Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 15 773 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Občianske združenie je zriadené za účelom zdravotnej starostlivost, účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Občianske združenie tvorilo rezervu z opatrnosti, snaží sa naplánovať...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Ako sa ma zaúčtovať zvýšenie hodnoty (ceny) majetku, konkrétne reštaurácie na základe znaleckého posudku? Pôvodná cena v majetku je 116 000 € a znalecký posudok vypracovaný v roku...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Akým spôsobom má subjekt verejnej správy účtovať o príjme účelového transferu za prieskumné práce od Ministerstva životného prostredia SR a klasifikovať ho?

Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2015
1. Môže obec prijať nový úver (príjmové finančné operácie), ktorý použije na splatenie starého úveru (výdavkové finančné operácie) aj po 31. 8. príslušného roka?2. Môže obec...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Akú má mať priamu vyučovaciu povinnosť zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti od 1. 9. 2019? Stredná odborná škola má 16 tried a cca 400 žiakov.

Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Od 1. 8. 2019 má obec v pracovnom pomere vedúceho stavebného úradu. Do akého platového stupňa ho zaradiť? Má vysokú školu II. stupňa.

Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 10. 2019
Ako postupovať pri odvode nehnuteľnosti, kde predmetom dražby je nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je subjekt v konkurze? Uvedený subjekt už nie je platiteľom DPH. Predaj presiahne...
Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
V prípade, že účtovná jednotka dostane upovedomenie o zastavení starej exekúcie, ktoré zašle exekútor, môže toto považovať ako podklad k daňovému odpisu? Ide o daňový odpis...
Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2006
Kto sa považuje za vyživovanú osobu na uplatnenie nepostihnuteľných súm pri výpočte zrážok zo mzdy? Môže byť za vyživovanú osobu považované dieťa, ktoré má 22 rokov, neštuduje, ale...
Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Môže obec na základe VZN vyberať poplatok za komunálny odpad v priebehu roka aj od občanov, ktorí sa v obci vôbec nezdržujú. Pracujú v zahraničí a obci predložili doklad o...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené