Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 033 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019
Mechanizmus zvyšovania súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019
Opatrením MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste; opatrenie nadobudlo účinnosť...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zvýšením sumy stravného sa zároveň zvýšila minimálna hodnota stravovacej poukážky z 3,60 eura na 3,83 eura.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Na čo má vplyv zvýšenie stravného a akú výšku v súvislosti so stravným si môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch.

Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 8. 2019
Bezpečnostný manažment vychádza z vnútroštátnych a medzinárodných právnych noriem, nerešpektovaním ktorých nielenže dochádza k ohrozeniu bezpečnosti, ale i k vzniku zodpovednosti...
Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2019
Novelizáciou zákona o veterinárnej starostlivosti došlo k zásadnej zmene chápania postavenia zvierat. Po novom má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: JUDr. Juraj Bališ
Článok analyzuje princíp kontradiktórnosti, jeho obsah, funkcie a význam pri posudzovaní spravodlivosti procesu. Zameriava sa na posúdenie náležitostí kontradiktórneho konania v...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: JUDr. Dávid Kaščák
Príspevok sa venuje prezumpcii neviny, ktorá je považovaná za jednu zo základných zásad trestného konania a za základné právo v zmysle viacerých medzinárodných dokumentov a taktiež...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.
Moderná technológia s jej potenciálom ďaleko prekonáva súčasné technologické možnosti a radikálne mení povahu (aj) právnického povolania. Článok popisuje hnacie prvky moderného...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.
Autorka analyzuje významný inštitút procesného práva – právoplatnosť. Tento inštitút skúma z hľadiska jeho genézy, situácie de lege lata a vyznačovania na aplikačných aktoch v...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené