Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 16 360 výsledkov
...
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Otázka sa týka usmernenia MPSVaR SR k poskytnutiu finančného príspevku na mzdy, ktoré je zverejnené na stránke...
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Je potrebné oznámiť úradu práce voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku s označením, že zamestnávateľ má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ak ide o...
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Akým spôsobom účtuje knižnica o prijatí finančných prostriedkov na základe závetu a ako takýto príjem klasifikuje?

Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Akou formou má byť zamestnancovi oznámené, že mu zamestnávateľ priznal/znížil alebo odobral osobný príplatok, ak sa na odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2011

Akým spôsobom má samosprávny kraj postupovať pri schvaľovaní výpožičky majetku kraja?

Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Uchádzačka na pozíciu učiteľka v MŠ má ukončený odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy na Pedagogickej fakulte v TU v Trnave rok 2005 až 2008, ukončené v...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť ako platiteľ DPH vlastní budovu – penzión od roku 2003. Prvá kolaudácia budovy bola v roku 1983. Budova sa kúpila od neplatiteľa DPH v sume bez DPH. Na budove sa...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
V roku 2014 živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve dal na vymáhanie neuhradené pohľadávky exekútorovi. V roku 2020 prišlo od exekútora „Upovedomenie o zastavení starej...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Ak bolo daňové priznanie za rok 2019 podané do 31. 3. 2020, má platiť preddavok na daň z príjmov fyzická osoba aj za II. štvrťrok 2020? Z daňového priznania 2019 totiž nevyplýva...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 7. 2009
Keď spoločnosť sprostredkuje prácu do Rakúska fyzickej osobe (občan Maďarska – súkromná osoba), musí sa registrovať podľa § 4 zákona o DPH, keď obrat z tržieb prevyšuje 49 790 €?
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené