Aby sme našli...
Dátum publikácie: 10. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 12. 2017
Príspevková organizácia formou operatívneho lízingu mala v nájme 48 mesiacov nákladné motorové vozidlo, za ktoré zaplatila 45 595,20 € bez DPH. Po riadnom ukončení operatívneho...
Dátum publikácie: 10. 7. 2020
Autor: Lucián Jakubík
Právny stav od: 1. 1. 2019
Obec realizuje projekt financovaný z kohézneho fondu, zo ŠR a z vlastných zdrojov obce. Forma financovania: refundácia (najprv uhradí obec a následne dôjde k refundácii výdavkov z...
Dátum publikácie: 10. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Podlieha miestna komunikácia vyrubovaniu dane z pozemkov? Obec nemá tento druh nehnuteľnosti oslobodený vo svojom VZN. Na liste vlastníctva je uvedený pozemok charakterizovaný ako...
Dátum publikácie: 10. 7. 2020
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Štátna rozpočtová organizácia spĺňa podmienky vyplatenia príspevku na rekreáciu. Počas kalendárneho roka príspevok vypláca ako súčasť mzdy v danom mesiaci. Mzdy za mesiac december...
Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Je potrebné archivovať dochádzku zamestnancov v papierovej forme, keď už je spracovaná v mzdovom systéme? Ak áno, ako dlho?

Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2020
Zamestnankyňa nastúpila po rodičovskej dovolenke do práce dňa 28. 4. 2020. Z roku 2016 má zostatok dovolenky v počte 7 dní, má nad 33 rokov a má nárok na dodatkovú dovolenku –...
Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Do ktorej odpisovej skupiny treba zaradiť skladové regály? Ide o súbor 50 regálov v cene 94 000 €. 

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené