Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 47 326 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Občianske združenie je zriadené za účelom zdravotnej starostlivost, účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Občianske združenie tvorilo rezervu z opatrnosti, snaží sa naplánovať...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Ako sa ma zaúčtovať zvýšenie hodnoty (ceny) majetku, konkrétne reštaurácie na základe znaleckého posudku? Pôvodná cena v majetku je 116 000 € a znalecký posudok vypracovaný v roku...
Právny stav od: 25. 3. 2020
Cieľom právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s...
Právny stav od: 24. 3. 2020

Cieľom zákona je prijatie niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a niektorých opatrení v justícii.

Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 25. 3. 2020
V príspevku upozorňujeme na aktuálnu novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Akým spôsobom má subjekt verejnej správy účtovať o príjme účelového transferu za prieskumné práce od Ministerstva životného prostredia SR a klasifikovať ho?

Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2015
1. Môže obec prijať nový úver (príjmové finančné operácie), ktorý použije na splatenie starého úveru (výdavkové finančné operácie) aj po 31. 8. príslušného roka?2. Môže obec...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Akú má mať priamu vyučovaciu povinnosť zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti od 1. 9. 2019? Stredná odborná škola má 16 tried a cca 400 žiakov.

Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Od 1. 8. 2019 má obec v pracovnom pomere vedúceho stavebného úradu. Do akého platového stupňa ho zaradiť? Má vysokú školu II. stupňa.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené