Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 671 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019
Vplyv na životné prostredie je akýkoľvek vplyv priamy alebo nepriamy na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, faunu, flóru, biodiverzitu, klímu, pôdu, ovzdušie, vodu...
Dátum publikácie: 26. 2. 2020
V Zlepšováku č. 3 sme si povedali o základných informáciách o našich povinnostiach na poli ochrany pred požiarmi, ktoré sa nás týkajú či už ako správcu, podnikateľa alebo radového...
Dátum publikácie: 26. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík

Výber z významných judikátov z oblasti správy bytových domov.

Dátum publikácie: 26. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Vzhľadom na to, že výkon správy je službou v prospech samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ba dokonca aj v prospech ďalších tretích osôb, paleta vznikajúcich otázok...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Zákonom NR SR č. 230/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Už od starovekého Ríma platí zásada, že stavba nie je súčasťou pozemku. To znamená, a je to pomerne bežným javom, že bytový dom vlastnia vlastníci bytov a nebytových priestorov a...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Mgr. Silvia Valichnáčová
V každom bytovom dome, v ktorom sa na správu domu nezriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, predstavuje zmluva o výkone správy základný právny podklad...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Výkon správy bytových domov sa dotýka veľmi širokého okruhu otázok a problémov. Ide o činnosť vykonávanú pre samotných ľudí a to je hlavný prienik s faktorom pestrosti. Odpadové...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Inštitút konkurzov podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurzoch a reštrukturalizácii, tzv. osobné bankroty, sa stávajú čoraz častejším javom s priamym dopadom na práva a...
Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Mgr. Michaela Macejková
Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci sa postupne stáva povinnou realitou. Štát občanom sľubuje, že ak uprednostnia elektronickú komunikáciu, ušetria čas, ktorý by...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené