Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 643 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Spoločnosť vykonáva činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP – stavebné  práce – omietky, inštalácia dverí, okien, žalúzií, oprava – servis okien, žalúzií, výmena...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Spoločnosť dostala vernostný bonus od dodávateľa. Ide o "nepriamy bonus", dodávateľ nie je oprávnený vystaviť daňový doklad o znížení základu dane. Bonus bol pripísaný na účet...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Náklady znižujú základ dane daňovníkov, len ak sú daňovo uznané podľa podmienok zákona o dani z príjmov. V príspevku predstavujeme základné legislatívne ustanovenia, ktoré...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky vybraných špecifík pri uplatnení daňových výdavkov v praxi? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
S. r. o. má len jedného zamestnanca. Je to konateľ a spoločník v jednej osobe, ale s. r. o. má v evidencii tri osobné autá. Je stanovené, koľko áut môže mať s. r. o.? Náklady na...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Vodič z povolania bol dňa 14. 9. 2019 vyslaný na pracovnú cestu: 7:35 hod. odchod zo sídla firmy (Senica), naložil tovar v SR, ktorý vyložil v ČR (čas strávený v ČR 8:45-14:15...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Ivan Makatura
Právny stav od: 1. 1. 2019
Bezpečnosť je široký pojem, ktorému zvykne byť v rôznych oblastiach ľudskej činnosti pripisovaný rozličný význam. V oblasti hrozieb pôsobiacich na informačné aktíva má tento výraz...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Podľa akého právneho predpisu sa spravuje pracovnoprávny vzťah zamestnankyne obecného úradu vykonávajúcej administratívne práce?

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnankyňa s úplným stredným vzdelaním (gymnázium) pracuje na finančnom úseku obecného úradu a zabezpečuje výkon všetkých ekonomických činností + mzdovú a personálnu agendu +...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
VUC zrekonštruoval nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorú zaeviduje na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok. Ustanovenie § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve "pozemky, predmety z...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené