Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 879 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Vstupuje do výpočtu pre priemerný zárobok na pracovnoprávne účely aj mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v...
Právny stav od: 23. 8. 2019
V zákone sú vymedzené účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Zmenou a doplnením zákona o...
Právny stav od: 30. 11. 2019

Návrh všobecne záväzného nariadenia o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019.

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 12. 2013
Spoločnosť nakupuje okrem iného tovar od zahraničných spoločností (členov aj nečlenov EÚ). Niektorí dodávatelia sú ochotní sa dohodnúť na dlhšej dobe splatnosti faktúr ako je 60...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Ako má zamestnávateľ postupovať pri výpočte exekučnej zrážky zamestnanca, ktorý je starobným dôchodcom, s jedným vyživovaným dieťaťom a zamestnancovi je uplatňovaná aj zrážka na...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2003

Akým spôsobom oznamuje zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zmenu bankového spojenia, ak mu zamestnávateľ poukazuje výplatu na ním určený účet v banke?

Právny stav od: 23. 8. 2019
Cieľom zákona je spresniť a doplniť základné pojmy, zaviesť osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, zaviesť ustanovenie pre oslobodenie od...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Škola zamestnala nekvalifikovanú vychovávateľku do školského klubu (má ukončenú strednú školu - stredná poľnohospodárska škola). Je zaradená ako nekvalifikovaná s podmienkou...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Výrobná spoločnosť, ktorá výrobu zabezpečuje v dvojzmennej prevádzke (zamestnanci majú v pracovných zmluvách trojzmennú prevádzku), poskytuje príspevok zamestnancom na ubytovanie....
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Zamestnankyňa poberá rodičovský príspevok, ale ukončila rodičovskú dovolenku predčasne a od 1. 1. 2019 nastúpila späť do práce na skrátený pracovný čas. Aké odvody bude platiť do...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené