Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 107 výsledkov
Dátum publikácie: 23. 5. 2017
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dlhopisy patria do sústavy cenných papierov vymedzených v zákone o cenných papieroch a investičných službách. Dlhopis je definovaný ako CP, s ktorým je spojené právo majiteľa...
Dátum publikácie: 23. 5. 2017
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Na účely účtovania zákazkovej výroby sa používa rozpočtovanie zmluvných nákladov a zmluvných výnosov, ktoré sa priebežne prehodnocujú. Prípadné zmeny sa účtujú v účtovnom období, v...
Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Zmenka je prevoditeľným cenným papierom, ktorý je vydávaný individuálne v listinnej podobe a ktorý má predovšetkým úverovú a platobnú funkciu. Úverová funkcia zmenky spočíva v tom,...
Dátum publikácie: 10. 1. 2014
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013
Prvá časť účtovnej závierky zahŕňa práce, ktoré je potrebné vykonať pred uzavretím účtovných kníh, ktorými sa zabezpečí správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovníctva. Pôjde o...
Dátum publikácie: 10. 1. 2014
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013
V druhej časti účtovnej závierky sa vykonávajú záverečné práce účtovnej závierky, medzi ktoré patrí zistenie výsledku hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov, výpočet a...
Dátum publikácie: 10. 1. 2014
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013
Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve za účtovné obdobie 2013 vrátane vyplnených tlačív Súvahy a Výkazu ziskov s strát.
Dátum publikácie: 10. 1. 2014
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013
Účtovná závierka za rok 2013 sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania elektronickou formou alebo listovou formou. Avizovaná zmena, aby...
Dátum publikácie: 10. 1. 2014
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013
Základné princípy zostavenia účtovnej závierky podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s prehľadom činností súvisiacich s uzatváraním účtovných kníh a zostavenie účtovnej...
Dátum publikácie: 21. 5. 2013
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Podnik ako podnikateľský subjekt je z pohľadu obchodného práva definovaný v § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len OZ) ako súbor hmotných, osobných a nehmotných...
Dátum publikácie: 26. 7. 2012
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2015
V príspevku sa autorka venuje účtovaniu predovšetkým vzniknutých kurzových rozdielov v cudzej mene ako aj v mene euro, kurzovým rozdielom ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.