Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 46 249 výsledkov
...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: JUDr. Teodor Bombor
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dňa 26. 6. 2019 bol prijatý zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom zákona je zastavenie tzv....
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 31. 12. 2019
Akú ekonomickú klasifikáciu použiť pri vyplatení preplatku z ročného zúčtovania ZP zamestnancovi prostredníctvom miezd? Akú ekonomickú klasifikáciu použiť pri výplate príspevku zo...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
SZČO začala podnikať od 1. 4. 2019 podľa živnostenského listu. Dňa 29. 10. 2017 kúpila ojazdené nákladné auto za 13 590 € (11 235 + 20 % DPH 2 265) ešte ako občan - nepodnikateľ....
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Bc. Lukáš Tomaš
Autor sa venuje kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze prieskumu atribútov vyvlastnenia v špecifickom prípade vydania územného rozhodnutia bez preukázania vlastnícko-užívacieho...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Mgr. Ivan Kundrát
Článok predstavuje komplexnú analýzu zákonného zákazu uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa Autorského...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Patrik Podhorský
V predkladanom článku autori poukazujú na problematiku aplikácie nového civilného procesného kódexu v súvislosti so spotrebiteľskými združeniami, ktoré vystupovali pôvodne v...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Peter Rakovský, PhD.
V článku autori analyzujú právnu relevanciu OECD Smernice v kontexte ústavných princípov platných pre daňové právo na Slovensku, noriem medzinárodného práva, právnej úpravy...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Príspevok sa zaoberá procesnými súvislosťami elektronickej identifikácie a autentizácie užívateľov služieb informačnej spoločnosti so zameraním na elektronickú identifikáciu v...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: JUDr. Peter Toth-Vaňo
Predkladaný príspevok sa najprv zaoberá výkladom ustanovení slovenského právneho poriadku, pojednávajúcich o možnosti obnovy konania na Ústavnom súde Slovenskej republiky po...
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Pred 6 rokmi prebehlo dedičské konanie, kde 3 súrodenci zdedili každý 1/3 podielu na majetku po rodičoch. V októbri 2019 súrodenec (nepodnikateľ) odkúpil od svojho brata jeho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené