Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 355 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2020

Smernica o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom a účelom je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce/školy pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti je podkladom pre implementáciu a realizáciu požiadaviek a zdokonaľovanie systému riadenia kybernetickej bezpečnosti, pre základné...
Právny stav od: 1. 1. 2020
V rámci územia obce môže dochádzať k vylepovaniu najrôznejších oznamov formou plagátov. Tie môžu mať podobu predvolebnej agitácie v rámci volebnej kampane alebo iného druhu...
Právny stav od: 11. 3. 2020
Aby sa zabránilo šíreniu infekcie, medzi najúčinnejšie opatrenia patrí správne správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu. Tieto opatrenia...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Na zabezpečenie jednotného postupu pri poisťovaní majetku subjektu verejnej správy, a to v rozsahu disponovania s majetkom (pozn. autora: majetku vlastného a majetku zvereného do...
Právny stav od: 1. 4. 2019
Miestne referendum vyhlasuje vždy obecné zastupiteľstvo. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozná dva spôsoby vyhlásenia referenda: ako povinnosť (obligatórne), ako možnosť...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Interná smernica upravuje uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností spoločnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach a podľa osobitných predpisov ustanovujúcich povinné...
Právny stav od: 4. 4. 2020
Smernica upravuje podrobnosti o vykonávaní práce počas prerušenia vyučovania, vykonávaní a prideľovaní práce z domu, posudzovaní prekážky v práci na strane zamestnávateľa,...
Právny stav od: 27. 12. 2019
Cieľom smernice je pomôcť podnikateľovi nastaviť systém nakladania s odpadom v spoločnosti, sprehľadniť povinnosti a určiť zodpovednosť jednotlivých zamestnancov. Smernica je...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené