Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 47 384 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 27. 3. 2020
Hlavným cieľom zákona č. 63/2020 Z. z. je pomoc najmä tým ľuďom, ktorí sú  kvôli koronavírusu v karanténe alebo izolácii, resp. sa starajú osobne a celodenne o deti z dôvodu, že...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 2. 1. 2016
Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca sú ustanovené v ust. § 6 a nasl. zákona o BOZP. Podľa ust. § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľovi uložená povinnosť...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008
V roku 2017 konateľ s. r. o požičal druhej s. r. o. 25 tisíc € na základe zmluvy o pôžičke. Dlžník peniaze nevrátil. Spoločnosť sa súdila a v júni 2019 dostala rozhodnutie o začatí...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 4. 2017
Zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi na podklade príkazu na začatie exekúcie zrážky zo mzdy a finančné prostriedky má uložené na osobitnom účte, z ktorého budú vyplatené...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 3. 2017
Zamestnanec doručil svojmu zamestnávateľovi právoplatné uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok tohto zamestnanca. Zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy zamestnanca na...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Smernica o obehu a kontrole účtovných dokladov je vnútorná organizačná a riadiaca norma. Jej účelom je zabezpečiť plynulosť prác pri spracúvaní všetkých účtovných dokladov tak, aby...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Článok sa zameriava na monitorovanie zamestnancov vzhľadom na dodržanie základného ústavného a medzinárodnými predpismi garantovaného práva na súkromie. Definuje náležitosti...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Násilie na pracovisku môže mať rôznu podobu a formu, najčastejšie sú však pojmy ako obťažovanie, šikana, mobbing, bossing či staffing. Práve týmto pojmom, konaniu, ktoré sa za nimi...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková

V pokračovaní príspevku sa podrobnejšie zameriame na vytvorenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a ich prevádzku.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené